Ny rapport om den generelle adgangen til å ansette midlertidig

Publisert: 28. februar 2018

Fra 1. juni 2015 åpnet arbeidsmiljøloven opp for en generell adgang til å ansette midlertidig i en periode på inntil 12 måneder. En begrunnelse som ble fremhevet av regjeringen var at regelen ville senke terskelen inn i arbeidslivet for utsatte grupper, og dermed bidra til flere arbeidsplasser.

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser imidlertid at det er få tegn til at dette regelverket bidro til å skape flere jobber totalt sett. Tvert imot, endringen førte til en økende andel midlertidige jobber.

LO har på bakgrunn av rapporten uttalt at hele reformen er en gedigen fiasko. NHO på sin side uttaler at det trengs mer tid for å få et utfyllende bilde. Rapporten har kun målt endringer i arbeidsmarkedet i det første året etter at reformen trådte i kraft. Videre ble reformen innført i en periode hvor fallende oljepris gjorde at norsk økonomi gikk inn i en nedgangskonjunktur.

Institutt for samfunnsforskning uttaler selv at det kan tenkes at bedriftene trenger mer tid på å justere sin praksis.

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at ansatte skal ansettes fast. Det blir interessant å se om regelverket på sikt fører til flere faste, ansettelser, i tråd med lovens hovedregel.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2484817

Lignende saker

Flere nyheter