Covid 19 – skatt og avgift – hva gjelder

Publisert: 23. april 2020

Kompensasjonsordningen for næringslivet er som kjent nå på plass. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister.

 

Foretak med vesentlig inntektsfall som følge av koronautbruddet, kan søke om tilskudd på: https://kompensasjonsordning.no/
Det er Skatteetaten som behandler søknadene.

Ta gjerne kontakt ved behov for råd eller bistand.

ENDRINGER I BETALINGSFRISTER, OPPSUMMERT:

Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september.
Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: Innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020.
Arbeidsgiveravgift: Innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

ANDRE VIKTIGE ENDRINGER OG TILTAK:

Skattemelding for personlig næringsdrivende og selskaper:
Frist for levering er utsatt fra 31.mai til 31. august.
Tvangsmulkt for forsinket levering fra næringsdrivende er midlertidig stanset.
Fristen for å betale tilleggsforskudd for 2019 er uendret – 31. mai.

ARBEIDSGIVERAVGIFT:

Regjeringens forslag 27. mars om reduksjon av avgiftssatsene fra 3. termin (mai og juni). er under behandling og vil fremkomme i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.  Der vil det også komme forslag om refusjon av lønn og arbeidsgiveravgift der arbeidsgiver har dekket lønn under permittering i stønadsperioder som startet før 20. april 2020.

Fristene for å levere a-meldinger opprettholdes, men tvangsmulkt er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars og 6. april.

BESKATNING AV ANSATTE:

Skatteetaten har avklart en rekke forhold som skyldes Covid-19, bl.a. når det gjelder naturalytelser, firmabil under permittering, pendlerstatus og tillatt opphold i Norge under ett-årsregelen.

Frist for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er 15. mai. Fristen er ikke utsatt.

BESKATNING AV SELSKAPER OG AKSJONÆRER:

Tilbakeføring av underskudd fra 2020 mot beskattet overskudd i 2018/2019

Underskudd fra 2020 skal kunne tilbakeføres i overskudd fra de siste to årene. Selskaper som er i en slik situasjon, vil dermed få muligheten til å få utbetalt tidligere innbetalt skatt for 2018 og 2019. Utbetalingen vil skje ved skatteoppgjøret for 2020, det vil si i 2021. Det kan ikke tilbakeføres et større underskudd enn det samlede skattepliktige overskuddet for 2018 og 2019.

Ordningen skal bare gjelder for aksjeselskaper og andre sammenslutninger som utgjør egne skattesubjekter.  Det vil si at personlig næringsdrivende og deltakere som får tilordnet underskudd fra deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS) ikke omfattes.

Tilbakeføringen skal skje automatisk ved skatteoppgjøret for 2020, og skattytere som omfattes trenger ikke å foreta seg noe.

OMGJØRING AV BESLUTNING OM UTBYTTE I 2020 SOM FØLGE AV COVID 19

Der beslutning om utdeling av utbytte i 2020 omgjøres på grunn av Covid 19-situasjonen kan beskatning av aksjonærer unnlates på visse vilkår.

UTSATT BETALING AV FORMUESKATT FOR PERSONLIGE EIERE AV SELSKAPER OG VIRKSOMHETER

Personlige eiere og aksjonærer skal få mulighet til å benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen. Personlige eiere kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

MERVERDIAVGIFT

Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet. Se ellers ovenfor om utsettelse med betaling av mva for 1. termin.

Mer informasjon fra skatteetaten om tiltakene finner du her: Tiltakspakker

Lignende saker

Flere nyheter