Publisert: 25. januar 2016 Skrevet av: Advokatfullmektig Jannike Nilsen og advokat Vera Hovelsen

Plasser ansvaret der det hører hjemme

Det er nå en økt risiko for at foretak som ikke er kvalifisert for ansvarsrett, kan vinne konkurranser med det offentlige.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har pålagt Norge å oppheve ordningen med lokal godkjenning av entreprenører som utfører prosjekter for offentlige oppdragsgivere. Fra 1. januar 2016 er sentral godkjenning utvidet, mens lokal godkjenning kun blir erstattet av en egenerklæring fra foretaket.

I ytterste konsekvens kan endringen innebære at useriøse foretak vil kunne erklære ansvarsrett selv om de ikke oppfyller kravene. Norske kommuner kan imidlertid beskytte seg mot dette gjennom strengere kvalifikasjonskrav i anbudsprosessene.

Kommunene skal fortsatt fatte vedtak om å frata ansvarsrett, og skal få frigjort ressurser til tilsyn som før gikk til behandling av lokal godkjenning.

Utvidelse av ordningen med sentral godkjenning innebærer at foretak som er sentralt godkjent ikke bare skal være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig. Foretak som blir sentralt godkjent må fra nyttår vise:

  • At foretaket ikke skylder skatter og avgifter.
  • Hvor mange ansatte selskapet har meldt inn i Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret.
  • At foretaket kan levere HMS-erklæring for sine ansatte.

At systemet med lokal godkjenning forsvinner, innebærer at et foretak som skal gjennomføre et tiltak skal erklære ansvarsrett overfor plan- og bygningsmyndighetene, dvs. inngi en bekreftelse på at foretaket er kvalifisert for oppgaven, at det har et system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og TEK 10, samt at foretaket er kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og forskrift.  Det er ikke påkrevd å sende inn annen dokumentasjon.

Dette innebærer en økt risiko for at useriøse foretak vil kunne erklære ansvarsrett selv om de ikke oppfyller kravene. Tilsvarende utfordring vil kunne oppstå i en konkurransesituasjon der ansvarsrett er påkrevd for utførelse.

I offentlige anskaffelsesprosesser har kvalifikasjonskrav til nå gjerne vært oppstilt slik:

Kvalifikasjonskrav:

Leverandøren skal inneha eller kunne oppnå nødvendige offentlige godkjennelser for gjennomføring av kontrakten.

Dokumentasjonskrav:

  • Gyldig bevis på sentral godkjenning for ansvarsrett i relevant tiltaksklasse [eksempelvis tiltaksklasse 3 for SØK/PRO/UTF],

eller

  • Dokumentasjon på at foretaket oppfyller krav til lokal ansvarsrett for tiltaket innen samme tiltaksklasse og funksjon som nevnt over. For utdypende informasjon om hvilke krav som stilles for å oppnå en slik godkjenning, se Forskrift om byggesak (SAK 10) Tredje del – Godkjenning og ansvar.

Etter nyttår 2016 kan oppdragsgiver nøye seg med å etterspørre foretakenes egenerklæring om ansvarsrett, eventuelt framleggelse av sentral godkjenning for de foretakene som har slik godkjenning.

På den ene siden vil dette kunne lette gjennomføring av kvalifikasjonsvurderingen for offentlige oppdragsgivere. Samtidig gir dette slik vi ser det en økt risiko for at foretak som ikke er kvalifisert for ansvarsrett, kan vinne konkurranser med det offentlige.

Tanken fra myndighetenes side er at eventuelle useriøse foretak skal avdekkes ved økt tilsyn i forbindelse med utførelse av det enkelte byggetiltak. Ved tilsyn skal plan- og bygningsmyndighetene overfor foretak som ikke innehar sentral godkjenning avkreve dokumentasjon på at krav til relevant ansvarsrett er oppfylt. Dersom det foretas systematisk tilsyn, vil useriøse foretak kunne bli stoppet.

Problemer kan oppstå der arbeider er påbegynt på tidspunktet for tilsyn, og at manglende ansvarsrett blir avdekket. I offentlige anskaffelsesprosesser vil dette medføre økt ressursbruk ved at kommunen må gjennomføre en ny konkurranse, samt at det er utfordrende og kostnadsdrivende å få noen andre entreprenører til å overta allerede påbegynt arbeid. At manglende ansvarsrett oppdages sent i prosessen, vil skape støy, forsinker, krav i forbindelse med misligholdet mv. Dette bør unngås.

Offentlige oppdragsgivere bør derfor ikke kun etterspørre den nevnte egenerklæringen.

Etter vårt syn bør oppdragsgivere etter ny ordning stille som kvalifikasjonskrav at foretaket skal påta seg ansvarsrett for tiltaket, og at dette enten skal dokumenteres ved sentral godkjenning eller at foretaket dokumenterer at kravene til ansvarsrett er oppfylt. Den dokumentasjonen kommunen da etterspør, er den samme som foretakene i dag må vedlegge ved søknad om lokal godkjenning, og som etter regelendringen vil måtte forevises ved et tilsyn.

Dette kan gjøres slik:

Kvalifikasjonskrav:

Leverandøren skal ha tilstrekkelig ansvarsrett for tiltaket.

Dokumentasjonskrav:

  • Gyldig bevis på sentral godkjenning for ansvarsrett i relevant tiltaksklasse [eksempelvis tiltaksklasse 3 for SØK/PRO/UTF],

eller

  • Dokumentasjon på at foretaket oppfyller krav til ansvarsrett i relevant tiltaksklasse [eksempelvis tiltaksklasse 3 for SØK/PRO/UTF].

På denne måten sikrer man seg for mulige komplikasjoner i etterkant.

Denne artikkelen ble publisert i Kommunal Rapports papirutgave og digitale utgave den 21.01.16.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.