10 ting å huske på når du ansetter

Publisert: 21. februar 2018

1. IKKE SPØR OM FAMILIEPLANLEGGING UNDER INTERVJUET

Her ser vi mange arbeidsgivere som trår feil, både bevisst og mer eller mindre ubevisst. Det er imidlertid forbudt for arbeidsgiveren under ansettelsesprosessen å be om at søkeren gir opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Noe annet er å spørre om sivilstand, fritidsinteresser eller likende og derigjennom få informasjon om søkerens sosiale status og liv. Det er tillatt.

2. SJEKK REFERANSER

Når du skal finne ut hvordan søkeren faktisk fungerer i en jobbsituasjon, er det viktig å spørre de som kjenner vedkommende. Sjekk derfor referanser for å få et så riktig og så fullstendig bilde som mulig av søkeren. Avklar imidlertid alltid med søkeren først før du ringer referansene.

 3. GÅ GJENNOM CV FOR Å AVDEKKE EVENTUELLE HULL

Det er avslørt flere tilfeller av CV-juks. Som arbeidsgiver bør du derfor kreve dokumentasjon på utdanning, og erfaring, og CV-en bør gjennomgås nøye for å avdekke eventuelle hull som det bør etterspørres en forklaring på.

4. SKRIFTLIG ARBEIDSAVTALE MÅ FORELIGGE SENEST EN MÅNED ETTER AT ARBEIDSFORHOLDET BLE INNGÅTT

Arbeidsmiljøloven forskriver at skriftlig arbeidsavtale skal foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet ble inngått. Bestemmelsen i aml. § 14-6 er en ordensregel og også muntlige arbeidsavtaler vil være bindende. Manglende skriftlighet vil heller ikke gjøre avtalen ugyldig, men vil blant annet kunne føre til at avtalen ved tvil om innholdet blir tolket i arbeidsgiverens disfavør.

Arbeidsmiljøloven oppstiller også visse minimumskrav til hva en skriftlig arbeidsavtale skal inneholde.

5. FAST ANSETTELSE ER HOVEDREGELEN OG MIDLERTIDIG ANSETTELSE UNNTAKET

Selv om reglene for midlertid ansettelse er myket opp, blant annet med innføring av en generell adgang til midlertidig ansettelse for en periode på 12 måneder, er det fortsatt slik at fast ansettelse er hovedregelen. Skal du ansette midlertidig må du sjekke at du har grunnlag/hjemmel for dette.

6. HUSK Å AVTALE PRØVETID OG ADGANG TIL FORLENGELSE AV PRØVETIDEN VED FRAVÆR

Det er et vilkår for prøvetid at denne avtales skriftlig. Dersom arbeidsgiveren skal ha adgang til forlengelse av prøvetiden ved fravær, må også dette skriftlig avtales samt at forlengelse må skriftlig varsles før slik foretas.

7. EVENTUELLE KONKURRANSEBEGRENSNINGER MÅ SKRIFTLIG AVTALES

Eventuelle konkurransebegrensninger må avtales skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er ikke tilstrekkelig.

8. STILLINGSBESKRIVELSEN BØR IKKE UTFORMES FOR SNEVERT

Arbeidsavtalen setter rammer for arbeidstakerens plikter og rettigheter. Utform derfor ikke stillingsbeskrivelsen i kontrakten for snever. Ta gjerne også med en fleksibilitetsklausul; at arbeidstakeren må finne seg i endring i arbeidsoppgaver og ansvarsområder der virksomhetens behov gjør det nødvendig.

9. HUSK Å INFORMERE ARBEIDSTAKERE INTERNT OM LEDIGE STILLINGER I VIRKSOMHETEN

Alle arbeidstakere i virksomheten skal få informasjon om ledige stillinger, herunder deltidsansatte og midlertidig ansatte. En generell meddelelse til alle arbeidstakerne som for eksempel slås opp på et sentralt sted i virksomheten eller legges ut på internett/intranett vil være tilstrekkelig.

10. HUSK PÅ EVENTUELLE FORTRINNSBERETTIGEDE

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold vil ha fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Tilsvarende har også deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse i virksomheten.

Huske derfor å sjekke eventuelle fortrinnsberettigede før du ansetter.

Lignende saker

Flere nyheter