Ny miljøbestemmelse i anskaffelsesforskriften vedtatt

Publisert: 28. april 2017

24. april vedtok Nærings- og fiskeridepartementet ny bestemmelse om miljø og klima i forskrift om offentlige anskaffelser.

I følge den nye bestemmelsen skal oppdragsgiver «legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen.» Videre sies det at der miljø brukes som tildelingskriterium «bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent».

Bestemmelsen medfører at oppdragsgivere må gå systematisk til verks og kritisk evaluere sine innkjøp for å se hvor de største miljøbelastningene er, og hvordan man kan hensynta dette under innkjøpsprosessen og i gjennomføringen av kontraktene. Videre får oppdragsgiver en vid adgang til å velge om kravene skal stilles i form av minimumskrav, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterium etc. Bestemmelsen gir også en klar anbefaling til oppdragsgivere om at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør kriteriet vektes med 30 %.

Vi i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen ønsker alle forsøk på å redusere klima- og miljøutslipp velkommen. Imidlertid mener vi at det er grunn til å stille spørsmål ved om det er i tråd med hensynet til effektiv ressursutnyttelse å kreve at enhver oppdragsgiver skal fokusere på miljø i så stor grad som den nye bestemmelsen legger opp til. For flere oppdragsgivere kan man i alle fall slå fast at bestemmelsen neppe vil være forenklende. Videre er vi usikre på om kravet til vekting av miljø som tildelingskriterium vil fungere slik det synes tiltenkt. 30 % eller mer innebærer at miljø vil spille en svært viktig del av tildelingsevalueringen. Noen oppdragsgivere vil kanskje vegre seg for å bruke miljø som tildelingskriterium, da det ikke er ønskelig å la miljøkrav utgjøre en så stor del av tildelingsevalueringen. På den andre siden vil man heller ikke risikere sanksjoner om man velger at kriteriet skal ha mindre vekt.

Bestemmelsen trer i kraft 1. mai, og vi vil med interesse følge med på hvilke utslag bestemmelsen vil gi.

Lignende saker

Flere nyheter