Publisert: 25. januar 2016 Skrevet av: Advokat Kristine Andresen Solum og partner Christian O. Hartmann

Mulighet for mva-fradrag for asylmottak

– Avgiftsmessig er det sentralt å skille mellom de ordinære asylmottakene og akuttmottakene.

I det siste året har det vært en stor økning i antall asylsøkere som har kommet til Norge. UDI har av den grunn hatt et stort behov for å skaffe midlertidig husly til asylsøkere; såkalte akuttmottak. En rekke eiendomsbesittere har snudd seg raskt rundt og tilbudt UDI slike akuttmottak. Bare siden i høst er det i henhold til UDI etablert ca. 110 slike mottak.

Akuttmottak kan avgiftsmessig likestilles med hotell- og overnattingsvirksomhet som er avgiftspliktig virksomhet. Dette i motsetning til utleie av fast eiendom som er unntatt avgiftsplikt med mindre utleier har mulighet til å frivillig registrere seg.

Sosial tjeneste
Drift av ordinære asylmottak er å anse som en sosial tjeneste i henhold til merverdiavgiftsloven. Dette medfører at driftere av slike mottak ikke får fradrag for merverdiavgift på sine kostnader knyttet til driften. Fradrag for merverdiavgift på kostander relatert til akuttmottak er det derimot fradragsrett for. Riktig håndtering og sondring mellom de to typer forskjellige mottak er derfor av sentral betydning for driftere.

Akuttinnkvartering kan i de aller fleste tilfeller likestilles med hotell- og overnattingsvirksomhet som er avgiftspliktig virksomhet. Bakgrunnen er at slike mottak skiller seg fra ordinær asylmottaksdrift, ved at asylantenes opphold er kortvarige og at det ikke ytes ordinære asylmottaktjenester som rådgiving, kursing m.m. Akuttmottakene yter med andre ord ikke sosiale tjenester, men kun romutleie med helpensjon.

Grense mot utleie av eiendom
Utleie av fast eiendom er som nevnt unntatt fra merverdiavgiftsloven, med mindre utleier søker om frivillig registering. Siden «utleie» av akuttplasser ikke er til en sluttbruker som er avgiftspliktig, er det ikke mulig å søke om frivillig registrering.  Eiere eller driftere av akuttmottak skal derfor ikke søke om frivillig registrering for utleie, en søknad som vil bli avvist av avgiftsmyndighetene, men søke om ordinær registrering i merverdiavgiftsregisteret for romutleie og servering.

Praksis har så langt vist at myndighetene godtar en slik ordinær registrering av akuttmottak. UDI har også bekreftet at når de kjøper akuttinnkvarteringstjenester anser de disse tjenestene som avgiftspliktige som dermed skal faktureres med merverdiavgift.

I vurderingen om man har med ikke-avgiftspliktig utleie av fast eiendom eller avgiftspliktig utleie av romutleie har praksis vist at blant annet følgende momenter vektlegges: i)  lengden på leieforholdet, ii) om det er lagt til rette for selvhushold, iii) hvilke tjenester inngår i leieprisen, iv) markedsføringen av utleievirksomheten og hvilket segment man henvender seg til og v) hvordan betalingen skjer.

I akuttmottak er det meningen at lengden på oppholdet skal være kortvarig, da dette kun er en midlertid plassering. UDI opplyser at oppholdstiden skal være 1-3 dager, selv om praksis har vist at asylsøkerne oppholder seg noe lengre i mottakene.

Et av de avgjørende momentene for om virksomheten driver med avgiftspliktig romutleie og ikke utleie av rom til boligformål, er om det legges til rette for såkalt selvhushold. Dersom akuttmottakene ikke legger til rette for selvhushold, har praksis vist at virksomheten vil bli ansett å yte avgiftspliktig romutleie. I avtalene med UDI er mottakene forpliktet til å servere tre måltider om dagen, samt sørge for ordinært renhold, rent sengetøy og rene håndklær. Dette er klare indikasjoner på at mottakene ikke legger til rette for selvhushold.

Mulighet for korrigeringer hvis man ikke har krevd fradrag
Dersom eier eller drifter av et akuttmottak har startet opp som virksomhet uten å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret er ikke toget gått. Merverdiavgiftsloven åpner for at for at næringsdrivende kan be om tilbakegående avgiftsoppgjør. Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at næringsdrivende kan kreve fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i merverdiavgiftsregisteret. Denne muligheten gjelder også for eiere og driftere av akuttmottak.

Lav og høy sats
UDI opererer i sine standardkontrakter for akuttmottak med en fastpris per plass per døgn inkl. mva.
Dette medfører at det er viktig å skille mellom de tjenester som har ordinær mva-stats på 25 % (servering) og de tjenester som har lav sats (10 % på romutleie).

Hovedregelen ved romutleie med fullpensjon (dvs. akuttmottak)  er at 45 % av drifterens omsetningen skal faktureres med alminnelig stas på 25 %  (dvs servering) og 55 % av vederlaget skal faktureres med redusert sats på 10 % (dvs romutleie).

Vi presiserer at drifter uavhengig av om han yter tjenester med ordinær eller redusert sats fortsatt har krav på 100 % fradrag for inngående merverdiavgift på sine innkjøp.

Denne artikkelen ble publisert på estatenyheter.no den 25.01.16

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.