Nytt høringsnotat om endringer i hjemmekontor-forskriften

Publisert: 30. april 2021

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem («Hjemmekontor-forskriften»), ble første gang vedtatt i 2002. Mye har endret seg siden 2002 både hvordan vi arbeider og de ulike teknologiske løsninger for å utføre arbeidet.

Hjemmekontor-forskriften var lite kjent for de fleste virksomheter, men ble aktuell over natten når de aller fleste arbeidstakere ble sendt på hjemmekontor i forbindelse med korona. Arbeids- og sosialdepartementet har nå, i samarbeid med arbeidslivets parter, utformet et høringsnotat med forslag til endring i hjemmekontor-forskriften. Departementet har først og fremst hatt fokus på endringer som kan eller bør gjennomføres innen relativt kort tid. Høringsnotatet er forholdsvis omfattende, og vi går kun gjennom hovedpunktene i dette nyhetsbrevet.

Departementet forslår endringer på følgende områder:

  • hjemmekontor-forskriftens virkeområde
  • krav til skriftlig avtale
  • krav til arbeidsmiljø
  • arbeidstid
  • Arbeidstilsynets kompetanse

Hjemmekontor-forskriftens virkeområde:

Departementet foreslår at hjemmekontor-forskriften ikke skal komme til anvendelse for «kortvarig eller sporadisk arbeid». Den tidligere ordlyden var «kortvarig eller tilfeldig». Den språklige endringen er ment å gjøre det tydeligere når hjemmekontor-forskriften kommer til anvendelse.

Arbeidstilsynet har tidligere uttalt at hjemmekontor-forskriften ikke kommer til anvendelse ved hjemmekontor grunnet korona. Departementet skriver imidlertid i høringsnotatet at hjemmekontor-forskriftens bestemmelser gjelder uavhengig av grunnlaget for hjemmekontor, såfremt hjemmekontor-ordningen ikke er kortvarig eller tilfeldig (slik ordlyden er i dag). Etter vår oppfatning må departementets uttalelser innebære at de virksomheter som har hatt hjemmekontor som en fast ordning i større deler av 2021 vil være omfattet av hjemmekontor-forskriften slik rettstilstanden er i dag.

Det betyr blant annet at slik rettstilstanden er i dag, må arbeidsgiver og arbeidstaker opprette en skriftlig avtale som regulerer bruken av hjemmekontor som skal legges ved arbeidsavtalen.

Krav til skriftlig avtale

Departementet foreslår at det fortsatt må opprettes en skriftlig avtale om hjemmearbeid i «ordinære» situasjoner, men foreslår et unntak for spesielle situasjoner der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slik tilfeller kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om hva som skal gjelde mens arbeidstakeren er på hjemmekontor. Departementet foreslår videre å innføre en plikt til å drøfte informasjonen med de tillitsvalgte.

Krav til arbeidsmiljø

Departementet foreslår å videreføre dagens gjeldende bestemmelse som slår fast at:

«For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger

Departementet forslår imidlertid en presisering av at arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerens psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

Arbeidstid

Departementet diskuter i høringsnotatet om hvorvidt det er grunn til å ha andre særskilte regler om arbeidstid når arbeidstakeren arbeider fra hjemmekontor. Departementet konkluderer imidlertid ikke på dette punktet og ber om høringsinstansenes innspill om hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynets kompetanse

Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i hjemmekontor-forskriften, og at tilsynet kan gi de pålegg og treffe vedtak som er nødvendig for gjennomføring av bestemmelsene.

Vi understreker at høringsnotatet inneholder forslag til endringer og at det p.t. ikke har skjedd noen endring i forskriften. Vi mener imidlertid at det nå ikke kan være tvil om at dersom virksomheten har hjemmekontor som et fast element, er arbeidet omfattet av hjemmekontor-forskriftens virkeområde. Vi oppfordrer derfor arbeidsgivere til å gå gjennom sine rutiner og opprette skriftlige avtaler om hjemmekontor med ansatte.

Høringsnotatet finnes her.

Lignende saker

Flere nyheter