Husleielovutvalget foreslår store endringer i huseieloven

Husleielovutvalget har publisert rapporten «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligforhold» med forslag til endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leietakers rettigheter samt grunnleggende botrygghet.

Publisert: 15. februar 2024

Husleielovutvalget publiserte 31. januar 2024 rapporten «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligforhold» hvor de har vurdert om og eventuelt hvordan det bør gjøres endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern for å styrke leietakers rettigheter samt sikre grunnleggende botrygghet.

I rapporten foreslår utvalget å:

  • øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år,
  • gi leietaker rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale,
  • gjøre leietakers rett til å si opp leieavtalen ufravikelig,
  • begrense utleiers mulighet til å endre begrunnelse for en oppsigelse etter at den er sendt, og
  • begrense leietakers oppsigelsesfrist til maksimalt tre måneder.

De foreslåtte endringene vil føre til at utleiere og leietakere ikke kan inngå tidsbestemte leieavtaler som er kortere enn fem år, med mindre utleieboligen utgjør en del av utleiers egen bolig eller utleier har annen saklig grunn for å fastsette en kortere leietid. I tillegg vil leietaker, med visse unntak, få en ensidig rett til å forlenge leieforholdet så lenge leietaker selv ønsker. Ved en slik forlengelse vil leieavtalen fortsette på samme avtalevilkår som i den opprinnelige avtalen, men leieprisen skal kunne kreves justert til gjengs leie.

Videre vil utvalgets forslag om at leietaker skal ha en ufravikelig rett til å si opp leieavtalen innebære at leietaker når som helst kan si opp leieavtalen. På den måten vil ikke leietaker være bundet av verken leieavtalens lengde eller såkalte bindingstider som er vanlig i dag.

De foreslåtte endringene er omfattende og vil i stor grad styrke leietakers vern både ved leie fra private og profesjonelle utleiere. Dette har skapt stor debatt i bransjen, og det blir spennende å se høringsinnspillene som kommer og hva lovgiver til slutt vedtar.

Lignende saker

Flere nyheter