Publisert: 20. februar 2017

Omdanning til aksjeselskap

Enkeltpersonforetak («ENK»), ansvarlige selskap (ANS), selskap med delt ansvar («DA») og kommandittselskap («KS»), er alle vanlige selskapsformer. Noen lever godt med disse selskapsformene. Mange opplever utfordringer. Omdanning til et aksjeselskap kan etter nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Alle som ikke er organisert som et aksjeselskap bør derfor vurdere om selskapet skal omdannes, og særlig de av dere som opplever uheldige konsekvenser av dagens organisering. Hvis omdanningen gjennomføres før 1. juli 2017, vil omdanningen blir gitt virkning allerede fra 1. januar 2017.

Personlige selskaper og deltakerlignende selskaper har tradisjonelt gitt eierne en større fleksibilitet enn aksjeselskapsformen. I dag er ikke dette et godt argument for å beholde selskapsformen. Aksjelovens forenklinger har virket etter sin hensikt. Samtidig opplever en del eiere av deltakerlignende selskaper en likviditetsbelastning som følge av skatteformen. Det er også verdt å merke seg følgende: Hvis et morselskap eier mer enn 90 % av et deltakerlignete selskap, vil man oppleve en skattemessig ulempe. Morselskapet får ikke unntak for 3 % regelen (inntektsføring av 3 % av utbyttet) slik morselskapet ville ha fått dersom man hadde eid aksjer og ikke andeler.
Erfaringen med enkeltpersonforetak er at mange eiere er tjent med en mer ryddig organisering. Bestemmelsene i aksjeloven gir i så måte gode kjøreregler for en virksomhetsutøvelse. Og vel så viktig; den skattemessige behandlingen er gjennomgående mer optimal for de aller fleste.

Skattefri omdanning

Ved skifte av eierform skjer en hel eller delvis overføring av eiendeler og gjeld til et nystiftet selskap mot vederlag til eierne. Vederlaget vil være bytte av eierandel i det gamle selskapet til en eierandel i det nye selskapet. Tradisjonelt innebærer slike disposisjoner en «realisasjon» av eierandelen, som igjen er skattepliktig.
Omdanninger anses imidlertid ikke som en skattepliktig realisasjon, forutsatt at lovens vilkår er til stede. Helt overordnet, så må følgende vilkår være tilstede:

 • foretaket som omdannes må drive en virksomhet i skattemessig forstand;
 • overføring av eiendeler og gjeld må skje til et nystiftet selskap;
 • det nye selskapet må være hjemmehørende i Norge;
 • eierinteressene i det gamle selskapet må opprettholdes i det nye selskapet;
 • pålydende aksjekapital i det nye selskapet må ikke være høyere enn det laveste av skattemessig egenkapital og reel egenkapital.

Ovennevnte vilkår er forholdsvis enkle å forholde seg til. Samtidig oppnår man raskt den ønskede effekten uten skattemessige utfordringer.

Å gjennomføre en omdanning er prosess. Nødvendige beslutninger skal fattes og nødvendig papirarbeid må kommer i orden innen tidsfristen 1. juli 2017. Februar er et gunstig tidspunkt å starte arbeidet.
Ved omdanning fra f. eks ANS/DA til AS er prosessen som følger:

 • innhenting av samtykke fra eventuelle kreditorer og andre der det er nødvendig;
 • deltakerne i ANS’et går i gang med å stifte et AS;
 • stifterne av AS’et inngår avtale med om overføring av næringsvirksomhet mellom ANS’et og AS’et som er under stiftelse;
 • stifterne av AS’et utarbeider en redegjørelse om aksjeinnskuddet;
 • stifterne en åpningsbalanse til stiftelsesdokumentet;
 • revisor avgir en uttalelse til åpningsbalansen og bekrefter at balansen er iht. regnskapsloven;
 • styremøte i ANS’et avholdes (hvis styre);
 • selskapsmøte avholdes, omdanning besluttes og oppløsning igangsettes;
 • virksomheten i ANS’et overføres iht. stiftelsesdokumentene til AS’et;
 • melding om registrering av AS’et til Foretaksregisteret (innen 3 måneder etter stiftelsestidspunktet og senest innen 1. juli, hvis omdanningen skal få virkning for inneværende år);
 • melding til Foretaksregisteret for å oppløse ANS’et;
 • avviklingsoppgjør utarbeides i ANS’et;
 • styremøte i ANS’et (hvis styre) om godkjenning av sluttoppgjøret;
 • selskapsmøte for godkjenning av sluttoppgjør og endelig oppløsning;
 • endelig avvikling av ANS’et meldes til Foretaksregisteret.

 

Dokumentavgift – fritak

Før 2016 ville en ellers skattefri omdanning utløse dokumentavgift dersom hjemmelen til en eiendom ble overført til det nye aksjeselskapet. Men fra og med 01.01.2016 er det gitt unntak så fremt selskapsomdanningen oppfyller vilkårene for skattefri omdanning. Med andre ord ligger alt til rette for at også eiendomsselskaper fullt ut kan nyte godt av reglene om skattefri omorganisering.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.