Aktuelt om skatt – hva skjer fremover?

Publisert: 12. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble fremlagt 11.mai. Vi har sett på dette og gir en oversikt over de viktigste endringene. I tillegg presenterer vi noen andre viktige emner som Finansdepartementet arbeider med, og minner om hva man nå bør vurdere å gjøre.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: SKATTEINCENTIVORDNINGER FOR LANGSIKTIGE INVESTERINGER I OPPSTARTSELSKSAPER – FRA 01.07 2017

Forslaget åpner for fradrag for personlige skattytere (ikke selskaper) med inntil kr. 500.000 pr. år for aksjeinnskudd ved stiftelse eller nytegning av aksjer. Investeringen kan gjøres gjennom holdingselskap. Aksjeinnskuddet må være på minst 30.000 kroner, og selskapet kan motta inntil 1,5 mill. årlig i fradragsberettigete aksjeinnskudd. Selskapet må ikke være eldre enn 6 år. Det er også gitt begrensninger i antall ansatte i selskapet (inntil 25 årsverk), balansesum (inntil 40 mill), lønnsgrunnlag minst 400.000, og offentlig eierandel inntil 24%).

Det er også foreslått bestemmelser som sikrer at selskapet må være uavhengig av investoren, bl.a. kan ikke investor eller investors nærstående være aksjonærer eller ansatte i selskapet på tidspunktet for aksjeinnskuddet. Det gis også adgang til fradrag for aksjeinnskudd i tilsvarende selskaper innenfor EØS.

Forslaget inngår i regjeringens arbeid for, som det heter, å stimulere til nyskaping ved bl.a. å gjøre det lønnsomt å starte og utvikle nye virksomheter – og for at Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye selskaper i.

Hvis forslaget blir vedtatt er dette klart en mulighet man bør vurdere å benytte seg av, og det skal bli spennende å følge utviklingen fremover. Dette ventes å tre i kraft fra 1. juli, så det kan være lurt å vente litt hvis man har planlagt slike investeringer

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: ENDRINGER I BESKATNINGEN AV OPSJONER I SMÅSELSKAPER – FRA 2018

Regjeringen at det i budsjettet for 2018 vil bli fremmet forslag om en gunstigere beskatning av opsjoner i arbeidsforhold i små, nyetablerte selskaper. Det legges opp til at tidspunktet for beskatning utsettes til aksjen realiseres (selges), og ikke som i dag der det skjer fordelsbeskatning når opsjonen utøves og aksjene mottas.

Forslaget innebærer likviditetsfordeler både for selskapet og aksjonæren, og aksjonærens risiko reduseres i tilfelle aksjen synker i verdi eller ikke er omsettelig. Det vil stimulere til bruk av slike opsjoner som et viktig verktøy for å stimulere til eierskap, og innsats og vekst i oppstartsbedrifter. Det synes å være bred politisk enighet om at slike tiltak er nødvendige og ønskelige. Vi får derfor håpe at dette blir fulgt opp også ved et eventuelt regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg.

FORMUESSKATT – ENDRINGER I VERDSETTELSESRABATTEN – FRA 2017

I RNB foreslås enkelte endringer, bl.a. at «rabatten» ved verdsettelse av sekundærbolig reduseres fra 20% til 10%. Videre skal eiendeler og gjeld i ikke-børsnoterte selskaper verdsettes til full verdi, men slik at næringseiendom medregnes til 89% av full verdi.

PENSJON OG SKATT –INDIVIDUELL PENSJONSSPARING

Det innføres en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, som vil bli nærmere fastsatt i forskrift, men det synes klart at grensen vil øke til 40.000 pr. år, og at avkastningen vil beskattes kun som kapitalinntekt (24% i 2017). Videre økes maksimalt skattefradrag for selvstendig næringsdrivendes pensjonssparing fra 4 til 6 % av personinntekten. (men se nedenfor hva Finansdepartementet vil foreslå for Unit Link – ordninger fra 2018)

HUSK: SKATTEFRI OMDANNING TIL AKSJESELSKAP – FRIST 30.06

Enkeltpersonforetak og deltakerlignete foretak – IS, DA og ANS – kan omdannes skattefritt til AS med virkning fra 01.01.2017, såfremt AS’ et er stiftet og melding er sendt Foretaksregisteret innen 1. juli.

Det kan være mange gode grunner til på gjøre dette. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere vurdering.

SKATTEREFORMEN VIDEREFØRES – LAVERE SELSKAPSSKATT, ØKT BESKATNING AV PERSONLIG EIERSKAP

Som kjent er selskapsskattesatsen – og alminnelig skattesats – redusert til 24% i 2017. I tråd med dette, og for å opprettholde det samlete skattenivået for selskaper og personlige eiere, beskattes aksjeinntekter (aksjeutbytte og aksjegevinster) i 2017 med 29,76 %. Tilsvarende gjelder for uttak fra deltakerlignete selskaper og gevinst på eierandeler i slike selskaper (korrigert for skatt på deltakerens andel av selskapets inntekt).

Det har, i alle fall hittil, vært bred politisk enighet om å videreføre dette med en reduksjon til 23% i 2018. Det vil medføre en økning av beskatning av aksjeinntekter mv. for personer til 30,6 %.

Det vil derfor være mer aktuelt enn noen gang å vurdere hvordan man best kan strukturere eierskap og virksomhet, gjennom for eksempel omdanning til AS (ovenfor), etablering av holdingstruktur, eller en kombinasjon av disse og andre muligheter etter en konkret vurdering.

ANDRE FORHOLD FINANSDEPARTEMENTET ARBEIDER MED

Her kan vi nevne noen forslag som er eller vil komme på høring:

– Kildeskatt ved utbetaling fra norske til utenlandske selskaper av renter og royalty (inkl. leie)
– Begrensning i rentefradrag også for eksterne renter – terskelverdi 10 MNOK
– Lovfesting av en generell omgåelsesregel for alle skatter og avgifter i egen lov
– Endringer i Unit-Link, evt fra 2018: Utbetaling vil beskattes ut fra hva slags objekt avkastningen skriver seg fra, slik at avkastning av plassering i aksjer vil beskattes som aksjeinntekt (forventet 30,6 % i 2018). Forslaget er i og for seg logisk, men harmonerer dårlig med incentivene i RNB.

Lignende saker

Flere nyheter