Nye dommer om tilretteleggingsplikten

Publisert: 21. januar 2020

Agder lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett avsa i november hver sin dom i saker om oppsigelser av syke ansatte:

OPPSIGELSE KJENT UGYLDIG SOM FØLGE AV MANGELFULL TILRETTELEGGING VED SYKDOM

Agder lagmannsrett avsa 29. november 2019 avgjørelse i sak hvor en 56 år gammel kommunalt ansatt kvinne ble sagt opp da hun ikke lenger var helsemessig i stand til å fortsette i sin stilling som omsorgsarbeider.

Foranledningen til kvinnens helsemessige utfordring skal ha vært en hendelse hvor hun måtte ta i mot og støtte opp en tung pasient som var nær ved å falle. Da hun nådde maxdato for sykepenger, besluttet arbeidsgiveren å si henne opp som følge av hennes helse og at det ikke var funnet annet passende arbeid for henne i kommunen. Lagmannsretten fant oppsigelsen ugyldig. Et sentralt spørsmål i saken var om kommunen hadde oppfylt sine plikter etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 4-6 (tilretteleggingsplikten). Det ble klarlagt at det var vanskelig å se for seg at kvinnen kunne gå tilbake til stillingen og stå i den over tid, og at det derfor var nødvendig å tenke alternativt arbeid. Dette resulterte i at NAV engasjerte tiltaksarrangøren Føniks til å foreta en utprøving av arbeidsevnen i to perioder. Arbeidsgiveren valgte å gå til oppsigelse før rapporten forelå, som følge av oppnådd maxdato for sykepenger. Etter lagmannsrettens oppfatning inntok kommunen en for passiv rolle og utviste en feil forståelse av tilretteleggingsplikten. Etter lagmannsrettens syn burde kommunen tatt opp og drøftet situasjonen med Føniks underveis og økt intensiteten i både dialog og samarbeid etter hvert som det nærmet seg makstiden for sykepengene. Kvinnen ble tilkjent erstatning for økonomisk tap på kr. 495 000,- og oppreisning på kr. 50 000,-

Aktiv dialog, samarbeid og koordinering med eventuelle tiltaksarrangører er en forutsetning for at arbeidsgiver kan utøve eierskap til de vurderinger som gjøres og den oppfølging som foretas. Det stilles strenge krav til oppfølging, tilrettelegging, kartlegging av andre stillinger når arbeidstakere av helsemessige utfordringer ikke makter sitt arbeid.

OPPSIGELSE AV RØYKDYKKER MED FORUTGÅENDE HJERTEINFARKT KJENT GYLDIG

Hålogaland lagmannsrett avsa 21. november 2019 dom i sak hvor en mann, som arbeidet som brannkonstabel/røykdykker, etter et hjerteinfarkt ikke lenger arbeide som røykdykker. Han ble sagt opp av arbeidsgiver, kommunen, og dette ble begrunnet med at han ikke kunne utføre oppgaver som røykdykker. Mannen mente oppsigelsen var ugyldig og krevde også erstatning. Lagmannsretten fant samlet at kommunens oppsigelse fremsto som saklig begrunnet etter arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd. Oppsigelsen var etter dette gyldig og det forelå ikke grunnlag for erstatning. Ved den konkrete avveiningen mellom virksomhetens behov og mannens interesser la lagmannsretten vekt på at kommunen i fremtiden ikke kunne benytte ham til de arbeidsoppgavene som lå til stillingen som brannkonstabel. Det var ingen andre arbeidsoppgaver innenfor etaten han kunne overta uten å gripe urettmessig inn i andres arbeidsforhold. Dersom han skulle fortsette arbeidsforholdet måtte kommunen ut fra sikkerhetsbetraktninger fortsette ordningen med en ekstra mann på vaktlaget, hvilket ville utløst ekstra lønnskostnader tilsvarende hans stilling.

Tilrettelegging ved sykdom er vanskelig, noe begge ovennevnte saker godt illustrerer. Det er ikke gitt hvilket resultat domstolene vil komme til. Vi vil ta for oss tilretteleggingsplikten og hvilken adgang det er å gå til oppsigelse av syke ansatte i vårt frokostseminar 5. mars 2020. Påmelding til seminaret gjøres her.

Lignende saker

Flere nyheter