Ny rapport viser barrierene mot sirkulær økonomi i byggebransjen

En ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring viser at det fremdeles er en rekke barrierer og forhold som hindrer en mer sirkulær økonomi i byggebransjen.

Publisert: 24. januar 2023

Bygge- og eiendomsnæringen er ett av EUs syv prioriterte områder i arbeidet for en mer sirkulær økonomi i Europa. Rapporten Sirkulær økonomi i bygg,- anlegg- og eiendomsnæringen – Kartlegging av status, som er publisert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og skrevet av Deloitte, viser blant annet at det

  • mangler et ordentlig marked for gjenbruk av byggematerialer,
  • kan være vanskelig å beregne besparelsene ved bærekraftige valg,
  • er mangel på oversikt over hva slags krav som faktisk kan stilles og hvem som er aktørene i markedet, samt at det ofte
  • er vanskelig for aktørene å vite hvor de i det hele tatt skal begynne for å tenke sirkulært før en byggeprosess settes i gang.

Rapporten viser både til hva som er utfordringene for bransjen, status i Norge og Europa, og hva som er ulike tiltak byggebransjen kan gjøre for å legge bedre til rette for for eksempel gjenvinning av materialer. Rapporten viser til de mange regelverkene som aktørene i byggebransjen må forholde seg til, blant annet plan- og bygningsloven, anskaffelsesloven og forurensningsloven, og de mange forskriftene som også kan blir aktuelle i et byggeprosjekt.

I tillegg viser rapporten til endringer i regelverk som er gjort nettopp for å forenkle miljøtiltak i byggebransjen, blant annet endringer i byggteknisk forskrift (TEK) i 2022, byggesaksforskriften (SAK) og byggevareforordningen (DOK), der det legges vekt på tilrettelegging for demontering, føring av klimagassregnskap, kartlegging av materialer egnet for ombruk, avfallssortering og energifleksibilitet. Endringene skal øke mulighetsrommet og tillate unntak fra tekniske krav ved ombygging, rehabilitering eller bruksendringer.

Rapporten inneholder også flere eksempler på beste praksis fra Norge og andre land. For eksempel tar den opp erfaringene fra Trondheim kommunes bruk av plattformen og databasen Loopfront, som gir oversikt over bygningsmaterialer som er tilgjengelige for gjenbruk i kommunen. Et annet eksempel er Statskrafts gjenbruksprosjekt ved oppussingen av lokaler på Lysaker, der prosjektet sikret 50 prosent ombruk av materialer og ga betydelige CO2-kutt.

Rapporten lister også opp ulike tiltak, plattformer, nettverk og verktøy som kan hjelpe til med å understøtte mer sirkularitet og bærekraft i bygge- og anleggsbransjen, blant annet verktøy som hjelper byggebransjen å kutte klimautslipp og digitale registre over materialer.

Rapporten er kjærkommen, fordi den viser at både offentlige og private aktører åpenbart trenger mer veiledning til hvordan de kan stille og oppfylle bærekraftskrav, og den hjelper DFØ til å jobbe enda mer målrettet inn mot bygg- og anleggsprosjektene fremover. At den norske byggenæringen for eksempel genererer over to millioner tonn avfall i året viser hvor mye potensiale det er (eller bør være) i bransjen.

Rapporten kan leses på DFØs hjemmesider her.

Lignende saker

Flere nyheter