Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ferie?

Publisert: 23. juni 2017

Hvem bestemmer egentlig når arbeidstaker skal ta ut ferie?

Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstakers ferie skal avvikles. Ferieloven setter imidlertid grenser for utøvelsen av styringsretten. Arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager) gis i hovedferieperioden 1. juni til 30. september, jf. ferieloven § 7. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret.  Arbeidstaker kan dessuten kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Svært mange ansatte ønsker ferieavvikling i fellesferien, spesielt arbeidstakere med barn i skolealder. De aller fleste virksomheter må imidlertid være operative også i fellesferien. Det tilligger derfor arbeidsgivers styringsrett å justere den enkeltes ønske om avvikling av ferie, for å ivareta virksomhetens behov for fortsatt drift. Arbeidstaker har imidlertid krav på å få avviklet 18 feriedager innenfor hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller arbeidstakerens tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien, likevel innenfor perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig, og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Lignende saker

Flere nyheter