Ny avgjørelse i Høyesterett om ugyldige oppsigelser ved tariffbrudd

Publisert: 28. april 2017

Høyesterett avsa 20. april 2017 dom hvor oppsigelser som følge av nedbemanning ble kjent ugyldige. Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var om Arbeidsretten hadde kompetanse til å avsi dom på at oppsigelser som er tariffstridige også skal anses ugyldige.

Arbeidsretten, som er en særdomstol som behandler tvister knyttet til tariffavtaler, behandlet spørsmålet om nedbemanningsprosessen i Nokas AS, ved Sola Heliport utenfor Stavanger, var i strid med Hovedavtalens bestemmelser om bedriftsansiennitet. Arbeidstakerne og LO anførte at det var i strid med tariffavtalen å avgrense utvelgelseskretsen til Sola Heliport, ettersom selskapet hadde over 20 driftssteder i regionen. Arbeidsretten ga arbeidstakerne medhold og oppsigelsene ble kjent ugyldige. Nokas AS og arbeidsgiverorganisasjonen NHO anket avgjørelsen inn for Høyesterett med påstand om at Arbeidsretten kun hadde kompetanse til å avsi dom for tariffstridighet, men ikke ugyldighet av oppsigelsene. Høyesterett konkluderte med at Arbeidsretten, i den utstrekning tariffavtalen gir grunnlag for dette, har kompetanse til å avsi dom for at oppsigelser er ugyldige.

Avgjørelsen er interessant, ettersom de privatrettslige reglene i arbeidsmiljøloven i utgangspunktet faller utenfor Arbeidsrettens kompetanseområde. Den illustrerer likevel at slik kompetanse vil foreligge dersom spørsmålet om en oppsigelse er ugyldig bygger direkte på tariffavtalens regulering av hvilke regler som skal legges til grunn ved nedbemanninger.

Lignende saker

Flere nyheter