Historisk enighet om krav til kjønnsbalanse i styrer i norske selskaper

Publisert: 22. juni 2023

Regjeringen har med støtte fra både NHO og LO fremmet et lovforslag om krav til minst 40 % av hvert kjønn i styret i norske selskaper av en viss størrelse. Dersom lovforslaget godkjennes, vil reglene bli gradvis innført allerede fra neste år, og innen 2028 omfatte ca. 20 000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette steget.

Bakgrunnen for forslaget er å øke kvinneandelen i norske selskapers styrer. Andelen av kvinnelige styrerepresentanter har gått fra 15 % til dagens 20 % i løpet av 20 år. Regjeringen er utålmodige, og mener den naturlige økningen går for sakte. Lovkrav til kjønnsrepresentasjonen i styret i flere selskaper, er også et virkemiddel for å bedre kjønnsrepresentasjonen i ledelsen av norske selskaper generelt. Allmennaksjeselskaper og flere offentlig eide selskaper har allerede tilsvarende krav til kjønnsrepresentasjon i styret.

Reglene vil omfatte selskaper av en viss størrelse, dersom selskapets styre har tre eller flere medlemmer. Selskap som har driftsinntekter og finansinntekter som samlet er større enn 50 millioner kroner, eller som har flere enn 30 ansatte, omfattes av reglene. Vurderingen av selskapets samlede driftsinntekter og finansinntekter er basert på balansedagen for årsregnskapet. Ved vurderingen av antall ansatte medregnes deltidsansatte som en halv ansatt.

I selskapene som omfattes av reglene, kreves det at styret er sammensatt slik at hvert kjønn er representert med minst 40 %. Reglene er utformet slik at det stilles krav om et maksimalt antall av styremedlemmer med samme kjønn, avhengig av antall styremedlemmer totalt. Kjønnssammensetningen skal beregnes separat for varamedlemmer og styremedlemmer, og for styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte.

Kravene til kjønnssammensetningen er foreslått som følger:

  • Dersom styret har tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
  • Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.

De foreslåtte reglene innebærer at flere norske selskaper vil måtte tilpasse sine styresammensetninger. Beregninger viser at det blir behov for å rekruttere rundt 7 000 nye styrerepresentanter allerede neste år, de fleste av disse kvinner. Frem mot 2028 vil behovet være nesten 13 000.

Første trinn skal oppfylles allerede senest 31, desember 2024 og vil gjelde for selskaper med mer enn 100 millioner i samlet drifts- og finansinntekter.

Lignende saker

Flere nyheter