Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysiske møter i aksje- og allmennaksjeselskaper

Publisert: 30. mars 2020

Med hjemmel i den nylig vedtatte koronaloven har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra aksje- og allmennaksjelovens regler om fysiske møter.

Forskriften trådte i kraft lørdag 28. mars, og gjelder frem 27. april, samme dag som koronaloven oppheves. Forskriftens regler går foran aksje- og allmennaksjelovens saksbehandlingsregler for styret og generalforsamlingen, samt saksbehandlingsregler fastsatt i forskrift i medhold av aksje- og allmennaksjeloven, selskapets vedtekter og instrukser. Nedenfor følger en oversikt over hovedinnholdet i unntaksforskriften.

 Styremøter

  • Styrets leder kan beslutte at styret skal behandle og avgjøre enhver sak i telefon- eller videomøte, skriftlig eller på annen betryggende måte uten at styremedlemmene er fysisk samlet. Alle styremedlemmene skal så vidt mulig få delta i en samlet behandling av de saker som skal behandles.
  • Skjer styrets saksbehandling i fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre der disse har rett eller plikt til å delta.

Generalforsamling

  • Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- og videomøte eller på annen betryggende måte.
  • Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen og deltakelsen av stemmegivning, herunder forhåndsstemming, selv om dette ikke er vedtektsfestet.
  • Styret skal sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.
  • Generalforsamlinger som det er innkalt til i løpet av forskriftens gyldighetsperiode (28. mars – 27. april), kan avholdes i henhold til forskriftens regler.

I selskaper med bedriftsforsamling gjelder forskriftens regler så langt de passer for saksbehandlingen i bedriftsforsamlingen.

Se forskriften i sin helhet her: https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-03-27-464?searchResultContext=1571&rowNumber=1&totalHits=4

Tilsvarende unntaksforskrifter er gitt for saksbehandlingen i ansvarlige selskaper mv., samvirkeforetak og stiftelser.

Departementet varslet i høringsbrevet av 23. mars at det vil være behov for å forlenge forskriftene også etter 27. april, og at det arbeides med dette.

Lignende saker

Flere nyheter