Korona – hva skjer med skatt og avgift?

Publisert: 18. mars 2020

Situasjonen er alvorlig. Regjeringen har som kjent innført tiltakspakker for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene, holde næringslivet i gang og hindre eller begrense tap av arbeidsplasser.

Regjeringen besluttet bl.a. 15. mars at det vil bli etablert to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner, fordelt på en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter og en ordning rettet inn mot de største bedriftene i Norge i form av et obligasjonsfond. Disse to tiltakene vil hver ha en foreløpig ramme på 50 milliarder kroner.

Regjeringen har også kommet med konkrete tiltak for lettelser innen skatter og avgifter, og har bebudet at de fortløpende vil vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden. Vi har sett litt på de konkrete tiltakene så langt.

Regjeringen lanserte fredag 13. mars (Prop. 53 LS 2019-2020) en rekke tiltak for å bedre likviditeten i næringslivet og dermed også sikre arbeidsplasser, som det nå synes å være politisk enighet om. Regjeringen anser dette som strakstiltak, og har tilkjennegitt at man fortløpende vil vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden. Det kan derfor komme ytterligere forslag og tiltak, avhengig av de politiske prosessene og virkningene av de omfattende samfunnsmessige tiltakene som nå er iverksatt.

De konkrete tiltakene i skrivende stund er;

  1. Tilbakeføring av underskudd fra 2020

Det foreslås at underskudd fra 2020 skal kunne tilbakeføres i overskudd fra de siste to årene. Selskaper som er i en slik situasjon, vil dermed få muligheten til å få utbetalt tidligere innbetalt skatt for inntektsårene 2018 og 2019. Utbetalingen vil imidlertid først kunne skje ved skatteoppgjøret for 2020, det vil si i 2021. Det kan ikke tilbakeføres et større underskudd enn det samlede skattepliktige overskuddet for 2018 og 2019.

Regjeringen legger til grunn at en refusjon av skatteverdien av underskuddet vil gjøre det lettere for selskapene å få kortsiktig finansiering.

Ordningen skal bare gjelder for aksjeselskaper og andre sammenslutninger som utgjør egne skattesubjekter.  Det vil si at personlig næringsdrivende og deltakere som får tilordnet underskudd fra deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS) ikke omfattes.

Det foreslås imidlertid at tilbakeføringsadgangen skal begrenses til 30 millioner kroner, dvs. at tiltaket maksimalt kan gi en refusjon på 6,6 millioner kroner.

Tilbakeføringen skal skje automatisk ved skatteoppgjøret for 2020, og skattytere som omfattes trenger ikke å foreta seg noe.

  1. Utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift skal innbetales i seks terminer. Første termin forfalt 15. mars, mens andre termin forfaller 15. mai. Regjeringen foreslår at andre termin skal utsettes, men det er ikke foreslått om hvor lenge.

  1. Utsatt betaling av formueskatt

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Det legges opp til at skattyter må søke om ett års utsettelse med innbetaling på det tidspunkt formuesskatten for inntektsåret 2020 forfaller til betaling dvs. i 2021. Skattytere som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020.

  1. Utsatt innbetaling av forskuddsskatt

Næringsdrivende og aksjonærer er pliktig å betale forskuddsskatt fire ganger i løpet av inntektsåret. Første termin forfalt til betaling den 15. mars og ble fredag utsatt til 1. mai.

  1. Flypassasjeravgiften oppheves midlertidig

Flypassasjeravgiften foreslår opphevet for flygninger som har blitt eller blir gjennomført i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

I tillegg foreslås en midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

  1. Merverdiavgift

Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet.

Regjeringen har også foreslått en utsettelse av fristen for innbetaling av merverdiavgift med forfall 15. april.

Utsettelse av fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift forventes vedtatt i Stortinget i nær fremtid.

Lignende saker

Flere nyheter