Endringer i varslingsreglene?

Publisert: 22. mars 2018

Varslingsutvalget har nylig lagt frem sin utredning om «Varsling – verdier og vern».

Hovedpunktene i utredningen er:

  • Prioritering av godt vern av varslere.
  • Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse.
  • Utarbeidelse av en nasjonal varslingsveileder.
  • Opprettelse av et eget Varslingsombud, som skal kunne gi råd og støtte i vanskelig saker og tilby mekling.
  • Opprettelse av en egen varslingsnemd for tvistesaker om det har funnet sted gjengjeldelse eller brudd på arbeidsgiverens aktivitetsplikt. Varslingsnemden skal kunne ha kompetanse til å tilkjenne erstatning og oppreisning til varsleren.
  • Egen lov for Varslingsnemnda og Varlingsombudet.
  • Lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endres slik at det blir lettere å forstå hva som er innholdet i de sentrale begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse».
  • Det foreslås presisert i lovteksten at varslingsreglene ikke gjelder for klage som gjelder misnøye med arbeidstakerens eget arbeidsforhold.
  • Innføring av en aktivitetsplikt for arbeidsgiveren, som knytter seg både til håndtering av det kritikkverdige forholdet det er varslet om og omsorgsplikt overfor varsleren.

NOU-en kan leses i sin helhet her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-6/id2593665/

Lignende saker

Flere nyheter