Brudd på reglene om innleie av arbeidskraft

Publisert: 27. april 2018

Eidsivating lagmannsrett avsa 14. mars 2018 dom hvor saken gjaldt krav om fast ansettelse etter brudd på reglene om bruk av innleid arbeidskraft. En samlet lagmannsrett fant det klart at det forelå et ulovlig innleieforhold, da arbeidsoppgavene i det alt vesentlige ikke var av midlertidig karakter. Flertallet fant imidlertid at det forelå særlige grunner som medførte at det ville være åpenbart urimelig å gi den innleide arbeidstakeren fast ansettelse. (Dissens 3-2).  Arbeidsforholdet var avsluttet for over to år siden. Det ble ikke tilkjent erstatning for fremtidig lønnstap, men oppreisningserstatning ble tilkjent med kr. 30 000. Avgjørelsen illustrerer viktigheten av å nøye vurdere hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres i virksomheten og hvorvidt disse er av varig eller midlertidig karakter. Lagmannsretten går konkret til verks og vurderer relativt detaljert de arbeidsoppgavene arbeidstakeren utførte for å konkludere med at disse var løpende oppgaver slik at vilkåret om midlertidighet ikke var oppfylt.

Lignende saker

Flere nyheter