Publisert: 01. februar 2017

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Forslag til ny byggteknisk forskrift ligger nå ute til høring. Formålet med endringene er tydeligere og enklere regelverk, samt reduserte byggekostnader.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Dagens TEK 10 angir omfattende krav til byggverk og byggeprosessen. Forskriften oppstiller krav til minimumsegenskaper for byggverk, mens kravene er konkretisert og utdypet i forskriftens veiledningstekst ved anbefalinger og såkalte preaksepterte løsninger. Dette skaper i mange tilfeller usikkerhet om hva som faktisk er gjeldende krav. Forskriftens utforming legger heller ikke til rette for en digital søknadsprosess. I tillegg oppleves flere av de tekniske kravene som overflødige og kostnadsdrivende, hvilket igjen bidrar til dyrere boliger.

Et enklere og tydeligere regelverk, både i oppbygning og innhold, har derfor vært et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift. Formålet med de foreslåtte endringene er en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. DiBK fremhever i høringsforslaget at endringene skal gjøre det enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Med dette håper direktoratet på mindre sløsing med tid, færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også utformet med tanke på å legge til rette for en økt digital samhandling og automatisk regelsjekk slik at søknadsprosessen på sikt kan effektiviseres ytterligere for både søker og bygningsmyndighetene.

For å gjøre tiltak mot økte byggekostnader foreslås videre at enkelte krav til boliger fjernes. Det er blant annet foreslått å fjerne krav til parkering, innvendig bodareal og utsyn fra soverom. Videre innebærer forslaget at det lempes på blant annet kravene til etablering av heis, kravene til sportsbod for mindre leiligheter, krav til lydisolasjon for studentboliger m.m. Videre foreslås det å innføre alternative måter å brannsikre bygg med automatisk sprinkleranlegg. Det gjøres også endringer i kravene til snuareal på bad ved at det innføres to alternative måter å tilfredsstille kravet på. Tanken er å åpne for større fleksibilitet og økt arealeffektivitet.

Fra direktoratets side er det skissert en samlet kostnadsbesparelse på 100 000 kroner pr. boenhet.  Spørsmålet er om høringsforslagene, dersom de blir vedtatt, faktisk vil gi seg utslag i lavere byggekostnader for annet enn mindre leiligheter og studentboliger.

Høringsbrevet og en nærmere redegjørelse for forslaget til endringer finner du her:

https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-ny-byggteknisk-forskrift/

Høringsfristen er satt til 10. februar 2017, og innspill kan innsendes direkte via nettsidene til DiBK.

Har du spørsmål i anledning foreslåtte endringer, kan Jannike Nilsen kontaktes.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.