Nye regler for naturalytelser fra 2019

Publisert: 17. januar 2019

Reglene for skattlegging av naturalytelser er endret med virkning fra inntektsåret 2019. Naturalytelser i arbeidsforhold, det vil si ytelser i annet enn penger som ansatte får i arbeidsforholdet, og som gir den ansatte en privatøkonomisk fordel, skal som utgangspunkt beskattes som lønn. Fra denne regelen er det gjort enkelte unntak så som for personalrabatter, gaver, overtidsmat, fri avis m.v.

De største endringene gjelder personalrabatter som vi har omtalt særskilt nedenfor. Det er videre foretatt endringer og moderniseringer av reglene vedrørende gaver, overtidsmat, fri avis, samt opphevelse av skattefritaket for arbeidsgivers dekning av barnehageutgifter. Det er blant annet vedtatt beløpsgrense av kr 200,- for overtidsmat, og at fri avis i arbeidsforhold er skattefritt så langt det er et tjenstlig behov.

De nye reglene presiserer arbeidsgivers ansvar for innrapportering, å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for alle naturalytelser den ansatte mottar i forbindelse med arbeidsforholdet. Dette gjelder også ytelser som den ansatte mottar fra tredjepart som kan være en kunde, en leverandør, flyselskap mv. Den mest omtalte endringen er innberetning av eventuelle bonuspoeng den ansatte måtte opparbeide gjennom arbeidsforholdet og som blir benyttet til rabatterte priser på privatreiser.

Arbeidsgivere, som lager en rutine hvor de ansatte er pålagt å selv rapportere til arbeidsgiver hvilke bonuser, rabatter eller andre ytelser de mottar fra tredjeparter, slik at arbeidsgiver kan benytte dette som grunnlag for å beregne forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og rapportering for øvrig, må vi anta oppfyller sine plikter overfor myndighetene.

Det ryktes at Finansdepartementet jobber med en større endring av skattereglene for naturalytelser, men det kan ta noe tid før disse eventuelt er på plass.

Personalrabatter

Det nye regelverket for personalrabatter setter et tak for rabatten som kan gis fra arbeidsgiver til ansatt på kjøp av varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Denne rabatten kan ikke overstige 50 % av omsetningsprisen i sluttbrukermarkedet. Det er i tillegg innført en årlig beløpsgrense på kr 7 000.

Det nye regelverket innebærer en betydelig innstramming for enkelte bransjer. Ikke minst for bransjer som importerer og forhandler det som tidligere ble betegnet som «betydelige kapitalvarer». Beløpsgrensen for personalrabatt av kr 7 000 per år gjelder også disse bransjene fra 1.1.2019. Overstiger personalrabatten kr 7 000 ett år, skal det overskytende innrapporteres som skattepliktig inntekt.

Det er markedspris, omsetningsverdien i sluttbrukerleddet som danner grunnlaget for rabatten og ikke nødvendigvis listeprisen for varen. Vår forståelse av regelverket er at om en vare selges til variert pris gjennom året, så skal fordelen til den ansatte og personalrabatten beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisen til sluttbruker. Den faktiske markedsverdien på det gitte tidspunktet må kunne dokumenteres.

En fullstendig oversikt over endringene på skatteområdet, herunder naturalytelser, finner dere her!

Lignende saker

Flere nyheter