Kildeskatt på betaling av renter og royalty til utlandet

Publisert: 22. april 2020

Finansdepartementet har 27.02. i år sendt ut høringsnotat om innføring av kildeskatt på betaling av renter og royalty til utlandet. Høringsfristen er 27.05.2020. Etter forslaget vil de nye reglene tre i kraft fra 01.01.2021.

Notatet finnes her: Høring – forslag til kildeskatt på renter og royalty mv.

Det er åpnet for slik kildeskatt i en rekke skatteavtaler mellom Norge og andre land, men så langt har det ikke vært hjemmel for dette i norsk lov.

Kildeskatt på renter;

Det foreslås at det innføres hjemmel til å ilegge kildeskatt på betaling av renter og royalty fra selskap mv. hjemmehørende i Norge, men slik at dette er begrenset til betalinger til nærstående i lavskatteland. Satsen vil være 15 % etter norsk intern rett, men denne kan være begrenset gjennom skatteavtale med mottakerlandet.

Der det er aktuelt å foreta utbetalinger som kan bli gjenstand for kildeskatt bør situasjonen vurderes nøye på forhånd, basert på følgende:

Med nærstående menes definisjonen i norsk skattelov ellers, noe som i korthet betyr mer enn 50 % kontroll, og som etter skatteforvaltningsloven medfører plikt til særskilt melding og dokumentasjon i visse tilfeller. Hva som er «lavskatteland» vil også følge den alminnelige definisjonen etter norsk rett, og vil kunne bero på en konkret vurdering.  Med «renter» vil etter norsk rett forstås vederlag for en kredittytelse, som utdypet i skatte-ABC under stikkordet «renter av gjeld». Hvorvidt noen del av vederlaget for leasing er renter, vil måtte bero på en konkret vurdering av leasingvilkårene. Videre må man som nevnt sjekke bestemmelsene i evt. skatteavtale med mottakerlandet.

Kildeskatt på renter vil komme i tillegg til rentefradragsbegrensningsregelen i Skl. § 6-41, men vil etter forslaget kun gjelde for utbetalinger til nærstående i lavskatteland.

Det er også viktig å forstå bakgrunnen for innføring av kildeskatt. Dette kan sees som en del av det internasjonale arbeidet for å unngå overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag. I høringsnotatet heter det bl.a.;

Hovedformålet med reglene som foreslås er å motvirke overskuddsflytting fra Norge ved kunstig høye rente- og royaltybetalinger (mv.) til nærstående mottaker i utlandet. Reglene har også til formål å motvirke dobbelt ikke-beskatning i de tilfellene hvor inntektene ikke skattlegges, eller skattlegges svært lavt, på mottakers hånd. Reglene vil derfor også motvirke at Norge brukes som gjennomstrømmingsland for slike betalinger.

Kildeskatt på royalty:

Videre foreslås kildeskatt på royalty. Med royalty menes betalinger for bruk av immaterielle eiendeler slik som opphavsrettigheter, patenter og lisenser. Også her foreslås en skattesats på 15 % (som kan være begrenset i evt. skatteavtale med mottakerlandet). Plikten til å betale kildeskatt gjelder bare det mottaker er «nærstående», men uavhengig av om betalingen skjer til et lavskatteland.

Inndrivelse av kildeskatt – Trekkplikt, rapportering mv.

Kildeskatten foreslås innkrevet ved at betaleren pålegges trekkplikt etter skatteforvaltningsloven. Mottakende selskap som kun mottar renter eller royalty fra Norge får ikke plikt til å levere skattemelding til Norge.

Det legges opp til at kildeskattepliktige i EU/EØS, som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i EU/EØS, kan benytte en alternativ metode for «nettobeskatning». Dette innebærer at mottakere av rente- og royaltybetalinger kan velge mellom ileggelse av kildeskatt på bruttobetalingen eller internrettslig beskatning med fradrag for kostnader i tråd med gjeldende satser.

Hva mer – kildeskatt på leie?

Og til slutt: Departementet har også vurdert kildeskatt på leiebetalinger til nærstående for leie av nærmere definerte aktiva som befinner seg i Norge, og hva slags transaksjoner dette i tilfelle skal omfatte (for eksempel borerigger, løsøre mv). Det fremmes foreløpig ikke noe forslag om dette, men det tas forbehold om å komme tilbake til dette basert bla. på innspillene i høringsrunden.

Lignende saker

Flere nyheter