Arbeidslivskriminalitet

Publisert: 31. januar 2018

Arbeidslivkriminalitet koster det norske samfunnet 28 milliarder årlig ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. «Et ran fra fellesskapet» sier direktør Kristin Skogen Lund i NHO. Selskapet har selv lansert en rekke tiltak for å få bukt på arbeidskriminaliteten.

Bekjempelse av arbeidslivkriminalitet er en prioritert oppgave for den sittende regjeringen. Regjeringen har sørget for en koordinering av ulike myndighetsorganer for bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet. For mange bedrifter kan det imidlertid være krevende å overholde arbeidsmiljølovgivningen regler om arbeidstid, pliktig overtidsbetaling, krav om varslingsrutiner mv.

Arbeidslivskriminalitet er svært samfunnsskadelig fordi denne form for kriminalitet ofte innebærer at enkelte aktører skaffer seg kortsiktige konkurransefortrinn på bekostning av seriøse aktører. Arbeidsmiljøkriminalitet omfatter mange former for ulovlige handlinger. Eksempel er menneskehandel benyttet i kombinasjon med ulovlig arbeidskraft, ulike former for skatte- og avgiftsunndragelser, brudd på helse, miljø og sikkerhetsregulering, brudd på arbeidstidsbestemmelsene, unnlatelse av å betale for overtidsarbeid, brudd på tarifflønn, mv.

Overholdelse av de fleste lovbestemmelser er ukomplisert. For mange bedrifter kan det imidlertid være krevende å overholde arbeidsmiljølovgivningen regler om arbeidstid, pliktig overtidsbetaling, krav om varslingsrutiner, mv. Det stilles også stadig større krav til virksomheter å påse at underleverandører som benyttes også overholder regelverket. Oftere og oftere vil virksomheter bli holdt solidarisk ansvarlige for brudd som begås av underleverandører.

Dette krever at virksomhetene har økt fokus på overholdelse av gjeldende regelverk, herunder arbeidsmiljøloven, tariffavtaler, allmenngjøringsloven, mv. For å klare dette må virksomhetene strukturere dette arbeidet gjennom godt compliance-arbeid, herunder løpende revisjoner. Virksomhetene må forstå at dette er verdiskapende arbeid, og forebygging mot omdømmetap, betydelig erstatningskrav fra ansatte, og straffeansvar med omfattende bøter som konsekvens.

FTs arbeidslivsavdeling vil være en viktig samarbeidspartner for bedrifter tar arbeidsmiljøkriminalitet på alvor og vil sikre at egen virksomhet overholder lovgivningen.

Lignende saker

Flere nyheter