Nye regler om varsling er vedtatt av Stortinget

Publisert: 20. juni 2019

Den oppmerksomme leser vil huske at jeg i nyhetsbrevet i april redegjorde for regjeringens lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Stortinget har nå vedtatt disse.

 

Her er et utvalg av de mest sentrale endringene:

Personalkonflikter omfattes ikke av varslingsreglene

Varslingsreglene avgrenses mot ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold; det vil si at reglene normalt sett ikke vil gjelde for personalkonflikter. Sagt med andre ord, konflikter kolleger i mellom eller mellom leder og arbeidstaker anses ikke å falle inn under begrepet «kritikkverdige forhold» og faller derfor utenfor de forhold det kan varsles om. Vi er positive til en slik lovfesting og klargjøring av begrepet, og anser det som sannsynlig at antall varslingssaker vil reduseres til å omfatte de sakene varslingsinstituttet i utgangspunktet er ment å håndtere.

«Kritikkverdige forhold» lovfestes

Arbeidsmiljøloven definerer nå hva som anses som «kritikkverdige forhold» i virksomheten. I ny bestemmelse (§ 2 A-1(2)) vil det nå fremgå følgende:

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

a) fare for liv eller helse

b) fare for klima eller miljø

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

d) myndighetsmisbruk

e) uforsvarlig arbeidsmiljø

f) brudd på personopplysningssikkerheten.

Hva som anses som «gjengjeldelse» lovfestes

Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel

a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden

b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff.

I tillegg får varslere nå utvidede rettigheter til erstatning ved gjengjeldelse.

Plikt til å undersøke innen rimelig tid

Videre blir det nå lovfestet at arbeidsgiver skal sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten. Dette utløser en konkret aktivitetsplikt for arbeidsgiver og understreker betydningen av å agere raskt når varsel mottas.

Vi anbefaler sterkt å nå ta en ny gjennomgang av eksisterende varslingsrutiner for å imøtegå lovendringene. Har du ikke allerede på plass en varslingsrutine, er nå tiden inne for å utarbeide en slik.

Lignende saker

Flere nyheter