Aktuelt

Nyhetsarkiv

23. desember 2021
God jul og godt nyttår fra arbeidslivsavdelingen!

Det siste året har vært krevende og spennende for oss i arbeidslivsavdelingen. Selv om koronapandemien har satt sitt preg på vår bistand til flere virksomheter, har vi også bistått innenfor de mer tradisjonelle delene av arbeidsretten. I tillegg har vi flyttet inn i nye flotte lokaler i Bjørvika, og ikke minst fått en ny firmaprofil. […]

30. november 2021
Punktum i Stendi-saken

Den 14. januar 2019 gikk 37 oppdragstakere som leverte omsorgstjenester til sak mot oppdragsgiveren, Stendi. Oppdragstakernes krav var at de i realiteten var faste ansatte og dermed skulle være omfattet av arbeidsmiljøloven. Det innebærer blant annet at de skulle fått overtidstillegg, feriepenger og pensjon. Saken har gått sin gang i tingretten og lagmannsretten. I dommen […]

9. november 2021
Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022

8. november 2021 la regjeringen frem et tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. Forslaget bygger i stor grad på Prop. 1 LS (2021-2022) (regjeringen Solbergs forslag), men inneholder også en rekke endringer. 1.               Formuesskatt Regjeringen foreslår følgende endringer i formuesskatten: Formuesskatten økes fra dagens nivå på 0,85 % til 0,95 % fra 2022. Satsen til hhv. staten […]

25. oktober 2021
Vi har fått en ny regjering. Hvilke endringer vi kan forvente innenfor arbeidslivspolitikken?

Midlertidige ansettelser Arbeiderpartiet ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven, og samtidig stadfeste ytterligere at faste ansettelser skal være hovedregelen i Norge. Arbeidsmiljøloven § 14-9 regulerer fast og midlertidig ansettelse. Hovedregelen er fast ansettelse, men bestemmelsen lister opp tilfeller hvor avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås. Flertallet er begrenset til […]

15. oktober 2021
Høyesterett nekter fradrag for MVA på transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

I en fersk dom (Staten mot staten II) av 14.10.2021 kommer Høyesterett til at det ikke vil være fradragsrett for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader som knytter seg til salg av fast eiendom. Med transaksjonskostnader menes rådgivningskostnader som pådras i forbindelse med salget. Dommen innebærer at man i utgangspunktet ikke har fradragsrett i slike situasjoner, men […]

14. oktober 2021
Full seier for Statens Vegvesen i Stavanger

12. oktober kom dom fra Sør-Rogaland tingrett i saken mellom Marti IAV Solbakk DA og Staten v/ Samferdselsdepartementet (Statens Vegvesen). Saken gjaldt sluttoppgjør etter byggingen av en del av Norges største veiprosjekt, og verdens lengste undersjøiske tunnel for biltrafikk – Ryfast. Hovedforhandlingen ble gjennomført over syv uker, fra 3. mai til 17. juni i år. […]

Etablering GDPR
25. september 2021
Revisjon av standard leieavtaler for næringslokaler

Norsk Eiendom og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN)s “Standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg” skal denne høsten igjen revideres og oppdateres. Føyens advokater Ottar Egset og Anette Thunes sitter i arbeidsgruppen som skal føre endringene i pennen sammen med Norsk Eiendoms advokat Sven Magnus Rivertz, NEF/FFNs representant Anders Rennesund samt advokat Camilla Hammer Solheim […]

7. september 2021
Det norske Datatilsynet har laget sin egen «Schrems II»-veiledning

Fredag 3. september publiserte Datatilsynet sin egen veileder for overføring av personopplysninger ut av EØS: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overforing-av-personopplysninger-ut-av-eos/ Bakgrunnen for veilederen er Schrems II-avgjørelsen, veilederen fra Personvernrådet, og diskusjonene om hvordan europeiske virksomheter skal forholde seg til disse. Den norske veilederen er supplert med et blogginnlegg som kommenterer bakgrunnen på overordnet nivå: https://www.personvernbloggen.no/2021/09/03/stressa-for-schrems-ii/ Det foreløpige inntrykket av […]

30. juni 2021
Adekvansbeslutning for Storbritannia er vedtatt

EU-kommisjonen vedtok den 28. juni 2021 en adekvansbeslutning for Storbritannia som innebærer fri flyt av personopplysninger mellom EØS og Storbritannia, uten behov for at den enkelte dataeksportør sørger for et særskilt overføringsgrunnlag. Adekvansbeslutningen har en begrenset varighet til fire år etter ikrafttredelsen. Etter disse fire årene kan beslutningene fornyes, men kun hvis Storbritannia fortsetter å […]

29. juni 2021
Endelig veileder om Schrems II fra Personvernrådet – større åpning for risikobasert tilnærming

Den 21. juni 2021 publiserte Personvernrådet (EDPB) sin reviderte versjon av veilederen for supplerende beskyttelsestiltak («Recommendations on supplementary measures»), som har som uttalt formål å hjelpe virksomheter i å overholde kravene til overføring til tredjeland etter GDPR og Schrems II-avgjørelsen.

18. juni 2021
EU-domstolen avklarer reglene om anslag og maksgrenser av verdier og mengder i rammeavtaler

Offentlige oppdragsgivere skal angi kontraktens anslåtte verdi og mengde når de utlyser rammeavtaler. Et hittil uavklart spørsmål har vært om oppdragsgiverens anslag også utgjør en maksgrense for avrop på rammeavtalen. En fersk avgjørelse fra EU-domstolen gir veiledning.   Innen anskaffelsesretten har det vært uavklart om den maksimale verdien og/eller mengden som oppdragsgivere angir ved utlysningen av […]

11. juni 2021
Nye standardklausuler for overføring til tredjeland

Den 4. juni 2021 publiserte EU-kommisjonen endelig versjon av de nye standardklausulene for overføring av personopplysninger til tredjeland (SCC).

31. mai 2021
Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger

I en nylig avsagt dom (LF-2020-73757) kom Frostating lagmannsrett til at en standardklausul i arbeidsavtalen om justering av lønn ved feilutbetaling ikke ga grunnlag for lønnstrekk.

11. mai 2021
EU-domstolen med nytt bidrag til vurderingen av grensen mellom leiekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Kontrakter om kjøp og leie av fast eiendom er unntatt anskaffelsesregelverket. Kontrakter om bygge- og anleggsarbeid er derimot omfattet av regelverket og må konkurranseutsettes.

5. mai 2021
Høyesterett fastslår at rekkefølgekrav i Selvaag-saken er ugyldig

Høyesterett avsa 4. mai 2021 dom i den såkalte «Selvaag-saken». Høyesterett konkluderte under sterk dissens (3-2) med at Oslo kommunes rekkefølgekrav er ugyldig.

30. april 2021
Nytt høringsnotat om endringer i hjemmekontor-forskriften

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem («Hjemmekontor-forskriften»), ble første gang vedtatt i 2002. Mye har endret seg siden 2002 både hvordan vi arbeider og de ulike teknologiske løsninger for å utføre arbeidet.

29. april 2021
Strengere personopplysningslov på bekostning av ytringsfriheten?

Justis- og beredskapsdepartementet har fremlagt en proposisjon med forslag til endringer i personopplysningsloven og offentleglova.

29. april 2021
Må kommunen tilbakebetale infrastrukturbidrag når forutsetningene for avtalen endres?

Ja, mener Gulating lagmannsrett, så lenge endringen medfører at utbyggingsavtalen ikke lenger oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Spørsmålet skal nå behandles av Høyesterett.

28. april 2021
Nytt festskrift for bygg- og entrepriserett!

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir nå et festskrift med juridiske artikler.

16. april 2021
Fersk Høyesterettsavgjørelse om foretaksstraff i forbindelse med bruk av utenlandsk arbeidskraft

I en fersk høyesterettsavgjørelse avsagt 15. april 2021 fikk et selskap foretaksstraff (bot) for å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft uten at den ansatte hadde oppholds- og arbeidstillatelse.

14. april 2021
Føyen Torkildsen anerkjent av Legal 500

The Legal 500 publiserte idag  sine rangeringer for 2021-utgaven, som er basert  på undersøkelser i markedet og tilbakemeldinger fra klienter.

30. mars 2021
Ny forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser – Oslo kommune

I forbindelse med bekjempelse av utbrudd av det muterte Covid-19-viruset har Oslo kommune vedtatt forskrift med regulering av drift av bygge- og anleggsplasser i kommunen.

26. mars 2021
Ny avgjørelse fra Høyesterett om arbeidssøkerens opplysningsplikt

Høyesterett har i avgjørelse avsagt 18. mars 2021 (HR-2021-605-A) kommet med enkelte avklaringer rundt arbeidssøkeres opplysningsplikt over arbeidsgiver. Dommen har betydning for adgangen til å gå til oppsigelse av prøvetidsansatte som følge av manglende opplysninger fra arbeidssøkerens side.

25. mars 2021
Ny høyesterettsdom – kan den enkelte seksjonseier kreve retting av mangler i fellesareal?

Høyesterett avsa den 4. mars 2021 en dom som avklarer den enkelte seksjonseiers rett til å kreve retting av mangler i fellesarealer i et eierseksjonssameie. Dommen har referanse HR-2021-493-A.

25. mars 2021
Personvernrådet vil vedta nye retningslinjer om avvikshåndtering

Det europeiske personvernrådet (EDPB) sendte tidligere i år ut et utkast til nye retningslinjer om avvikshåndtering. Høringsfristen utløp 2. mars 2021 og de endelige retningslinjene er nå til behandling.

18. mars 2021
Føyen Torkildsen anerkjent i Chambers Europe 2021

Chambers & Partners har i dag publisert sin Europe Guide 2021. Vi er stolte over at vi også i år kan vise til gode plasseringer både individuelt og innen våre spesialistområder. «Vi setter stor pris på at våre klienter tar seg tid til å besvare undersøkelser som dette, og vi er takknemlige for den anerkjennelse […]

23. februar 2021
Storbritannia kan snart bli ansett som et godkjent tredjeland etter GDPR

Personvernforordningen (GDPR) stiller strenge krav for overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS. En av mekanismene en kan basere seg på for å overføre personopplysninger til tredjeland er en såkalt beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (adekvansbeslutning). Ved overgangsperioden til Brexit forelå ikke en adekvansbeslutning for Storbritannia, men Brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU ga en midlertidig […]

12. februar 2021
Stort skritt fremover for EUs ePrivacy-forordning

Rådet for den europeiske union ble den 10. februar enige om sin posisjon på ePrivacy-forordningen. Saksbehandlingen går nå videre til trilogforhandlinger mellom Rådet, Kommisjonen og Parlamentet. Forordningen vil ha betydning for alle aktører som benytter Internet of Things, informasjonskapsler eller metadata om elektronisk kommunikasjon. Med andre ord vil den få nesten like stort anvendelsesområde som […]

27. januar 2021
Datatilsynet har varslet overtredelsesgebyr på 100 millioner kroner til dating-appen Grindr

Datatilsynet sendte den 24. januar 2021 forhåndsvarsel om vedtak til Grindr LLC, der Datatilsynet varsler Grindr om et gebyr på 100 millioner kroner for brudd på samtykkekravene i GDPR. Varselet er rettet mot gratisversjonen av dating-appen Grindr. Grindr er en GPS-basert dating-app der homofile, biseksuelle og transpersoner er målgruppen. Dette er det hittil høyeste varslede […]

27. januar 2021
Lovforslag om utvidet adgang til unntak fra tekniske krav

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmet like før jul forslag om endringer i plan- og bygningsloven. Lovforslaget skal tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for tiltak på eksisterende byggverk, og foreslår en utvidet adgang for kommunen til å gi unntak for tekniske krav. De siste årene har det i byggenæringen vært et økende fokus på bærekraftig bygging, herunder […]

27. januar 2021
Ny lov om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021

Den 1. januar 2021 trådte ny lov om forretningshemmeligheter i kraft. Loven samler alle regler om forretningshemmeligheter i én lov, og erstatter dagens regulering i markedsføringsloven og straffeloven. Loven inneholder først og fremst organisatoriske og språklige oppdateringer, men også enkelte endringer i forhold til dagens regulering. Blant annet har inneholder den utvidede virkemidler og klarere […]

26. januar 2021
Arbeidsreisende inn til Norge

Regjeringen har innført enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Disse reglene trådte i kraft kl. 00:00 natt til mandag 25. januar. For mange arbeidsgivere som er avhengige av arbeidskraft fra utlandet, er det vanskelig å forholde seg til de stadige regelendringene. Vi har derfor skrevet en kort oversikt over regelverket som dekker det essensielle […]

6. januar 2021
Personvernåret 2020

2020 var et turbulent år. På personvernfronten utløste Covid-19-pandemien en rekke utfordringer, i tillegg til nye avgjørelser og retningslinjer fra EU-domstolen, Kommisjonen og Personvernrådet.  Her oppsummerer vi det viktigste i utviklingen fra året som har gått, og hva du bør følge med på i året som kommer.   Smittestopp  Den første versjonen av FHIs app som gjennom smittesporing skulle bidra til bekjempelse av […]

22. desember 2020
Bransjedugnad for Aktiv mot kreft

Bransje­dugnad for Aktiv mot kreft 2021 blir et annerledes år. Vanligvis ville vi nå sendt ut invitasjon til den årlige skiskytingstafetten vi arrangerer med Norsk Eiendom, hvor alle inntekter går uavkortet til Aktiv mot kreft. Dette kan vi dessverre ikke gjennomføre i 2021. Vi ønsker å støtte Aktiv mot kreft i det viktige arbeidet de […]

18. desember 2020
To nye partnere

Vi er stolte av å kunne presentere to nye partnere i Føyen Torkildsen. Vera Hovelsen og Jørgen Myhre tiltrer som partnere fra 1. januar 2021. Med disse opprykkene styrker vi vår kompetanse og satsning innen IKT, entreprise og offentlige anskaffelser.

15. desember 2020
God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Arbeidsåret 2020 nærmer seg slutten. Føyen Torkildsens arbeidslivsavdeling benytter anledningen til å ønske alle klienter og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

27. november 2020
Fersk høyesterettsdom om reklamasjon og passivitet i rådgivningskontrakt – hr-2020-2254-a

I entreprise- og rådgivningskontrakter stilles det strenge krav til varsling av krav. Reglene er kompliserte og unnlatt varsling kan medføre bortfall av rettigheter.

17. november 2020
Midlertidig ansatt, bemanningsbyrå, gigjobber og selvstendig oppdragstakere

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at omfanget av atypiske tilknytningsformer i arbeidslivet gjennom for eksempel midlertidige stillinger, bruk av bemanningsbyråer eller selvstendige oppdragstakere ikke øker.

17. november 2020
Strengere GDPR-krav til europeiske bedrifter på grunn av amerikansk etterretning

Europeiske datatilsynsmyndigheter er på krigsstien mot amerikansk etterretning og gigantene Facebook, Google, Microsoft og Amazon. Europeiske bedrifter som ønsker å bruke vanlige IT-tjenester levert av ikke-europeiske leverandører, havner i kryssilden som følge av stadig strengere tolkninger av GDPR.

17. november 2020
Justert kompensasjonsordning til næringslivet

Frp er kommet til enighet med regjeringspartiene om endringer av krisepakken til næringslivet. Pakken økes fra 17,7 milliarder til 22,1 milliarder kroner, og innebærer også forbedringer i kompensasjonsordningen.

16. november 2020
Brexit – krav til bosted og statsborgerskap for tillitspersoner i norske foretak

Fra 1. januar 2021 er Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av EØS-avtalen. Hvilke konsekvenser får dette for norske foretak med tillitspersoner som er statsborgere av eller bosatt i Storbritannia?

10. november 2020
Ny generell kompensasjonsordning

Regjeringen foreslo 10. november en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

10. november 2020
Kan riktig bruk av stordata spare energi og penger?

Torsdag 12. november kl. 08.15 til 10.00 arrangerer Norsk Eiendom frokostwebinar for sine medlemmer. Her deler blant andre advokatene Knut Olav Fiane og Jacob Solheim sine kunnskaper om muligheter og utfordringer ved nyttegjøring av stordata i hverdagen.

21. oktober 2020
Ny kompensasjonsordning for reiselivet og betydningen for leieforhold

For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. I går kom Regjering med detaljer om hvordan ordningen blir.

20. oktober 2020
Byggherreforskriften endres; skjerpede krav for byggherren!

Byggherreforskriften endres med virkning fra 1. januar 2021. Formålet med endringene har vært å tydeliggjøre en del bestemmelser, blant annet bestemmelser som gjelder byggherrens forpliktelser. Kravene til dokumentasjon er skjerpet, noe det er verdt å merke seg.

16. oktober 2020
Føyen Torkildsen AS is proud to have assisted in the sale of 100 % of the shares in Ceetron AS to Techsoft 3D ltd.

Føyen Torkildsen AS is proud to have assisted in the sale of 100 % of the shares in Ceetron AS to Techsoft 3D ltd. Ceetron develops visualization Software Development Kits  (SDKs) for Computer Aided Engineering  applications. Ceetrons products have become first-in-class thanks to their fabulous customers and partners. Tech Soft 3D is the developer of […]

12. oktober 2020
Strengere straffer for lønnstyveri, og forslag om å forby lønn i kontanter

Regjeringen intensiverer kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det sendes nå et forslag på høring om å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri og å skjerpe strammerammene for arbeidslivskriminalitet.

8. oktober 2020
Statlig kompensasjonsordning og støtte fra utleiere

Regjeringen la mandag 21. september frem forslag om en egen kompensasjonsordning for reiselivet som skal gjelde ut 2020. Den gamle kompensasjonsordningen som gjaldt alle bransjer er opphørt, men man kan søke om støtte etter den gamle ordningen frem til 31. oktober.

8. oktober 2020
Statsbudsjettet 2021 – skatt og avgift

Det er ikke foreslått noen store endringer i skatte- eller avgiftsreglene for 2021. Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedpunktene.

30. september 2020
I april flytter vi til DEG8 i Barcode – bli med oss og nyt utsikten!

Vi søker en kommunikasjons- og markedsansvarlig med blikk for forretningsutvikling, og som vil være med å videreutvikle vår advokatvirksomhet i tråd med våre strategier.

23. september 2020
Hjemmekontor på fast basis?

I forrige nyhetsbrev ble det gitt en enkel oppdatering på hvor vi er i korona-situasjonen innenfor arbeidsrettens område. Vi reiste da blant annet noen spørsmål om hjemmekontor som vi vil gå nærmere inn på her.

15. september 2020
Utøvelse av kommunal forkjøpsrett med tilbakevirkende kraft

Oslo tingrett har i kjennelse slått fast at Oslo kommune kan utøve forkjøpsrett til fem bygårder i Oslo med tilbakevirkende kraft.

28. august 2020
Livet uten Privacy Shield – anbefalinger for veien videre

Den nylig avsagte avgjørelsen fra EU-domstolen – Schrems II – har store konsekvenser for alle virksomheter som benytter seg av cloud-tjenester eller har outsourcet driften av IT-løsninger.

26. august 2020
Hvor er vi i korona-situasjonen?

Regjeringen foreslo torsdag 13. august 2020 å utvide permitteringsordningen fra 26  til 52 uker. Utvidelsen gjelder fra 1 november.

17. juli 2020
Schrems II: Privacy Shield er ugyldig

EU-domstolen avsa torsdag 16. juli 2020 en prinsipielt viktig dom om overføring av personopplysninger til USA, også kalt Schrems II-dommen.

22. juni 2020
Når er permitteringer og nedbemanninger saklig begrunnet?

Covid-19 situasjonen, har preget det første halvåret i 2020 og gjør det fortsatt for svært mange. Den har hatt en enorm påvirkning på det norske samfunnet og har bydd på en rekke nye og utfordrende problemstillinger, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

22. juni 2020
Tomtefesten fortsetter

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skal på nytt vurdere om den norske tomtefesteloven strider mot grunneiernes eiendomsvern etter EMK P1-1. Også denne gangen er det festeforholdet i Øvre Ullern Terrasse som danner grunnlaget for saken.

16. juni 2020
Magisk kveld på operataket

I anledning gjenåpning av Operaen fikk vi i går kveld oppleve Nasjonalballetten i forestillingen “We are better now?”. Den er skapt av Marit Moum Aune og hadde verdenspremiere på operataket.

Det jobbes hos Føyen Torkildsen
3. juni 2020
Midlertidig lov om unntak fra krav til fysiske møter mv. i foretakslovgivningen

Den 26. mai vedtok Stortinget midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven trådte i kraft samme dag og gjelder frem til 1. november 2020.

22. mai 2020
Fra permitteringer til nedbemanning

Mange virksomheter har i disse dager permittert hele, eller deler av arbeidsstyrken sin. Begrunnelsen er i all hovedsak den samme: Bortfall av arbeidsoppgaver som følge av virkningene av Covid-19.

22. mai 2020
EDPB har revidert retningslinjene om samtykke til behandling av personopplysninger

Article 29 Working Party fastsatte 10. april 2018 retningslinjer for hva som skal til for at en person skal ansees å ha gitt et samtykke til behandlingen av personopplysninger. Disse ble senere stadfestet av EDPB (the European Data Protection Board).

22. mai 2020
Bærekraftsutvikling fra EU-domstolen

I sin nyeste dom om avvisning av tilbud presiserer EU-domstolen både statusen til bærekraftshensyn i offentlige anskaffelser, grensene for avvisning og betydningen av at det er underentreprenøren som er skyld i regelbrudd.

22. mai 2020
Forslag til endring av dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3. april 2020 forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.) på høring, deriblant betydelige endringer i kommunens adgang til å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. Plan- og bygningsloven § 19-2 gir kommunen adgang til å dispensere fra lovbestemmelser (med unntak for saksbehandlingsregler), […]

19. mai 2020
Endringer i kompensasjonsordningen

Den 16. mai ble det mulig for bedrifter å søke støtte for april etter kompensasjonsordningen. Som forventet ble det også foretatt justeringer i ordningen.

18. mai 2020
Ny lov vil redde bedrifter i økonomisk krise fra konkurs

Utbruddet av koronaviruset har medført at mange bedrifter sliter økonomisk. De samfunnsmessige virkningene vil trolig bli enorme. En ny lov skal redde ellers levedyktige bedrifter fra unødvendige konkurser. Dette vil medføre at arbeidsplasser og verdier i sikres.

27. april 2020
Praktisk oversikt over midlertidige regler på selskapsrettens område som følge av koronaviruset

Med hjemmel i den såkalte koronaloven har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt to midlertidige forskrifter på selskapsrettens område. 

23. april 2020
Avtaler om midlertidig innkvartering

Koronavirusutbruddet har skapt behov for midlertidig innkvartering av ulik sort. Sykehjem innkvarterer beboere på hotell for å forberede mottak av koronasyke pasienter, og hoteller tilbyr rom og lokaler til bruk som hjemmekontor, karantenebolig og barnehage.

23. april 2020
Covid 19 – skatt og avgift – hva gjelder

Kompensasjonsordningen for næringslivet er som kjent nå på plass. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister.

23. april 2020
Er reisetid arbeidstid?

I slutten av mars avviste Høyesteretts ankeutvalg å behandle den såkalte «Coca-Cola saken» som har vært til behandling i domstolene siden høsten 2019. Konklusjonen er derfor at lagmannsrettens dom blir stående.

22. april 2020
Kildeskatt på betaling av renter og royalty til utlandet

Finansdepartementet har 27.02. i år sendt ut høringsnotat om innføring av kildeskatt på betaling av renter og royalty til utlandet. Høringsfristen er 27.05.2020. Etter forslaget vil de nye reglene tre i kraft fra 01.01.2021.

19. april 2020
Søknadsportal for støtte for bedrifter med svikt i omsetningen er nå åpen

Fredag den 17. april trådte den nye loven om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall i kraft.

16. april 2020
Føyen Torkildsen med topprangering i Legal 500

Vi oppnår også i år gode resultater i advokatundersøkelsen i Legal 500 med blant annet topprangering innen spesialistområdet IKT Media (TMT).

2. april 2020
Kompensasjonsordning for bedrifter med svikt i omsetningen er nå klar

Regjeringen la i dag frem detaljene i kompensasjonsordningen for foretak som har svikt i omsetningen som følge av koronasituasjonen.

Implementering av personvern
30. mars 2020
Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysiske møter i aksje- og allmennaksjeselskaper

Med hjemmel i den nylig vedtatte koronaloven har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra aksje- og allmennaksjelovens regler om fysiske møter.

24. mars 2020
Boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema» er ute nå!

Boken «Offentlige kontrakter – Aktuelle tema» gir praktisk veiledning og rettslige avklaringer ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser så vel som i tvister som kan oppstå i etterkant av innkjøpene.

18. mars 2020
Koronaviruset – selskapers handlingsrom ved avholdelse av generalforsamling og styremøter

I aksje- og allmennaksjeselskaper skal det avholdes ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, som for de aller fleste selskaper vil si innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen behandles en rekke viktige saker – blant annet skal årsregnskapet, eventuell årsberetning og utdeling av utbytte godkjennes. Koronaviruset gir opphav til […]

18. mars 2020
Korona – hva skjer med skatt og avgift?

Situasjonen er alvorlig. Regjeringen har som kjent innført tiltakspakker for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene, holde næringslivet i gang og hindre eller begrense tap av arbeidsplasser.

18. mars 2020
Koronaviruset & entrepriseforhold

Utbruddet av koronaviruset kan innebære et hinder for avtalt fremdrift i entrepriser. Den siste utviklingen, hvor arbeidere av forskjellige grunner kan pålegges karantene, vil kunne medføre at entreprenørens ressurser begrenses betydelig.

13. mars 2020
Koronaviruset og betydningen for kontraktsforpliktelser

Koronaviruset COVID-19 har de siste ukene hatt en betydelig spredning, med økende smitte også nasjonalt.

6. mars 2020
Coronavirus – Hva bør arbeidsgiver vite?

Det nyoppdagede coronaviruset har spredd seg raskt den siste tiden, og ble først påvist i Norge i februar. Siden da har over 100 personer i Norge blitt bekreftet smittet av viruset.

2. mars 2020
Herlig stemning og topp innsats under Eiendomsmesterskapet i skiskyting!

Hjertelig takk til alle de entusiastiske deltakerne i eiendomsmesterskapet i skiskyting, til de inspirerende instruktørene fra Fossum Idrettsforening, til vår samarbeidspartner Norsk Eiendom og til Aktiv mot kreft!

24. februar 2020
Strengt erstatningsansvar for ansvarlig søker når systemet ikke følges

Høyesterett har nylig avsagt en dom (HR-2020-312) som presiserer ansvaret for foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker i byggeprosjekter. Dommen er svært viktig for arkitekter og konsulenter som påtar seg denne rollen.

24. februar 2020
Føyen Torkildsen har blitt medlemmer av buildingSMARTs juridiske gruppe

Vi mener det er sentralt for å forebygge konflikter og generere merverdier i fremtidens bygge- og anleggsnæring at man bygger bro mellom IKT-systemene og jussen.

19. februar 2020
Brexit – hva nå?

Storbritannia (De forente kongeriker Storbritannia og Nord-Irland) trådte som kjent ut av EU 31. januar i år. Vi har sett litt på noen konsekvenser av dette.

19. februar 2020
ID-tyveri og telefonabonnementer

Hvem skal ha rett til å kreve retting og sletting av opplysninger om abonnementer som er opprettet gjennom ID-tyveri?

17. februar 2020
Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten i lovens § 26 er vedtatt at skal skjerpes.

17. februar 2020
Veireno-leder dømt til fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

I Høyesteretts dom av 12. februar 2020 ble daglig leder og styreleder i Veireno dømt til fengsel i 120 dager som følge av overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtidsarbeid og om daglig og ukentlig arbeidsfri.

6. februar 2020
Føyen Torkildsen i Who’s Who Legal

Føyen Torkildsen er stolte over å være listet hele ni ganger i fire forskjellige kategorier i Who’s Who Legal Data 2020.

4. februar 2020
Ny høyesterettsdom om innsigelser til sluttoppgjør i entrepriseforhold

Høyesterett avsa 31. januar 2020 nok en dom om et entrepriserettslig tema. Med plunder og heft-dommen (HR-2019-1225-A) og Magne Sveen-dommen (HR-2019-830-A), som begge ble avsagt før sommeren 2019, er dette den tredje entrepriseavgjørelsen fra Høyesterett på under ett år. Det er positivt med denne type avklaringer for en bransje som har hatt et høyt konfliktnivå […]

22. januar 2020
Forslag til ny lov om forretningshemmeligheter

Forslag til ny lov om beskyttelse av forretningshemmeligheter ble lagt frem i høst og er for tiden til behandling i Stortinget. Foreløpig dato for behandling er i slutten av februar 2020.

21. januar 2020
Nye dommer om tilretteleggingsplikten

Agder lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett avsa i november hver sin dom i saker om oppsigelser av syke ansatte

20. januar 2020
Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Den oppmerksomme leser vil huske vårt nyhetsbrev i august 2019 hvor vi omtalte en avgjørelse avsagt av Senja tingrett hvor arbeidsgiver ble dømt til å betale erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt etter at hun opplevde seksuell trakassering fra en kunde av arbeidsgiveren.

9. januar 2020
Fullsatt Fredag morgen hos DND: Juridiske hindre for digitalisering

I morgen så braker det løs med debatt om juridiske hindere til digitalisering! Står lovverket i veien for digitalisering og datadeling? Er det noe i veien med måten vi utformer lover på, i denne digitale tidsalderen? Vi har med oss Paul Chaffey, Arve Føyen og Trygve Skibeli. Fullsatt – men kan følges med på streaming. […]

23. desember 2019
Arbeidslivseminarer 2020

På bakgrunn av erfaringer gjort fra 2019 og nyheter som er varslet at kommer i 2020 har arbeidslivsavdelingen hos Føyen Torkildsen satt sammen en seminarrekke for å gi en innføring i sentrale arbeidsrettslige temaer som vi mener vil være relevante også i 2019. Vi ønsker velkommen til diskusjon og debatt om hyperaktuelle arbeidsrettslige temaer!

19. desember 2019
Firmanyheter – desember 2019

FT har gleden av å meddele at Marianne Klausen og Anette Thunes er tatt opp som nye partnere med virkning fra 1. januar 2020.

18. desember 2019
Eiendomseminarer Vår 2020

Eiendomsavdelingen inviterer til en rekke spennende og lærerike seminar i løpet av våren 2020. Her kan du lese mer hvilke temaer og tidspunkter som er aktuelle, og etterhvert melde deg på sesjonene.

18. desember 2019
Arbeidslivsavdelingens 2019 – kort oppsummert

Året 2019 har vært et spennende arbeidsår ved arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen. Vi har i vårt nyhetsbrev orientert om og reflektert rundt lovendringer, avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsretten, samt de arbeidsrettslige problemstillingene som våre klienter møter på.

13. desember 2019
Viktige endringer i aksje- og allmennaksjeloven fra 1. januar 2020

Stortinget vedtok nylig flere endringer i aksje- og allmennaksjeloven. Regjeringen besluttet i statsråd fredag 6. desember at flere av endringene trer i kraft fra 1. januar 2020.

13. desember 2019
Skatt: Hva bør du tenke over før årsskiftet

I november skrev vi om aksjesparekonto og formuesbeskatning av ikke-børsnoterte aksjer. En annen mulighet å vurdere, er innbetaling av tilleggsforskudd for 2019 før årsskiftet for å spare formuesskatt. Her følger en oversikt over mulighetene.

12. desember 2019
Grønne leieforhold

Det er et stadig økende fokus på miljø og grønne leieavtaler er et viktig hjelpemiddel for å bedre eiendommers miljøprestasjon

28. november 2019
Skatt – Hva bør du tenke over før årsskiftet?

Før 2019 renner ut, vil vi minne om et par ting det kan være lurt å tenke på for deg som eier aksjer privat. Det er fortsatt mulig å opprette og overføre til aksjesparekonto uten beskatning, og det kan være lønnsomt å ta en titt på formuesverdien av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper.

19. november 2019
Ny avgjørelse om reisetid som arbeidstid og retten til godtgjørelse

Eidsivating lagmannsrett avsa nylig ny dom i sak hvor det ble reist spørsmål om hvorvidt serviceteknikere ansatt i Coca-Cola sin reisetid til første kunde om morgenen og fra siste kunde til hjemmet var å anse som arbeidstid, og i så tilfelle, i hvilken grad reisetiden kunne kreves kompensert av arbeidsgiver.

19. november 2019
Telenor-dommen: Ansiennitetsprinsippets betydning ved nedbemanning

Den 29. oktober 2019 avsa Høyesterett en ny dom om ansiennitetsprinsippets betydning ved defineringen av utvelgelseskretser i nedbemanningsprosesser. Telenor hadde siden 2005 basert sine prosesser på det utgangspunkt om at utvelgelseskretsene skulle defineres etter divisjon og geografi. Da Telenor skulle gjennomføre en nedbemanningsprosess i 2017, resulterte defineringen av utvelgelseskretsen i at en salgskonsulent med 32 […]

18. november 2019
EU-domstolen presiserer samtykkekrav til cookies

Cookies har den siste tiden skapt hodebry og irritasjon for mange, både de som skal forholde seg til et uharmonisert regelverk, og de som daglig trykker vekk pop-ups mens de surfer på nettet. Advokatfullmektigene Christian Werner Skovly og Jarle Langeland gir deg en oversikt over EU-domstolens nylige avklaringer rundt temaet, som vil ha betydning for […]

24. oktober 2019
Lovfesting av omgåelsesnormen

Finanskomiteen la 22. oktober 2019 frem sin innstilling til Stortinget om lovfesting av omgåelsesregelen på skatte- og avgiftsområdet. Vi gir deg en kort innføring i hva forslaget innebærer.

23. oktober 2019
Tomtefeste i vinden hos Høyesterett

Høyesterett avsa den 26. september 2019 enda en tomtefesteavgjørelse. Denne gangen gjaldt saken spørsmålet om når bortfesteren plikter å overta bygningsmassen til fester ved festetidens utløp.

23. oktober 2019
Kan sjefen tvinge deg på Facebook?

Når kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker melder seg på sosiale medier eller andre tjenester som samler inn og behandler personopplysninger?

22. oktober 2019
Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo og Akershus

Fellesforbundet I Oslo har nylig skrevet en rapport om bruken av innleie på byggeplasser i Oslo og Akershusområdet. Rapporten kartlegger 63 byggeplasser i Oslo og Akershus, for å se på graden av innleie, og hvor mye av den som er ulovlig.

22. oktober 2019
Ny dom om ekspropriasjon av opsjoner og kjøpsretter til fast eiendom – en usikker fremtid for rettighetshavere

Borgarting lagmannsrett avsa nylig en dom om grensene for det ekspropriasjonsrettslige vernet for opsjonsrettigheter til fast eiendom.

22. oktober 2019
Ny avgjørelse om plikten til å tilby annet arbeid ved sykdom hos arbeidstaker

Frostating lagmannsrett avsa 23. september 2019 dom i sak hvor en arbeidstaker, som hadde vært ansatt i en kommune i 28 år, ble sagt opp. Etter forsøk på å tilrettelegge for henne i stillingen som hjelpepleier, ble det avklart at hun på grunn av helsemessige forhold ikke kunne fortsette i stillingen.

7. oktober 2019
Statsbudsjettet 2020

Regjeringen har i dag lagt frem statsbudsjett for 2020 og advokatene Marianne Killengreen, Marit Hagen Zatisev og Solveig Winther Fosvold gir deg en punktvis innføring i hva dette innebærer for deg.

19. september 2019
Opprydning i selskapsstrukturen før årsskiftet?

For å sikre gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen årsskiftet må Foretaksregisteret ha mottatt elektronisk melding om beslutningen innen 20. oktober 2019. Fra registering av beslutningen løper det en seks-ukers kreditorfrist før den kan gjennomføres. Gjennomføringsmeldingen må innen 12. desember være mottatt av Foretaksregisteret for at den skal bli registrert innen utløpet av […]

20. august 2019
Grunneier fikk nei til oppregulering av festeavgiften – må avfinne seg med 0,6 % årlig avkastning

Høyesterett har ved dom av 24. juni 2019 avgjort at grunneier ikke kan oppregulere festeavgiften for de 54 boligfesterne i Øvre Ullern Terrasse. Dermed har festerne tatt foreløpig siste stikk i en langvarig rettsføljetong om de karakteristiske leilighetsblokkene på Oslo vest.

16. august 2019
Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt etter seksuell trakassering fra en kunde

Senja Tingrett avsa i april en av de første dommene om erstatning og økonomisk oppreisning til en ansatt som følge av seksuell trakassering basert på likestilling- og diskrimineringsloven og skadeerstatningsloven.

16. august 2019
Offentlige nettsider og personvernforordningen

Det vil oppleves feil om Plan- og bygningsetaten sender informasjon om deg til Facebook når det skal søkes om bruksendring, skriver kronikkforfatterne.

30. juni 2019
Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende plunder og heft og forsering

De siste årene har vi sett et økende antall tvister om plunder og heft-krav og forseringskrav i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Denne uken avsa Høyesterett en prinsipiell avgjørelse (HR-2019-1225-A) om vilkåret om årsakssammenheng og hvilke beviskrav som stilles til dette vilkåret for denne typen krav.

24. juni 2019
Nye regler for leverandører av online-formidlingstjenester og søkemotorer

Den nye forordningen som er på trappene i EU vil sette mer omfattende krav til formidleres vilkår og søkemotorleverandørers informasjonsplikt.

21. juni 2019
Fristavbrytande innvending i sluttoppgjeret – kor konkret må du vere?

Ved entrepriseprosjekt er det svært vanleg at det blir inngått ei kontrakt etter ein av NS-standardane. Som byggherre eller hovudentreprenør må du då halde deg til dei fristane som gjeld i sluttoppgjeret, typisk at du må kome med innvendingar mot kravet til entreprenør eller underentreprenør innan ei avtalt frist.

20. juni 2019
Nye regler om varsling er vedtatt av Stortinget

Den oppmerksomme leser vil huske at jeg i nyhetsbrevet i april redegjorde for regjeringens lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Stortinget har nå vedtatt disse.

20. juni 2019
Ny avgjørelse fra Høyesterett om vurderingen av saklighetskravet ved oppsigelse og tilbud om ny stilling

Den 15. mai i år avsa Høyesterett dom i oppsigelsessaken mot en overstyrmann i Hurtigruten AS.

18. juni 2019
Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter

Når et leieforhold opphører plikter leietaker å tilbakelevere lokalet til rett tid og i korrekt stand. Her kan det oppstå problemer.         

21. mai 2019
Komplekse leietakerinstallasjoner ved utleie til lager og logistikk

Det er viktig med en god regulering i avtaleverket ved leietakers installasjoner i spesielle lager- og logistikkbygg.

14. mai 2019
Standardiserte vilkår for skytjenester. «Godta»? Eller ikke så enkelt?

Erfaringen fra vår kontakt med kunder, samarbeidspartnere og markedet for øvrig er at skytjenester tas i bruk i stadig økende omfang, og at dette omfanget også innebærer et større antall avtaler og tjenesteleveranser.

9. mai 2019
Tid for ferie og ferieavvikling!

Det er snart sommer og ferie, og i den forbindelse har vi valgt å oppsummere de viktigste reglene knyttet til ferieavvikling.

25. april 2019
Strengere regler om korttidsutleie og erverv av boligseksjoner

Stortinget vedtok 2. april flere endringer i eierseksjonsloven som vil ha stor betydning for aktører som driver utleie av leiligheter.

12. april 2019
Varslingsreglene oppdateres

Regjeringen fremmet 5. april en lovproposisjon med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. I proposisjonen følger regjeringen opp de aller fleste forslagene fra Varslingsutvalget.

11. april 2019
Føyen Torkildsen med topprangering i Legal 500

Vi oppnår gode resultater i årets advokatundersøkelse i Legal 500 med blant annet topprangering innen spesialistområdet IKT Media (TMT).

21. mars 2019
Tomtefesteseier for grunneier i Oslo tingrett

Oslo tingrett har gitt grunneier Investire Eiendom AS medhold i krav om oppregulering av festeavgiften for en boligtomt med 57 boenheter på Grefsen i Oslo.

21. mars 2019
Høyesterettsdom i Skanska-saken

Skanska-saken har vært fulgt med stor interesse fordi den handler om betydningen av ansiennitet ved nedbemanninger. Høyesterett har nylig avsagt dom, hvor vi får flere klargjørende uttalelser om ansiennitetens betydning. Det er ikke slik at prinsippet «sist inn- først ut» nødvendigvis er førende.

14. mars 2019
Mange bommer på kontraktsform og anskaffelsesstrategi ved kjøp av skytjenester

Etter mange år med mye oppmerksomhet og nysgjerrighet rundt skytjenester ser vi nå større aktivitet i markedet hvor kundene faktisk etterspør standardiserte skytjenester som SaaS, Paas og IaaS, og ikke bare Office 365 eller Skype for Business.

11. mars 2019
Føyen Torkildsen med topprangering i Chambers & Partners 2019

Chambers & Partners har nå offentliggjort resultatene av sin årlige advokatundersøkelse. Her oppnår Føyen Torkildsen svært gode resultater med blant annet topprangering innen spesialistområdet IKT Media.

7. mars 2019
Hvem bør ta den forretningsmessige risikoen med GDPR

Datatilsynet kan ilegge store gebyrer ved overtredelse av GDPR, samtidig som den som personopplysningene angår kan få rett til erstatning for økonomisk tap og tort/svie fra partene i et avtaleforhold hvor behandling av personopplysninger inngår.

22. februar 2019
Alderdomssvikt – oppsigelse eller tilrettelegging?

Når en 60-70 åring opplever mental og/eller fysisk svikt som følge av alderdom, hvor langt strekker arbeidsgiverens tilretteleggingsplikt seg og når kan man gå til oppsigelse?

21. februar 2019
Spørsmål om festeavgiften i Øvre Ullern Terrasse skal i Høyesterett for andre gang

Et høyestebeløp på 9.000 kroner pr. dekar tomt hindrer økning av festeavgiften i sentrale strøk. Nå slipper Høyesterett inn en tvist fra Øvre Ullern i Oslo, der grunneieren ønsker å doble festeavgiften.

25. januar 2019
Japan er nå godkjent tredjeland for overføring av personopplysninger

23. januar besluttet EU-kommisjonen at Japan sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for overføringer av personopplysninger.

17. januar 2019
Endringer i aksjelovgivningen mv.

Stortinget har vedtatt flere endringer i aksje- og allmennaksjeloven. Endringene tar sikte på å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet.

17. januar 2019
Nye regler for naturalytelser fra 2019

Reglene for skattlegging av naturalytelser er endret med virkning fra inntektsåret 2019.

17. januar 2019
Endringer i permitteringsregelverket fra 1. januar 2019

Endringene gjelder arbeidsgiverperioden og permitteringens lengde.

10. januar 2019
Revisjon av standard leiekontrakter – Nye avtaler på trappene

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen bistår Norsk Eiendom med revidering og oppdatering av de ulike standardavtalene for leie av næringseiendom.

21. desember 2018
Ny formulering om bestemmelser om personvern i Statens Standardavtaler

Difi publiserte på tirsdag denne uken oppdaterte SSA-avtaler hvor erstatningsbestemmelsenes reguleringer om GDPR brudd har blitt endret.

18. desember 2018
Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag

Leverandører risikerer å bli avvist fra offentlige anbudskonkurranser hvis de leverer tilbud på gode løsninger som er i strid med reguleringsplanen.

14. desember 2018
Ny sikkerhetslov relevant for flere – men for hvem?

Fra 1. januar 2019 får vi ny sikkerhetslov i Norge. Loven skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser og vil gjelde for flere virksomheter enn tidligere. Norske private virksomheter bør allerede nå vurdere hvilken påvirkning loven kan få.

7. desember 2018
Urimelig byrdefordeling i utbyggingsavtaler

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har Bygg21 utarbeidet en rapport som kartlegger byggenæringens erfaring med dagens bruk av utbyggingsavtaler.

7. desember 2018
Viktig å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen

I «Samferdsel & Infrastruktur» skriver våre advokater Per Gustav Lilleaasen og Thomas Oskar Strømbom om at anleggsbransjen i større grad enn tidligere har fokus på alternative kontraktsmodeller for å redusere konfliktsnivået.

30. november 2018
Hederstegn til advokat Jens-Ove Hagen

Advokat Jens-Ove Hagen mottok Politiets Fellesforbunds hederstegn.

22. november 2018
Standardavtale for co-working lanseres snart

Med jevne mellomrom revideres og oppdateres standardkontraktene basert på utvikling i markedspraksis, rettspraksis og innspill fra brukerne av kontraktene.

22. november 2018
Varsling om arbeidsmiljø gjør ofte vondt verre

Interessant og aktuell artikkel i DN 20. november om varsling knyttet til arbeidsmiljø og lederatferd.

12. november 2018
Arve Føyen i «Fredag morgen hos DND»

«Fredag morgen hos DND» var den 9. november en uformell rundebordssamtale med advokat og partner Arve Føyen. Han ble tidligere i høst tildelt Rosings hederspris av Den norske dataforening.

1. november 2018
Rettsavklaring om AFP og virksomhetsoverdragelser

Høyesterett avsa i oktober 2018 dom som avklarer valgrett ved virksomhetsoverdragelser.

1. november 2018
Oppsigelse og samvittighetsgrunner

Høyesterett avsa 11. oktober dom i oppsigelsessaken av en fastlege som av samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel.

18. oktober 2018
Arve Føyen mottar Rosings Hederspris fra Den Norske Dataforening

Advokat og partner Arve Føyen ble i går tildelt Rosings Hederspris 2018 fra Den Norske Dataforening.

28. september 2018
Toppsjef dømt til 1 år og 3 måneder i fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelse

Flere selskaper har måttet tåle bøter for brudd på overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

28. september 2018
NHO fikk ikke gehør i Arbeidsretten i kampen om ansiennitetsprinsippet

Da Arbeidsretten avsa kjennelse i saken den 6. september, ble det klart at NHO ikke fikk medhold i sin avvisningspåstand.

4. september 2018
Nye regler om innsyn i arbeidstakers epost og om sletting ved arbeidsforholdets slutt

Med virkning fra 15. juni 2018 har vi fått en ny forskrift om arbeidsgiveres innsyn i epostkasser og annet digitalt lagret materiale.

4. september 2018
Driftsutgifter er arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver kan ikke pålegge sine ansatte å legge ut for hotell og flybilletter på tjenestereiser, fastslo Borgarting i april i år. Høyesterett har nylig nektet anken fremmet.

4. september 2018
Nye regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for fast og midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Reglene trer i kraft 1. januar 2019.

25. juni 2018
Reisetid og arbeidstid – HR-2018 –1036-A

Høyesterett har slått fast at en politimann som var forpliktet til å møte et annet sted enn sitt faste arbeidssted for å utføre arbeid, var på arbeid under den nødvendige reisetiden til og fra oppmøtestedet, og at reisetiden derfor skulle regnes som arbeidstid.

25. juni 2018
Reisegodtgjørelse – Likebehandling av innleide – HR-2018-1037-A

Likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12a fastsetter at innleide ansatte skal sikres samme vilkår når det blant annet gjelder lønn og utgiftsdekning som fast ansatte hos arbeidsgiver. Saken gjaldt en vikar som var utleid til Statens vegvesen, som hadde arbeidssted ved Tønsberg trafikkstasjon. Vikaren skulle, på samme måte som de fast ansatte, arbeide enkelte dager i […]

Den viktige skriveplassen
19. juni 2018
SSA-L 2018 og det vanskelige forholdet til tredjeparter

Vår advokat Mari Benkow og Stian Oddbjørnsen, assosiert partner hos Kluge Advokatfirma, har skrevet en kronikk om enkelte sentrale problemstillinger i SSA-L 2018 og hvordan de er søkt løst i den nye versjonen.

30. mai 2018
Arbeidstakerens rettigheter ved sykdom i ferien

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien? Mister arbeidstakeren feriedagene? Kan de tas ut senere samme år? Overføres de til neste år? Føyen Torkildsen gir deg svaret.

30. mai 2018
Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ferie?

Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstakers ferie skal avvikles. Ferieloven setter imidlertid grenser for utøvelsen av styringsretten.

30. mai 2018
Avgjørelse i Høyesterett om nedbemanning og oppbemanning i samme virksomhet

Et selskap som måtte nedbemanne i en avdeling på grunn av sviktende oppdragstilfang, hadde kort tid før dette gjennomført en oppbemanning i en annen avdeling.

23. mai 2018
Innføringen av GDPR bør utsettes

Hovedproblemet er at reglene er i overkant vanskelige å forstå, skriver Føyen Torkildsens partner Arve Føyen og Trond Ericson fra Devoteam i Finansavisen 22. mai.

14. mai 2018
Gjennomføringsevne like viktig som pris

Landbruksdirektoratet tok i fjor til orde for å forby opsjonsavtaler knyttet til landbrukseiendom. Det er imidlertid lite som tyder på at det vil bli en realitet. Advokatene i Føyen Torkildsen AS melder tvert om at opsjonsavtaler er populært som aldri før.

14. mai 2018
Mister ikke dagmulktskrav selv om frist for innsigelse mot sluttoppgjør oversittes

Høyesterett slås det fast at en forbruker ikke mister sitt dagmulktskrav etter bustadoppføringslova selv om fristen for å fremme innsigelse mot entreprenørens sluttoppgjørsregning etter § 48 tredje ledd oversittes.

14. mai 2018
Hvem har ansvar for flomskader?

Vår og snøsmelting bringer ofte med seg flom i elver og vann, noe som kan medføre betydelige materielle skader. Det oppstår stadig spørsmål om hvem som har ansvaret for å forebygge slike flomskader.

27. april 2018
To prinsipielt viktige saker skal behandles av Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta til behandling to viktige arbeidsrettssaker, den såkalte Skanska-saken og Norwegian-saken. Vi gir et kort innblikk i hver av dem.

27. april 2018
Forslag om endringer vedrørende innleie av arbeidskraft

Arbeidsdepartementet la den 10. april i år frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til innleie av arbeidskraft. Målet med forslaget til lovendringer er blant annet å stoppe…

Den vanskelige nedbemanningen
27. april 2018
Brudd på reglene om innleie av arbeidskraft

Eidsivating lagmannsrett avsa 14. mars 2018 dom hvor saken gjaldt krav om fast ansettelse etter brudd på reglene om bruk av innleid arbeidskraft. En samlet lagmannsrett fant det klart at …

27. april 2018
Planlegging av konkurrerende virksomhet utgjør ikke i seg selv et pliktbrudd

Borgarting lagmannsrett avsa 22. mars 2018 dom i sak vedr. lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet. Saken gjaldt en arbeidstaker som hadde deltatt i planlegging av …

23. mars 2018
Selskap, skatt og risiko; er virksomheten riktig organisert for å møte utfordringene?

Best mulig organisering av virksomheten har stor betydning for beskatning av selskap og eiere, både i løpende drift og ved salg (exit) eller generasjonsskifte; men…

22. mars 2018
AFP i offentlig sektor – enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor kom den 2. mars til enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i offentlig sektor…

22. mars 2018
Endringer i varslingsreglene?

Varslingsutvalget har nylig lagt frem sin utredning om «Varsling – verdier og vern». I denne saken har advokat og partner Anniken Astrup satt opp en oversikt over hovedpunktene i utredningen.

22. mars 2018
Forhandlinger om sluttavtale – når er bindende avtale inngått?

Det er ofte ønskelig, både for arbeidsgivere og arbeidstakere, å komme til enighet om en frivillig avslutning av ansettelsesforholdet i form av en sluttavtale…

22. mars 2018
Høyesterett fant at arbeidstaker kunne gå til sak om advarsel

Høyesterett har i mars avsagt en kjennelse hvor en arbeidstaker fikk medhold i at krav om tilbaketrekking av advarsel, kan reises for domstolene…

19. mars 2018
Veiledning om samtykke etter GDPR

Den 27. november 2017 utga Artikkel 29-gruppen veiledning om samtykke etter GDPR. Samtykke er ett av seks mulige lovlige grunnlag for å behandle personopplysninger etter GDPR, og er …

9. mars 2018
Vi sees på MIPIM 2018!

Neste uke arrangeres den årlige eiendomsmessen MIPIM i Cannes der tusenvis av eiendomsaktører fra hele verden møtes. Føyen Torkildsen vil være tilstede med dyktige representantene fra vårt eiendomsteam.

8. mars 2018
Føyen Torkildsen med topprangering i Chambers & Partners 2018

Chambers & Partners har nå offentliggjort resultatene av sin årlige advokatundersøkelse. Her oppnår Føyen Torkildsen svært gode resultater med blant annet topprangering innen spesialistområdet IKT Media.

Våre samarbeidspartnere
28. februar 2018
Ny rapport om den generelle adgangen til å ansette midlertidig

Fra 1. juni 2015 åpnet arbeidsmiljøloven opp for en generell adgang til å ansette midlertidig i en periode på inntil 12 måneder. En begrunnelse som ble fremhevet av regjeringen var at regelen ville senke terskelen…

28. februar 2018
Viktig dom om forståelsen av ansiennitetsprinsippet

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (12.02.18) slår lagmannsretten fast at entreprenørselskapet Skanska hadde anvendt ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 uriktig og at virksomheten derfor ikke hadde saklig grunn til å si opp seks anleggsarbeidere.

21. februar 2018
10 ting å huske på når du ansetter

Advokat og partner Anniken Astrup oppsummerer 10 ting det er lurt å huske på når du ansetter.

21. februar 2018
Innføring av ny personvernforording GDPR – fra et HR-perspektiv

Alle arbeidsgivere behandler personopplysninger om sine ansatte på ulike måter, og er dermed underlagt en rekke plikter. Det er viktig at alle virksomheter setter seg inn i hva de nye reglene innebærer for den behandling av personopplysninger som skjer i deres virksomhet.

14. februar 2018
Vårt entrepriseteam søker flere lagspillere

Entrepriseavdelingen har stadig økende oppdragsmengde, og vi søker derfor flere advokater/advokatfullmektiger med interesse for entreprise.

31. januar 2018
Arbeidstilsynet med smekk til selskaper som ikke overholder arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i Protector Forsikring. De ansatte har ikke fått overtidstillegg, fleksitimer er blitt strøket og enkeltansatte har hatt arbeidsuker langt utover arbeidsmiljølovens tillatte maksgrenser.

31. januar 2018
Innføring av generelle minstelønnssatser innen overnatting, service og cateringsvirksomhet

Tariffnemnda vedtok 03.11.17 å innføre forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings, service og cateringsvirksomhet (Riksavtalen). Dette betyr at fra 1. januar 2018 innføres det generelle minstelønnssatser for alle ansatte innen overnatting, service og catering.

31. januar 2018
Lovendringer i kraft fra 1. januar 2018

Ny likestillings- og diskrimineringslov, og nye regler om ansatterepresentasjon trådte i kraft 1. januar 2018. Vi har laget en kort oppsummering over de endringer og presiseringer det er verdt å merke seg.

31. januar 2018
Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivkriminalitet koster det norske samfunnet 28 milliarder årlig ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. For mange bedrifter kan det imidlertid være krevende å overholde arbeidsmiljølovgivningen regler om arbeidstid, pliktig overtidsbetaling, krav om varslingsrutiner mv…

31. januar 2018
Er arbeidsgivere klar over de strenge reglene for krav om fremleggelse av politiattest fra sine ansatte?

Arbeidsgivere som har ansatte som jobber med barn har en plikt i henhold til loven til å be sine arbeidstakere om å fremlegge politiattest. Plikten gjelder uansett om arbeidstakerne er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av om de innehar den aktuelle yrkestittelen eller ikke…

Etablering GDPR
8. januar 2018
Innhenting av politiattest. Arbeidsgivers største forsømmelse

– Hvorfor klarer ikke arbeidsgivere noe så enkelt og viktig som å innhente politiattest for ansatte som skal jobbe med barn?

20. desember 2017
Strengere regler for deling av kundelister

Kundeklubber der flere selskaper går sammen om å dele personopplysninger kan fort bli kostbar markedsføring.

20. desember 2017
EFTA har uttalt at reisetid er arbeidstid

27. november 2017 traff EFTA-domstolen en avgjørelse som konkluderer med at den bestemte polititjenestemannens reise til og fra væpnede spesialoppdrag skal anses som arbeidstid…

20. desember 2017
God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Arbeidsåret 2017 nærmer seg slutten. Føyen Torkildsens Arbeidslivavdeling ønsker å benytte årets siste nyhetsbrev til å ta en kort oppsummering…

7. desember 2017
Gain without pain – merverdi i antikorrupsjon

Nok en gang er en norsk aktør trukket inn i en korrupsjonssak. Det er ett spørsmål som tvinger seg frem; skjønner vi konseptet med åpenhet og fokuset på å drive virksomheten i tråd med relevant regelverk?

30. november 2017
Ledelsens rett til å organisere virksomheten

Den siste måneden har vært preget av SSB-saken, og mye kan sies om denne. I alt det politiske virvaret må vi ikke tape av synet hvem som har rett til å organisere virksomheten.

30. november 2017
#Metoo – kampanjen

Hvordan håndterer arbeidsgiver en trakasseringssak? Hva skal til for å få til en prosess som ivaretar både den som hevder seg trakassert og den som blir utpekt som den som trakasserer?

30. november 2017
Oppsigelse av ansatt som ikke presterte ble kjent ugyldig

En ansatt ble sagt opp av arbeidsgiver som følge av påståtte manglende prestasjoner. Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at oppsigelsen var ugyldig.

20. november 2017
Er din rettighet verdiløs?

Det er ikke uvanlig i eiendomsbransjen at det etableres løsningsretter. Selv om partene har avtalt at løsningsretten skal gjelde i mange år, kan det vise seg at retten er verdiløs.

31. oktober 2017
Compliance blir viktigere

Hva er egentlig compliance? Hvilke fordeler gir det? Trenger din bedrift å tenke på dette? Føyen Torkildsen gir deg de viktigste innspillene for å sikre at din virksomhet er compliant.

31. oktober 2017
Ansiennitetsvurderinger ved nedbemanning

Arbeidsgiver kan se bort fra ansiennitet fra andre selskaper i samme konsern i en nedbemanningsprosess. Det har Høyesterett nylig konkludert med.

31. oktober 2017
Endringer i dagpengeregelverket

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2018. Enkelte forslag kan få stor betydning for arbeidstakere; f.eks. forslag til endringer i dagpengeregelverket.

31. oktober 2017
Opplysningsplikt ved utenlandske arbeids- og oppdragstakere

I oktober 2016 sendte regjeringen et høringsforslag der opplysningsplikten ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere foreslås endret. Dette får også konsekvenser for statsbudsjettet

30. oktober 2017
Fradrag for mva i eiendomstransaksjoner

Det har i løpet av den siste uken blitt avsagt to dommer hvor det er blitt nektet fradrag for inngående merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader i forbindelse med henholdsvis kjøp og salg av eiendomsselskaper.

30. oktober 2017
Viktig dom om leietilpasninger og salg av eiendomsselskaper

Leieinntekter er av sentral betydning for verdsettelse av næringseiendom. Ved å øke leien øker verdien av en eiendom betydelig. Hvis eiendommen ligger i et eget AS (SPV) vil gevinsten omfattes av fritaksmetoden…

30. oktober 2017
Statsbudsjettet: Dramatiske endringsforslag i eiendomsskatten

I statsbudsjettet foreslås endringer som, om de blir vedtatt, kan få stor betydning både for bedrifter og private. Føyen Torkildsen tar en oppsummering av de største endringene.

20. oktober 2017
Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten frifant.

Advokat og partner Jens-Ove har skrevet en artikkel om en sak der han har bistått en polititjenestemann som ble anmeldt etter å ha stoppet en motorsykkel ved å kjøre politibilen så vidt inn i siden på den, da føreren forsøkte å stikke av.

29. september 2017
Endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Bakgrunnen for departementets forslag er uklarheten knyttet til ansettelsesavtalene i bemanningsbransjen, og omfanget av innleid arbeidskraft, samt de negative konsekvensene av dette.

29. september 2017
Innsyn i ansattes e-post

Ny avgjørelse er kommet fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i sak om innsyn i ansattes e-post. Saken gjaldt en arbeidstaker som var blitt avskjediget fordi han hadde brukt jobbmailen til privat bruk, i strid med arbeidsgivers retningslinjer om at bruk av e-postkontoen til privat bruk ikke var tillatt.

26. september 2017
Bør ditt personvernombud få ny tittel snart?

I mange år har mange norske bedrifter hatt personvernombud. Det er etter dagens lov kun en frivillig ordning, men når personvernforordningen trer i kraft til neste år blir innholdet og kravet til stillingen ganske annerledes.

26. september 2017
Risikobasert GDPR-implementering

Det kan fremstå som umulig å følge alle kravene i GDPR. Det viktige er at man prioriterer rett når man begynner. Det er egentlig ikke så vanskelig.

14. september 2017
Oslo kommune reviderer parkeringsnormene

Ny parkeringsnorm i Oslo kommune vil gi betydelig færre parkeringsplasser til bolig og næring. Vår advokat Sofia Bjørck gir deg en innføring i konsekvensene i denne artikkelen

14. september 2017
Hvordan håndtere ledige arealer ved forward transaksjoner

Ledige arealer er et tema som har mange problemstillinger i forwardkontrakter. Advokatene Anette Thunes og Lars Råmunddal ser på flere av dem her.

14. september 2017
Personvern er også aktuelt for eiendomsbransjen

Personvern er i vinden som aldri før som følge av innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) neste år. Det er lett å tenke at personvernreglene ikke angår eiendomsbransjen, men det kan være et dyrt feiltrinn i 2018.

14. september 2017
Enklere å tilpasse reguleringsplanen

Uforutsette endringer oppstår selv i de mest gjennomtenkte byggeprosjekter. Når reguleringsplanene er skreddersydde, skal det lite til før slike endringer kommer i konflikt med planens detaljerte føringer

Nattarbeid Føyen Torkildsen
31. august 2017
Større fleksibilitet ved å kunne jobbe på kveldstid

1. juli 2017 trådte det i kraft nye regler om kveldsarbeid. Reglene skal legge til rette for økt fleksibilitet. Hviletidsbestemmelsene gjør imidlertid at lovendringen får begrenset betydning.

Reise Føyen Torkildsen
31. august 2017
Endringer i forskrift om utsendte arbeidstakere

Fra og med 1. juli 2017 trådte det i kraft endringer for reglene om utsendte arbeidstakere. Føyen Torkildsen har sett på hvilken praktisk betydning dette får.

31. august 2017
Nye regler om varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

1. juli 2017 trådte nye regler om varsling i kraft. Dette får betydning for alle virksomheter, spesielt virksomhetene med mer enn fem ansatte. Føyen Torkildsen har oppsummert endringene.

Det jobbes hos Føyen Torkildsen
30. august 2017
Samtykke til besvær

Kravene til samtykke for å bruke personopplysninger skjerpes betydelig under GDPR. Reglene trer i kraft om mindre enn 9 måneder, og kan medføre at mange eksisterende samtykker må hentes inn på nytt.

25. august 2017
Høytlønnede bærer velferden

Robin Hood er fortsatt på vakt: Når skatteinntektene er mer enn doblet på 15 år er det i all hovedsak takket være de høytlønnede.

17. august 2017
Tøv om risiko og problemer ved utkontraktering av IT

Administrativt rot er problemet i Helse Sør-Øst, ikke utkontraktering av IT-oppdragene i seg selv…

16. august 2017
Føyen Torkildsen til topps i rangeringen til Media Law International

Føyen Torkildsen er rangert i første divisjon i den siste undersøkelsen fra Media Law International der de har vurdert Norges beste advokater innen mediarett.

Merete og Erik i Føyen Torkildsen
11. juli 2017
Advokat 4:0

Den fjerde industrielle revolusjonen kommer til å endre advokatbransjen. Men hvordan og til hva. Kan vi forutse det som venter oss?

10. juli 2017
Med nye muligheter følger også nye utfordringer

Det antas at digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen vil gi store økonomiske besparelser for det enkelte prosjekt, men også for samfunnet for øvrig. Svært sentralt i digitaliseringen av bygg- og anleggsbransjen står BIM.

6. juli 2017
Vi kommuniserer med skyen

Skyen tar vare på feriebildene og dataene våre, men vi vet ikke helt hvor de ligger? Advokatfullmektig Olav Sandbekken gir oss en innføring i skytjenestene som blir stadig viktigere for både virksomheter og enkeltpersoner.

Unngå ubetalt overtid
6. juli 2017
Ubetalt overtid – en latent bombe

Overtidsarbeid uten overtidsbetaling gir en latent økonomisk bombe for arbeidsgivere. Ansatte kan gjøre krav på overtidsbetaling tre år tilbake i tid. Overtidsbetaling inngår i grunnlaget for beregning av feriepenger og pensjonspremie.

6. juli 2017
Delingsøkonomi – Hva må jeg vite?

Digitaliseringen endrer adferden vår. Nye forretningsmuligheter møter oss. En person er en ivrig tilbyder, en annen en ivrig bruker. I midten er det et formidlingsselskap som tilrettelegger for den nye delingsøkonomien. Vi kan alle nyte godt av disse nye mulighetene.

6. juli 2017
Roboter kan neppe ta ansvar

Vi må ta debatten om hva teknologien kan eller bør utføre, og hvordan ansvar skal håndteres. Da er det mulig at mennesker ikke blir fullt så overflødige som enkelte spår, skriver advokat og partner Erlend Balsvik

Den vanskelige nedbemanningen
6. juli 2017
Feiler i nedbemanningsprosesser

Styrene er for opptatt av regnskapstall og for lite opptatt av hvilket arbeidskraftsbehov selskapet har. Arbeidskraften må være tilpasset virksomhetens strategi. Skal bedriften lykkes er det ikke bare antallet ansatte som er viktig. Også kompetansesammensetning må det tas hensyn til.

6. juli 2017
Endringer påvirker oss alle

Alle er innforstått med at endringer vil komme, at de vil påvirke organisering av arbeidsprosesser og måtene vi skal tjene eller bruke penger på, både privat og i næringslivet. Ofte er spørsmålet vi får i hvilken grad dette blir varige endringer – eller om det er «døgnfluer» som vil passere og forsvinne blant skyene.

23. juni 2017
Kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstaker skal ta ferie?

Hvem bestemmer egentlig når arbeidstaker skal ta ut ferie?

23. juni 2017
God sommer!

Vi i Føyen Torkildsens arbeidslivsavdeling benytter anledningen til å ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

MyCompliance fra Føyen Torkildsen
23. juni 2017
Føyen Torkildsen lanserer tjenesten MyCompliance

Etterlevelse av lover og regler (compliance) i næringslivet får større og større plass. Føyen Torkildsen kan bidra til å gjøre denne jobben enklere for din bedrift. Se vår nye side mycompliance.no.

Dine rettigheter ved sykdom i ferien
23. juni 2017
Arbeidstakerens rettigheter ved sykdom i ferien

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk i løpet av ferien? Mister arbeidstakeren feriedagene? Kan de tas ut senere samme år? Overføres de til neste år? Føyen Torkildsen gir deg svaret.

19. juni 2017
Bruk gjerne tester – men bryt ikke loven

Arbeidsgivere bruker tester til å måle både personlighet, ferdigheter og evner hos jobbsøkere og egne ansatte. Dette er sensitiv informasjon og det stilles krav til bruk og oppbevaring av slike opplysninger

19. juni 2017
Ansatt på prøve – hva innebærer det?

Hva betyr det egentlig å være ansatt på prøvetid ? Hvor lang kan prøvetiden være og hva slags oppfølging må arbeidsgiver foreta i prøveperioden?

31. mai 2017
Samarbeidspartner og juridisk leverandør

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) og Føyen Torkildsen har funnet sammen til et spennende og viktig samarbeid.

31. mai 2017
Økende konfliktnivå i arbeidsrettssaker

Aldri har det vært så mange rettslige konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som nå. I følge domstoladministrasjonens statistikk kom det I løpet av 2016 inn 1389 arbeidsrettssaker til tingrettsdomstoler rundt om i landet.

31. mai 2017
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Senioradvokat Marianne Klausen i Føyen Torkildsen ble i april oppnevnt til arbeidende varamedlem i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

31. mai 2017
Skifte av leverandør var ikke virksomhetsoverdragelse

Frostating lagmannsrett behandlet 28. april 2017 spørsmålet om skifte av leverandør av innsamling og transport av husholdningsavfall, representerte en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler.

31. mai 2017
Hva betyr arbeidstakers resignasjonsplikt?

Arbeidstaker må som utgangspunkt innordne seg arbeidsgivers instrukser. Hvilke praktiske konsekvenser dette kan få, har Gulating lagmannsrett sett nærmere på.

31. mai 2017
Vellykket seminar

Partner i Føyen Torkildsen, Anniken Astrup, og seniorrådgiver i AS3 Transition, Jannecke Bugge, er fornøyde med kundeseminaret om utvelgelses- og omorganiseringsprosesser.

30. mai 2017
Økt risiko ved samarbeid mellom konkurrenter

Konkurransehemmende avtaler behandles i Høyesterett tirsdag og onsdag. Konkurrenters samarbeid blir ekstremsport nå.

12. mai 2017
Søksmålet mot Oslo kommune – kort fortalt

Huseiernes Landsforbund, og ca.3500 boligeiere, venter i disse dager på dom i gruppesøksmålet mot Oslo kommune. Hovedspørsmålet har vært om bystyrets eiendomsskattevedtak for bolig- og fritidseiendommer i Oslo var ugyldig. Men hvorfor det?

12. mai 2017
Aktuelt om skatt – hva skjer fremover?

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble fremlagt 11.mai. Vi har sett på dette og gir en oversikt over de viktigste endringene. I tillegg presenterer vi noen andre viktige emner som Finansdepartementet arbeider med, og minner om hva man nå bør vurdere å gjøre.

12. mai 2017
Partner Harald Evensen er utnevnt som medlem av Konkurranseklagenemnda

Harald Evensen er spesialist innen konkurranserett, og er eneste privatpraktiserende advokat i nemnda ved siden av …

4. mai 2017
Seier til Telenor mot Scanbox i Høyesterett

Internettleverandører er ikke pliktig til og har heller ikke anledning til å utlevere opplysninger om sine abonnementer til rettighetshaver…

28. april 2017
Ny dom om virksomhetsoverdragelse fra EU domstolen

Fastslår at arbeidstakere har rett til å regne inn all ansiennitet fra sin tidligere arbeidsgiver når oppsigelsestidens lengde skal fastslås ved senere nedbemanning hos ny arbeidsgiver.

28. april 2017
Ny avgjørelse i Høyesterett om ugyldige oppsigelser ved tariffbrudd

Høyesterett avsa 20. april 2017 dom hvor oppsigelser som følge av nedbemanning ble kjent ugyldige. Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var om Arbeidsretten hadde kompetanse…

28. april 2017
Føyen Torkildsens arbeidslivsavdeling høster anerkjennelse i Legal 500

Arbeidslivsavdelingen i Føyen Torkildsen har klatret fra tier 3 til tier 2 i årets rykende ferske internasjonale rangering og guide.

27. april 2017
Ny miljøbestemmelse i anskaffelsesforskriften vedtatt

24. april vedtok Nærings- og fiskeridepartementet ny bestemmelse om miljø og klima i forskrift om offentlige anskaffelser.

31. mars 2017
Næringslivet ansetter igjen

NRK melder at næringslivet er mer positivet til fremtiden og ansetter i økende grad. God og riktige ansettelser er viktig. Feilansettelser koster virksomheter dyrt.

31. mars 2017
Overtidsarbeid uten overtidsbetaling

Overtidsarbeid uten overtidsbetaling gir en latent økonomisk bombe for arbeidsgivere – krav på overtidsbetaling tre år tilbake

31. mars 2017
EU-domstol lar arbeidsgivere forby hijab på jobb

En intern regel som forbyr ethvert politisk, filosofisk eller religiøst symbol er ikke direkte diskriminering.

31. mars 2017
Saklig begrensning av utvelgelseskrets

Posten Norge AS fikk medhold i at de i forbindelse med en omstillingsprosess kunne begrense utvelgelseskretsen til den enkelte avdeling.

31. mars 2017
Arbeidsrettslig nytt fra Stortinget

Flere forslag ligger til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Føyen Torkildsen oppsummerer.

31. mars 2017
Sykdom kan være oppsigelsesgrunn

Maersk gikk til oppsigelse av en ansatt grunnet i omfattende sykefravær. Retten konkluderte med at oppsigelsen var saklig.

21. mars 2017
En plan for GDPR compliance?

For noen synes det nesten umulig å bli compliant, og det å finne en fornuftig prioritering og å ta stilling til hva som er «godt nok» kan virke som en tryllekunst. Men det er ikke umulig.

21. mars 2017
Ny forbrukerklagelov trådte i kraft 1. mars 2017

Loven regulerer tvister om kjøp av ting til forbruker, tvister om avtaler etter angrerettloven og tvister om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven.

16. mars 2017
Endringene i garantireglene – mot en bedre hverdag i boligmarkedet?

Dagens garantiordning gjør det neppe enklere for flere aktører å oppnå finansiering for boligutvikling og gir dermed heller ikke en mulig demper for boligprisene.

27. februar 2017
Oppsigelse av hovedtillitsvalgt

Asker og Bærum tingrett avsa 3. februar i år en dom som gjaldt sakligheten av oppsigelse av hovedtillitsvalgt.

27. februar 2017
Regjeringen fortsetter sin kamp mot arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem, og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy.

27. februar 2017
Advokatene Anniken Astrup og Eva-Marie Stryker i 2 x debattinnlegg i Finansavisen

Advokatene uttalte seg i Finansavisen 28. januar 2017 under overskriften «Trøbbel med høyere aldersgrense».

20. februar 2017
Felles anbud: Lønnsomt, men risikabelt

Felles anbud mellom konkurrenter kan være både klokt og lønnsomt. Men strenge konkurranseregler gjør strategien risikabel.

20. februar 2017
Krav om utløsning, krav om innløsning og krav om tvungen overføring av aksjer – men hva med verdsettelsen?

I alle tilfellene skal det betales et vederlag for aksjene («løsningssum»). Men etter hvilken metode?

20. februar 2017
Omdanning til aksjeselskap

Enkeltpersonforetak («ENK»), ansvarlige selskap (ANS), selskap med delt ansvar («DA») og kommandittselskap («KS»), er alle vanlige selskapsformer. Noen lever godt med disse selskapsformene. Mange opplever utfordringer.

20. februar 2017
Harald Evensen er ny partner i Føyen Torkildsen fra 1. februar

Harald er en effektiv problemløser med god kommersiell forståelse. Han har mer enn 20 års erfaring i konkurranserett fra Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan og advokatvirksomhet.

20. februar 2017
Generasjonsskifte: Ingen beskatning ved overføring til barnas felles aksjeselskap

Føyen Torkildsen anmodet i januar skatteetaten om en bindende forhåndsuttalelse om overføring til barnas felles aksjeselskap utløste beskatning.

17. februar 2017
Eierkonferansen 2017

Årets ”Eierkonferanse” ble en suksess, kanskje først og fremst takket være engasjerte og dyktige foredragsholdere omkring temaet; Den digitale fremtiden er nå!

Anna Jedynak / Shutterstock.com
6. februar 2017
Føyen Torkildsen har bistått ved engelsk veileder om felleskostnader

I 2016 bisto Føyen Torkildsen AS Norsk Eiendom med utarbeidelse av en veileder for å gi felles retningslinjer og en enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg

6. februar 2017
Bli kjent med Føyen Torkildsen på Arbeidslivsdagene i Bergen

Føyen Torkildsen stiller mannsterke på Arbeidslivsdagene 7. – 8. februar. Det er det en grunn til. I fjor ansatte vi flere studenter fra Bergen i …

3. februar 2017
Aldersgrense – Forskjell på liv og lære

I Finansavisen 26. januar 2017 hevder leder for Akademikerne, Kari Sollien, at vi «synser» og kommer med spekulative påstander knyttet til eldre arbeidstakere…

1. februar 2017
Garantireglene i bustadoppføringslova – hva er status?

I høst ble det foreslått flere endringer i bustadoppføringslova om reglene om garantistillelse. Enkelte av forslagene ble vedtatt av Stortinget rett før jul…

1. februar 2017
Droppet tinglysing – mistet eiendommer i 100-millionersklassen

Høyesterett har i en fersk dom avsagt 5. januar 2017 behandlet spørsmålet om eiendomsoverføring, som ledd i en selskapsrettslig fisjon…

1. februar 2017
Bygningseiere kan holdes ansvarlig for krav etter arbeidsmiljøloven

Som bygningseier er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig å oppfylle plan- og bygningslovens tekniske krav til byggverk.

1. februar 2017
Føyen Torkildsen styrker laget for Fast Eiendom

Lars Råmunddal og Anette Thunes har meldt overgang til advokatfirmaet Føyen Torkildsen fra henholdsvis BAHR og Wiersholm.

1. februar 2017
Hvor langt rekker reguleringsformålet bevaring?

Selv om en eiendom er regulert til bevaring, innebærer ikke nødvendigvis dette et forbud mot alle former for endringer av bygget.

1. februar 2017
Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Formålet med endringene er tydeligere og enklere regelverk, samt reduserte byggekostnader.

30. januar 2017
Sakskostnader i arbeidsrettstvister

Høyesterett har gitt arbeidsgiver medhold i at arbeidstaker ikke får dekket sakskostnader etter at arbeidsgiver har trukket oppsigelsen.

30. januar 2017
Nedbemanninger og dagpenger

Har arbeidstakeren krav på dagpenger uten forlenget ventetid, dersom vedkommende signerer sluttavtale i forbindelse med nedbemanning?

11. januar 2017
Forenklinger i personopplysningsforskriften trådt i kraft

Personopplysningsforskriftens bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ble endret fra 1. januar…

21. desember 2016
Høyesterettsåret 2016

Høyesterett har også i 2016 hatt sin skjerv av rettsavklaringer. Føyen Torkildsen har oppsummert de viktigste arbeidsrettslige avgjørelsene.

21. desember 2016
Seier til Holship Norge AS

Holship Norge AS har etter 3,5 år med rettslig prosess fått medhold i at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO, ikke kan drive boikott i norske…

21. desember 2016
Ingen smal sak å si opp ansatte i prøvetid

Hva skal egentlig til for å si opp en ansatt i prøvetiden? En ny dom fra Eidsivating lagmannsrett oppklarer. Føyen Torkildsen har oppsummert dommen.

21. desember 2016
God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Arbeidsåret 2016 nærmer seg slutten. Føyen Torkildsens Arbeidslivavdeling benytter årets siste nyhetsbrev til å ønske alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år!

8. desember 2016
Ulovlig lenking til lekkede Playboy-bilder

EU-domstolen har fastslått at lenking til et verk som er publisert «ulovlig» kan gjøre at lenkingen også er «ulovlig», selv om lenken bare peker leseren til nettsiden…

29. november 2016
Foreslår å endre reglene for nattarbeid

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at det kan inngås individuelle avtaler om kveldsarbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00. Endringsforslaget gir imidlertid begrenset effekt.

29. november 2016
Arbeidsrettslig nytt fra Stortinget

Arbeids- og sosialkomiteen har til behandling et forslag fra Senterpartiet om å stramme inn reglene om innleie av bemanning fra vikarbyrå.

29. november 2016
Styringsgruppe for pensjon

Har bedriften mer enn 15 ansatte skal det opprettes en styringsgruppe for pensjon – uansett hvilken pensjonsordning bedriften har.

24. november 2016
Det grønne skiftet i eiendomsbransjen

I juni presenterte bransjeforeningen Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse sin nye rapport Eiendomsektorens veikart mot 2050 som viser at de har en visjon om et klimanøytralt Norge i 2050…

24. november 2016
Ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

Den 1. september i år lanserte Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og Enova en ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler og en veileder.

24. november 2016
Ny avgjørelse fra lagmannsretten om refusjon etter plan- og bygningsloven

en fersk avgjørelse fra 27. juni 2016 avgjorde Borgarting lagmannsrett viktige og prinsipielle spørsmål om hvordan man skal forstå plan- og bygningslovens …

24. november 2016
Nye versjoner av standard leiekontrakt for brukte næringslokaler

Huseierens Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet oppdatert standard leieavtaler for næringsbygg,

24. november 2016
Dom fra Høyesterett om leietakers ansvar

29. juni 2016 i år kom det en ny dom fra Høyesterett med en klargjøring av hva som skal til for å holde leietaker erstatningsansvarlig etter leieavtale basert på standardavtalen …

24. november 2016
Behandling av personopplysninger ved bruk av elektroniske nøkkelkort

Dersom utleier f.eks. bruker elektronisk adgangskontroll til eiendommen, og utleier i den forbindelse registrerer personopplysninger om leietakers ansatte, utløser dette bestemte…

24. november 2016
Ny dom om eiendomsmeglers informasjonsansvar for villedende salgsoppgave

I to tidligere avgjørelser har Høyesterett fastslått at et eierskifteforsikringsselskap kan kreve erstattet sitt tap – utbetalingen til kjøper – av en takstmann og hans ansvarsforsikringsselskap…

24. november 2016
Fasader til besvær

Fasader kan by på utfordringer for mange gårdeiere. På den ene siden kan det få konsekvenser dersom vedlikeholdet er for dårlig. På den annen side kan man …

24. november 2016
Prosessvarsel er ikke alltid fristavbrytende

Ny dom fra Høyesterett av 14. juni 2016 om at prosessvarsel etter tvisteloven § 15-9 ikke bevarer den fristavbrytende virkningen av forliksklage.

9. november 2016
Amazon er nå under Privacy Shield

Amazon, inkludert Amazon Web Services, ble Privacy Shield-sertifisert 21. oktober. Hva betyr dette for deg?

9. november 2016
Roboter kan neppe ta ansvar

Hvem har ansvar for et system som kan volde skade? Det er aller viktigst i spørsmålet om roboter …

1. november 2016
Workplace by Facebook – kun for de store?

Datatilsynets råd om lovlig bruk av Facebook at Work / Workplace by Facebook forutsetter at bedriften må forhandle…

31. oktober 2016
Togstreik og permitteringer

Søndag formiddag kunne riksmekleren fortelle at togstreiken er avblåst. Hvorfor streiket egentlig togførerne? Hva har permitteringer med streik å gjøre?

31. oktober 2016
Misbruk av rettigheter er ikke vernet

En person som søker på en jobb som han ikke vil ha, vil ikke være vernet av diskrimineringsforbudet dersom han ikke får jobben. Det har EU-domstolen slått fast.

31. oktober 2016
Foreldrepengereglene diskriminerer ikke far

I vårt nyhetsbrev fra august i år, skrev vi om at ESA mener at norske regler om fars rett til foreldrepenger er diskriminerende. Barne- og likestillingsdepartementet er uenig.

21. oktober 2016
Dynamisk IP-adresse – en personopplysning

Dynamiske IP-adresser er i utgangspunktet å anse som personopplysninger. Dette er klart etter EU-domstolens kjennelse fra 19. oktober i år.

18. oktober 2016
IKT-sikkerhet fremover

Digitalisering er en viktig del av samfunnsutviklingen og gir et nytt mulighetsrom for norsk industri. Ved å digitalisere våre tjenester og produkter kan vi konkurrere med billigere arbeidskraft.

29. september 2016
Marianne Killengreen er ny partner på corporate-teamet

Marianne Killengreen har tiltrådt som partner og advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS. Hun kommer fra stillingen som partner og leder av …

29. september 2016
Skattereformen – hva nå ?

I 2016 har vi sett de første trinn i en skattereform som vil fortsette i årene fremover. Stikkord er omstilling og vekst. Hovedtrekkene er lavere selskapsskatt, for å stimulere til vekst,..

Anna Jedynak / Shutterstock.com
29. september 2016
Oslo modellen- Taksering av næringseiendom for eiendomsskatt

Vi, og flere med oss, har vært svært skeptiske til hvordan Oslo kommune skal gjennomføre en fornuftig taksering av byens næringseiendommer…

29. september 2016
Ansattes medeierskap – opsjoner og aksjer

Medeierskap er i vinden, men hvordan forene ansatte og eiers ønsker optimalt slik at det tjener virksomheten? Hvor store eierandeler vil man avgi, til hvem…

29. september 2016
Streng praksis ved MVA-kontroll av underleverandører

En dom i Borgarting lagmannsrett 30.05. d.å, som ble rettskraftig 30. august, viser at det gjelder en streng praksis ved kontroll av underleverandører …

28. september 2016
Arbeidstakers krav på overtidsgodtgjørelse

Mange arbeidsgivere har kontraktsfestet at arbeidstakeren ikke får overtidsgodtgjørelse. Er dette egentlig lovlig? Er det forskjell på frivillig og pålagt overtid?

26. september 2016
Småaksjonærenes revansj

Nok en gang har det vist seg at en hovedaksjonær legger for lav verdi til grunn når småaksjonærer tvangsinnløses. I en fersk avgjørelse fra …

31. august 2016
Strengere whistleblower-vern

Myndighetene vil stramme til vernet for whistleblowers. Vet du om din bedrift er forpliktet til å ha rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold?

31. august 2016
Foreldrepengereglene diskriminerer far

ESA mener at norske regler om fars rett til foreldrepenger er diskriminerende og i strid med EØS-avtalen

31. august 2016
Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker er viktig; bl.a. med hensyn til pensjon, ferie, feriepenger, sykepenger, overtidsgodtgjørelse, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift.

31. august 2016
Dyrt å gjøre feil i nedbemanninger

Nedbemanninger som gjøres feil kan bli kostbart. Det har Nexans AS fått erfare gjennom en nylig avsagt dom. Oppsagte ansatte mottar fortsatt full lønn…

19. august 2016
Forskrift om lærlinger på høring

Kunnskapsdepartementet sendte 16. august 2016 ut forslag til ny forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser på høring…

19. august 2016
Nytt anskaffelsesregelverk trer etter planen i kraft 1. januar 2017.

I går kom meldingen om at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg er det vedtatt endringer i forskrift …

10. august 2016
Network and Information Security-direktivet – hva betyr det for norske virksomheter?

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 1. juli i år forslag til EU-direktiv om informasjonssikkerhet («NIS»-direktivet) på høring…

8. august 2016
Intensjonskunngjøringen – en falsk trygghet for innkjøperne?

Det er en utbredt oppfatning at en slik kunngjøring vil gi den nødvendige beskyttelsen mot inngripende sanksjoner. Nyere praksis viser imidlertid at…

Foto: Norges Tennisforbund
8. august 2016
Føyen Torkildsen er stolt sponsor av NM i tennis 2016

NM i tennis utendørs 2016 går av stabelen fra torsdag 4. august og frem til søndag 21. august. Føyen Torkildsen er stolt sponsor av turneringen…

14. juli 2016
Forskjell på god prosess og selvskryt

Det er stor forskjell på hva en arbeidsgiver «skal», og hva en arbeidsgiver «bør» gjøre. En ryddig nedbemanningsprosess bør i mange …

4. juli 2016
Varsku om flytting av data til skytjenester

Verden er ikke alltid så enkel som skyleverandørene vil ha det til. Og samtidig som KMD oppfordrer til økende bruk av skytjenester, kan mangelfulle forberedelser føre til harde økonomiske sanksjoner.

29. juni 2016
Ny veileder for SHA-plan lansert

Det er lansert en ny veileder for utfylling av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Det er byggherregruppen med medlemmer fra Norsk Eiendom…

29. juni 2016
Endrede krav til garantistillelse

Et utvalg har vurdert garantireglene i bustadoppføringslova og fremsatte 27. juni forslag endringer i reglene om plikt til å stille garanti ved oppføring av boliger eller fritidsboliger…

29. juni 2016
Dom fra Høyesterett om tomtefeste

Høyesterett har i dom av 13. juni avsagt dom om tomtefestelovens verdsettelsesprinsipper. Dommen dreide seg om hvordan en bygning på festet tomt skal verdsettes når…

29. juni 2016
Usikre prisopplysninger kan være bindende

Høyesterett avsa 12. april 2016 en enstemmig dom som gjaldt prisoverslag ved elektroentreprise på en bolig. Saken har sin bakgrunn i oppussing av en bolig i Oslo til over…

29. juni 2016
Ny veileder om felleskostnader

Advokat Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har bistått Norsk Eiendom med utarbeidelse av en ny veileder for felleskostnader.

29. juni 2016
Ny versjon av standard leiekontrakt for brukte næringslokaler

Huseierens Landsforbund, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund har utarbeidet oppdatert standard leieavtaler for næringsbygg..

29. juni 2016
Eiendomsskattetaksering for næringseiendom

Eiendomsskatteloven gir den enkelte kommune adgang til å nedfelle sine egne retningslinjer for takseringen. Oslo kommune er intet unntak, men vi har måttet vente i spenning på Oslos …

29. juni 2016
Raskere, billigere og mer lokalt selvstyre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endring av reglene i plan- og bygningsloven for å få fart på både regulerings- og byggeprosesser. Det gjenstår å se …

29. juni 2016
Føyen Torkildsens IKT og Media avdeling har vunnet en offentlig konkurranse hos KMD/Husbanken

Føyen Torkildsen skal bistå med utforming av høringsutkast/lovproposisjon om lovgrunnlag for Husbankens innhenting av informasjon for å kunne innvilge økonomisk støtte.

24. juni 2016
Føyen Torkildsen inngår samarbeid med Reach for Change

I samarbeid med Reach for Change tar Føyen Torkildsen et krafttak for å sikre at flere sosiale entreprenører lykkes med med sine virksomheter og at dette kommer barn og unge til gode.

16. juni 2016
Fokus på samfunnshensyn og innovasjon – anskaffelsesloven ferdigbehandlet i Stortinget

Nærings- og fiskeridepartementet fremla i januar i år forslag til ny anskaffelseslov som vil erstatte lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser…

15. juni 2016
Lagring av informasjon om ansatte

Hva lagrer du som arbeidsgiver av informasjon om dine ansatte? Personopplysningsloven stiller strenge krav til innhenting og oppbevaring av…

15. juni 2016
Har din bedrift innskuddspensjon?

Da er det viktig å merke seg at overgangsperioden for å øke knekkpunktet for pensjonssparing fra 6 til 7,1 G for arbeidstakere utløper ved årsskiftet.

15. juni 2016
Nytt om byggekort

Som et ledd i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, har regjeringen nå gitt flere mulighet til å sjekke gyldigheten av byggekort, også kjent …

6. juni 2016
Ny veileder for felleskostnader

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS har bistått Norsk Eiendom med utarbeidelse av en veileder for felleskostnader.

25. mai 2016
Årets Frontfagsoppgjør

Vårens vakreste eventyr er overstått, og partene i arbeidslivet er kommet til enighet i årets Frontfagsoppgjør.

25. mai 2016
Bedriftsintern aldersgrense på 67 år?

Dersom din bedrift hadde bedriftsintern aldersgrense på 67 år før 1. juli 2015, må arbeidstakere som fyller 67 år før 1. juli 2016 gis varsel om fratreden før denne datoen.

25. mai 2016
Forvirrende ferielovgivning

Er du klar over at ferieloven omtaler lørdag som virkedag? I henhold til ferieloven har arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie. Loven gir dermed arbeidstaker rett til ferie i fire uker og én dag.

11. mai 2016
Lovforslag truer kildevernet

Noen mennesker må tåle sterke inngrep, men lovforslagene gjør det vanskelig for den jevne borger å vite når man kan komme i en situasjon der man potensielt kan bli overvåket.

15. april 2016
EUs personvernforordning er vedtatt

EU-parlamentet vedtok torsdag endelig en ny personvernforordning. Det betyr at alle EU- og EØS-land vil få et nytt personvernregelverk som trer i kraft sommeren 2018.

13. april 2016
The Legal 500 EMEA 2016

Føyen Torkildsen er igjen rangert som «TOP-TIER FIRM» i årets utgave av «The Legal 500 EMEA 2016»

15. mars 2016
Mangelfull høring av viktig lovforslag

Stortinget må sikre at alle forhold kommer på bordet før behandling av lovforslaget om utvidede fullmakter for politiet.

14. mars 2016
Økokrims domenebeslag

Økokrim har tatt beslag i domenenavnet popcorn-time.no. En slik inngripen kan på sikt svekke ytringsfriheten.

14. mars 2016
Norwaco gikk på en smell i Høyesterett

Tapte krav om betaling av vederlag for videresending på i underkant av 16 MNOK mot Get alene, og taper mer enn …

9. mars 2016
Nye regler for bruk av konkurranseklausuler i ansettelsesforhold

Solberg-regjeringen la i 2015 frem forslag til lovregulering av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

2. mars 2016
Føyen Torkildsen har bistått Fabritius Gruppen

Føyen Torkildsen har bistått Fabritius Gruppen under forhandlingene med OneMed AS for bygging av deres nye lager- og logistikkbygg. Leiekontrakten er på ti år og bygget skal stå klart for innflytting til sommeren 2017.

1. mars 2016
Privacy shield er her – nesten

Privacy Shield, som er ment å avløse den nå ugyldige Safe Harbor-ordningen for overføring av personopplysninger til USA, ble lansert i går.

8. februar 2016
Reguleringsplanens betydning for fordelingen av infrastrukturkostnader

Dersom arealplanleggere og byggherrer hadde vært klar over hvor viktig plan- og bygningslovens regler for refusjon kan være for et byggeprosjekt, hadde arealplanene sett annerledes ut enn de gjør i dag.

5. februar 2016
Småhusplanen stadfestes av departementet

Inneholder blant annet bestemmelser om at man må søke om tillatelse for å felle trær på egen tomt.

3. februar 2016
Epostinnsyn i praksis

Hvis sykdom skaper fare for at viktige eposter ikke blir håndtert, kan arbeidsgiver lese epost i ansattes innboks.
Advokatfullmektig Jarle Langeland og partner Eva Jarbekk skriver om dette i artikkel publisert i DN i dag 3. februar 2016.

3. februar 2016
Vanskelige tider skjerper styreansvaret

Vil du påta deg en krevende ledelsesoppgave i en bedrift som går tøffe tider i møte? Med personlig erstatningsansvar til følge hvis du trår feil i et komplisert juridisk landskap? Mot symbolsk betaling? Da oppfyller du grunnvilkåret for å bli styremedlem i en typisk norsk virksomhet.

1. februar 2016
Viktig å skille mellom ulike former for asylmottak

Valg av mottaksform og administrativ og bygningsmessig organisering kan få stor betydning for behovet for kommunal godkjenning av bygget som brukes.

25. januar 2016
Mulighet for mva-fradrag for asylmottak

Avgiftsmessig er det sentralt å skille mellom de ordinære asylmottakene og akuttmottakene. Riktig håndtering og sondring er derfor av sentral betydning for drifter.

25. januar 2016
Plasser ansvaret der det hører hjemme

Det er nå en økt risiko for at foretak som ikke er kvalifisert for ansvarsrett, kan vinne konkurranser med det offentlige.

15. januar 2016
Utfordrende regelverk

Nylige regelendringer for etablering av asylmottak har skapt enda større usikkerhet, og mange kommuner er usikre på hvordan de skal forholde seg til det.

11. januar 2016
Livsløpskontrakter (OPS) vil styrke offentlig eiendoms- og anleggsforvaltning

Advokat og partner Kjell-Andrè Honerud og senioradvokat Thomas Oskar Strömbom har skrevet en artikkel publisert av Samferdsel og infrastruktur om hvordan livsløpskontrakter (OPS) kan styrke offentlig eiendom og anleggsforvaltning.

7. januar 2016
Forslag til nye arbeidstidsreguleringer

Arbeidstidsutvalget overleverte sin rapport 6. januar 2016. Utvalgets mandat var å gjennomgå og vurdere arbeidstidsreguleringene i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet.

16. desember 2015
Enighet om ny personvernforordning

EU-parlamentet og Rådet ble i går enige om ny personvernforordning, som også vil bli gjeldende i Norge. Forordningen vil føre til nye og felles personvernregler i Europa på mange områder.

9. desember 2015
Fra nyttår blir det enklere å bygge om og tilpasse bod, loft og kjeller som oppholdsrom

Fra nyttår trer flere endringer i byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk forskrift (TEK) i kraft.

27. november 2015
Digitalt sårbarhetsutvalg overleverer sin utredning til Justis- og beredskapsministeren mandag 30.november.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Føyen Torkildsens partner og advokat Eva Jarbekk har deltatt i utvalget som ekspert på personvern og IKT-rett.

20. november 2015
En god nedbemanningsprosess

For at en nedbemanning skal være vellykket, er det avgjørende at virksomheten har forholdt seg lojalt til arbeidsmiljølovens regler. Kravet om saklighet og om en forsvarlig prosess står sentralt.

19. november 2015
Advokat/partner Preben H. Mo intervjuet i dag på NRK P2 angående «Private granskninger»

I lys av granskningen av personalforholdene på Den Nasjonale Scene i Bergen er Preben H. Mo i Føyen Torkildsen intervjuet angående retningslinjene for private granskinger utarbeidet av Advokatforeningen.

16. november 2015
Sjekkliste for hva man må passe på i overgangen fra Safe Harbour!

Schrems- avgjørelsen i EU-domstolen, som har vært mye diskutert i det siste, fastslår at overføring av personopplysninger til amerikanske selskaper som baserer seg på Safe Harbour er ulovlig…

30. oktober 2015
Føyen Torkildsen har bistått HAV Eiendom AS med salg av indrefilet i Bjørvika

Torsdag ble det kjent at HAV Eiendom har inngått avtale med Oslo S Utvikling (OSU) om salg av to tomter i Bjørvika. Føyen Torkildsen har bistått HAV Eiendom AS med denne transaksjonen som ifølge HAV vil sikre en helhetlig og optimal utvikling av Bispevika.

26. oktober 2015
Zerokonferansen 2015: De grønne spydspissene

Føyen Torkildsens advokat Kristine Wang deltok på Zerokonferansen 2015 i en paneldebatt om hvordan det offentlige kan bli bedre på å anskaffe klimavennlige varer og tjenester

23. oktober 2015
Føyen Torkildsen har bistått Rejlers AB

Føyen Torkildsen har bistått Rejlers AB i forbindelse med oppkjøpet av IT-selskapet Embriq AS fra Hafslund Handel AS

22. oktober 2015
Da personvern ble storpolitikk

Når Safe Harbour ikke kan brukes, må data som skal overføres til USA, baseres på et annet hjemmelsgrunnlag. Mange datatilsyn i Europa mener det ikke bare gjelder overføring av data.Les Eva Jarbekk og Arve Føyens kronikk i DN i dag

13. oktober 2015
Veien videre etter Safe Harbour

Etter Safe Harbour-dommen i EU-domstolen har ansvaret for den enkelte bedrift som overfører personopplysninger til USA blitt skjerpet.

8. oktober 2015
Statsbudsjettet 2016 – En blåere himmel ?

Føyen Torkildsen oppsummerer forslag til Statsbudsjettet for 2016.

6. oktober 2015
Viktig avgjørelse fra EU-domstolen – Safe Harbour er ugyldig

EU-domstolen har i dag besluttet at Safe Harbour avtalen som mange europeiske virksomheter baserer seg på, er ugyldig. Beslutningen er oppsiktsvekkende og har potensielt store konsekvenser. Dette er relevant for internasjonale konsern, bruk av skytjenester og utkontraktering til USA.

8. juli 2015
Føyen Torkildsen har bistått Halden kommune

Føyen Torkildsen har bistått Halden kommunen i kommune-Norges hittil mest omfattende oppsigelsesprosess. Vi har også bistått kommunen med de 69 søksmålene som ble anlagt mot kommunen i kjølevannet av oppsigelsene.

2. juli 2015
Det nye anskaffelsesregelverket – Er du forberedt?

De nye anskaffelsesreglene er på vei med stormskritt.

I 2016 vil vi oppleve en ny anskaffelseshverdag med endrede rammevilkår og betingelser. De første nyhetene kommer allerede nå i 2015 sammen med sommerferien.

1. juli 2015
Fremdeles harde fronter

Etter flere års tautrekking er endringene i tomtefesteloven vedtatt. Møter grunneierne staten neste gang i Strasbourg?

Den 19. juni 2015 forkynte Stortinget endringer i tomtefesteloven hva gjelder forlengelse av festekontrakter til bolig og næringsformål og dertil regulering av festeavgift.

22. mai 2015
Advokat Eva Jarbekk på NRK Dagsrevyen og TV2

Advokat og partner Eva Jarbekk har i dag vært intervjuet av NRK Dagsnytt om Telenors offentliggjøring og personvernkonsekvenser av politiets innsynsbegjæringer i ulike teledata. Denne type tall offentliggjøres nå for første gang i Norge. Innslaget blir vist på Dagsnytt i kveld. Eva er i dag også intervjuet av TV2 om PSTs nye forslag om å […]

22. mai 2015
Kan internett kontrolleres? I så fall av hvem? Og hvordan kan personvernet best sikres i en digital tidsalder?

Advokat og partner i Føyen Torkildsen Eva Jarbekk deltok på Civitas panel om Internett governance og personvern i dag tidlig. Eva Jarbekk snakket om internasjonale aspekter ved personvernutviklingen, samfunnsovervåkning og samarbeid mellom private selskaper og staten for å hindre både IKT-kriminalitet og terrorisme.

28. april 2015
Forenkling av midlertidig ansettelse – trer i kraft fra og med 1. juli 2015

For mange er reglene om midlertidig ansettelse vanskelige å forholde seg til. Før jul fremmet regjeringen et forslag om forenkling. Reglene er nå vedtatt, og det ble nylig besluttet i statsråd at reglenetrer i kraft fra og med 1. juli 2015.

17. april 2015
The Legal 500 EMEA 2015

Føyen Torkildsen er rangert som «TOP-TIER FIRM» i årets utgave av «The Legal 500 EMEA 2015» innenfor områdene IKT Media/Immaterielle Rettigheter og Fast Eiendom.

14. april 2015
Føyen Torkildsen med nytt Kundemagasin!

Vi er stolte av å kunne presentere vårt nye kundemagasin. Bladet byr på faglige og interessante artikler fra våre medarbeidere innen våre spesialistområder; Eiendom, IKT Media og Arbeidsliv.

24. mars 2015
Endringer i arbeidsmiljøloven

Solbergregjeringen har lenge varslet endringer i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen er dels et ønske om mer fleksibilitet, slik at arbeidsforholdet i større grad kan tilpasses den enkelte virksomhets behov, samt at arbeidsmiljøloven må tilrettelegge for at folk kan stå lenger i arbeid. Regjeringspartiene har nå oppnådd enighet med KrF og Venstre om en rekke endringer, og dermed flertall i Stortinget.

6. mars 2015
Revisjon av Statens standardavtaler

Føyen Torkildsen har, sammen med IKT Norge, vært i forhandlinger med Difi for å lage mer balanserte standardavtaler for anskaffelse av IT-tjenester.  Petter Hidas fra Gartner deltok på Føyens seminar 24.2 der vi presenterte endringene i Statens Standardavtaler. Hidas mener at vi har lykkes i forhandlingene og at det nå «livnar i lundar» for Statens standardavtaler. […]

4. mars 2015
Arve Føyen – er kåret til landets beste IT- og telekom advokat

I Finansavisen/Finansjus av 27. februar kan du lese om landets beste IT- og telekom advokat, Arve Føyen. I et stort intervju med ”The Comeback kid” deler han sine tanker om jus og IT. Samtidig som det gis en kort historikk om Føyens erfaring og om hans store engasjement i hva IT skaper av juridiske problemstillinger. […]

26. januar 2015
Irske myndigheter støtter Microsoft

I desember 2013 fikk amerikanske myndigheter en kjennelse (court order) som ga myndigheten rett til å kreve innsyn i e-poster lagret i Microsofts datasenter i Irland ved utstedelse av en ransakingsordre.  E-postene var relevante for amerikanske myndigheters pågående etterforskning av en sak om narkotikasmugling. Microsoft har påanket kjennelsen. Saken er nå til vurdering i New […]

23. januar 2015
Gjensidige fikk fullt medhold av Personvernnemnda

Advokatene Arve Føyen og Jostein Ramse har bistått forsikringsselskapet Gjensidige i to saker hvor Datatilsynets vedtak mot Gjensidige har blitt påklaget til Personvernnemnda. I begge sakene har Gjensidige fått fullt medhold av Personvernnemnda. I den siste avgjørelsen av 16.12.2014 bekreftes Gjensidiges standpunkt om at bruk av skjult observasjon og skjult filming i skadesaker kan være […]

8. januar 2015
FØYEN Advokatfirma og Advokatfirmaet Torkildsen & Co har slått seg sammen.

Advokatfirmaet Torkildsen & Co og FØYEN Advokatfirma slår seg sammen fra 1. april 2015. Dette er en fusjon mellom to likeverdige firmaer og hensikten er å videreutvikle posisjonen som det fremste juridiske spesialistfirma innen eiendom og entreprise, IKT Media og arbeidsliv.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.