Ny avgjørelse fra Høyesterett om vurderingen av saklighetskravet ved oppsigelse og tilbud om ny stilling

Publisert: 20. juni 2019

Den 15. mai i år avsa Høyesterett dom i oppsigelsessaken mot en overstyrmann i Hurtigruten AS.

Saken har sin årsak i arbeidsgivers manglende tillit til overstyrmannen etter at Hurtigruteskipet MS Finmarken traff grunn i Finnsnesrenna 5. august 2016.

Begrunnelsen for mangelen på tillit var overstyrmannens brudd på regelverk og retningslinjer i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av seilasen fra Tromsø til Finnsnes. Saken ble avgjort etter skipsarbeiderloven og oppsigelsesreglene i denne. Reglene er tilsvarende de i arbeidsmiljøloven og Høyesteretts dom er derfor viktig for forståelsen av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse.

Det prinsipielt interessante i dommen er at Høyesterett slår fast at ved oppsigelse vil et tilbud om annen stilling (endringsoppsigelse) hos arbeidsgiveren kunne få betydning for om oppsigelsen er saklig. En endringsoppsigelse er en kombinasjon av en oppsigelse og et tilbud om en annen stilling. Det er helt klart at også ved endringsoppsigelser må selve oppsigelsen oppfylle kravet til saklig grunn for at denne skal være gyldig.

Det Høyesterett ikke har tatt stilling til tidligere, er om tilbudet om en annen stilling får betydning for om vilkåret om saklig grunn er oppfylt. Dette har Høyesterett nå bekreftet at kan være tilfelle. I avsnitt 50 i dommen uttaler Høyesterett som følger:

I kravet om saklig grunn ligger det altså for det første at oppsigelsen må være basert på et forsvarlig skjønn, herunder at det ikke må legges vekt på utenforliggende forhold. I tillegg må arbeidsgiver etter omstendighetene ta hensyn til rimeligheten av oppsigelsen for arbeidstaker. Dette siste er en bred vurdering. Det må ved denne avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da. Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning

Betydningen av tilbud om en annen stilling i den rimelighetsvurderingen som skal gjøres før arbeidsgivere eventuelt går til oppsigelse vil avhenge av forskjellene mellom stillingen den ansatte blir sagt opp fra og stillingen den ansatte tilbys. Typiske momenter vil være forskjell i arbeidsoppgaver, herunder ansvar. Andre momenter av betydning vil være lønnsytelser, tittel, mv.

I den konkrete saken ble overstyrmannen tilbudt stilling som førstestyrmann. Om dette uttaler Høyesterett i avsnitt 117 at «I den samlede saklighetsvurderingen har jeg også sett hen til at A fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere arbeid.»

Konsekvensen av dommen er at arbeidsgivere som vurderer å si opp ansatte må vurdere, før en oppsigelse besluttes, om det er grunnlag for å tilby andre stillinger i selskapet, og i så tilfelle hvilke stillinger som kan være aktuelle. Dommen medfører ikke noen plikt for en arbeidsgiver til å opprette en stilling, og heller ingen plikt til å tilby en ledig stiling. Arbeidsgivere anbefales imidlertid å foreta vurderingen og dokumentere at denne er foretatt, før en endelig beslutning om oppsigelse treffes og meddeles den ansatte.

Høyesterettsdommen var enstemmig.

Lignende saker

Flere nyheter