Nye regler om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Publisert: 31. august 2017

Virksomhetene er fra og med 1. juli forpliktet til å overholde de nye varslingsreglene. Vi vil derfor anbefale en gjennomgang og kvalitetssikring av deres eksisterende varslingsrutiner for å sikre at disse er i overenstemmelse med lovens krav.

Ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det stilles en rekke krav i arbeidsmiljøloven til rutinene for varsling og arbeidsgivers håndtering. Det er også viktig å definere hva et varsel er og i hvilke situasjoner de skal brukes. Ingen er tjent med at det settes i gang undersøkelser om forhold som faller utenfor.

Nylig er det foretatt en lovendring i lovens varslingsbestemmelser. Lovendringen stadfester lovgivers ønske om økt fokus på varsling, og stiller strengere krav til alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere med hensyn til varslingsrutiner, informasjon, involvering av tillitsvalgte, forbud mot gjengjeldelse mv.

I korte trekk innebærer varslingsreglene:

  • Alle virksomheter som sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere, er forpliktet til å etablere varslingsrutiner
  • Varslingsrutinene må være skriftlige og lett tilgjengelige for alle ansatte i bedriften.
  • Reglene og rutinene skal utarbeides i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte.
  • Rutinene skal inneholde en oppfordring til å varsle og hvordan man skal gå frem for å varsle.
  • Det skal gjelde taushetsplikt for varslerens identitet ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.
  • Varslingsreglene gjelder også for innleid arbeidskraft.

Lignende saker

Flere nyheter