De nye anskaffelsesreglene er på vei med stormskritt. I 2016 vil vi oppleve en ny anskaffelseshverdag med endrede rammevilkår og betingelser. De første nyhetene kommer allerede nå i 2015 sammen med sommerferien.
Publisert: 02. juli 2015

Det nye anskaffelsesregelverket – Er du forberedt?

De nye anskaffelsesreglene er på vei med stormskritt.

I 2016 vil vi oppleve en ny anskaffelseshverdag med endrede rammevilkår og betingelser. De første nyhetene kommer allerede nå i 2015 sammen med sommerferien.

ANSKAFFELSESNYHETER SOM TRER I KRAFT 1. JULI 2015

Unntak for anskaffelser under 100 000 kroner

Anskaffelser under 100 000 kroner unntas helt fra anskaffelsesregelverket. Unntaket reduserer byråkratisering av små anskaffelser, og oppdragsgiver slipper å måtte bruke unødvendige ressurser på å avklare hvilke regler som gjelder.

Regler for merking/lukking av tilbud, registrering av tilbud mv oppheves

Reglene om at tilbud skal avgis i lukket og merket forsendelse, oppdragsgivers plikt til å registrere innkomne tilbud og åpning av tilbud, bærer preg av unødvendig formalisering og detaljregulering. 1. juli er reglene fjernet.

Krav til HMS-egenerklæring oppheves

HMS-egenerklæring er et lite effektivt virkemiddel for å sikre overholdelse av grunnleggende HMS-regler. Kravet representerer derfor kun unødvendig byråkrati i forbindelse med levering og håndtering av tilbud. 1. juli oppheves plikten til å kreve fremlagt HMS-egenerklæring.

Beløpsgrensen for krav til skatteattest heves

Dagens system med skatteattester har betydelige svakheter, men på nåværende tidspunkt vil ikke ordningen avvikles. Beløpsgrensen for plikten til å kreve skatteattest heves imidlertid fra 100 000 til 500 000 kroner, som tilsvarer den nasjonale terskelverdien. Dette vil redusere de administrative byrdene knyttet til de minste anskaffelsene og gjøre det mer attraktivt for leverandørene å tilby sine tjenester i dette segmentet.

Dekningskjøp

Oppdragsgiver bør ha mulighet til å foreta nødvendige dekningskjøp dersom en konkurranse avlyses, eller dersom det har oppstått en tvist som forsinker inngåelse av kontrakt. Det innføres derfor et eget unntak fra plikten til å følge konkurransereglene i del II i disse situasjonene.

Rammeavtaler

Dagens regler om rammeavtaler i forskrift om offentlige anskaffelser del II er for omfattende og detaljert utformet. Per 1. juli kommer det derfor en forenklet bestemmelse med færre regler om oppdragsgivers håndtering av avrop på en rammeavtale. Dette vil gi oppdragsgivere noe større fleksibilitet.

Lærlingsklausul

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om lærlinger på kontrakter i visse bransjer, jf. regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som ble lagt frem 13. januar 2015. I påvente av lovendringen vil bestemmelsen om lærlinger i forskrift om offentlige anskaffelser endres.

Kravet om bruk av lærlinger skal ikke lenger begrenses til bare å gjelde for norske leverandører. Der det stilles krav til lærlinger, skal kravet gjelde for alle leverandører. Der oppdragsgiver krever at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning, skal det også stilles krav om at lærling(er) deltar i oppfyllelsen av den konkrete kontrakten. Dette innebærer en innskjerping i forhold til gjeldende bestemmelse.

2016 ER ÅRET HVOR ALT ENDRER SEG 

Nye regler for nasjonale anskaffelser

Ytterligere byråkrati eller større fleksibilitet for det offentlige?

Nye regler for EØS-anskaffelser

Bedre anskaffelsesprosesser eller nye regler som forhindrer det gode innkjøp?

Hvordan kan vi best mulig utnytte handlefriheten som forhåpentligvis kommer?

Ny forsyningsforskrift

Hvilke deler av organisasjonen berøres og hvilken praktisk betydning vil reglene ha for vår anskaffelseshverdag?

Ny forskrift om tjenestekonsesjoner

Når bør vi benytte oss av tjenestekonsesjoner og hvorfor skal også dette området gjennomreguleres

 

Føyen|Torkildsen holder seminar i temaet «Offentlige anskaffelser på nye veier i Skandinavia» 24. august 2015

 

Norge står foran store utfordringer innen transport og samferdsel. Et godt utbygd og vedlikeholdt veg – og banenett er en av de viktigste forutsetningene for verdiskaping og bosetting. Regjeringen har varslet økt satsing på bygging og oppgradering av vei og bane med bruk av teknologiske transportsystemer. Hvilke endringer er på trappene og hvordan kan oppdragsgivere og leverandører møte disse på best mulig måte?

For mer informasjon om seminaret og påmelding trykk her

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.