Oppsigelse og samvittighetsgrunner

Publisert: 1. november 2018

Høyesterett avsa 11. oktober dom i oppsigelsessaken av en fastlege som av samvittighetsgrunner ikke ønsket å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Legen hadde tapt saken i tingretten, men vunnet frem i lagmannsretten. Høyesterett ga fastlegen medhold i at oppsigelsen ikke var saklig.

Høyesteretts begrunnelse var ikke at en fastlege har adgang til å reservere seg mot utførelse av alminnelige arbeidsoppgaver som tilligger stillingen på grunn av samvittighetsgrunner. Høyesteretts begrunnelse er at kommunen hadde inngått bindende avtale med fastlegen om at hun i sitt virke som fastlege i kommunen ikke var forpliktet til å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Avtalen var ikke i strid med gjeldende lovverk og kommunen kunne naturlig nok ikke løpe fra sine avtalerettslige forpliktelser og pålegge fastlegen å sette inn spiral.

Selv om det ikke var avgjørende for Høyesteretts resultat uttalte de seg om forholdet til EMK art 9 om tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Høyesteretts uttalelser tilsier at dersom en fastleges reservasjon mot å sette inn spiral, innebærer at kvinnen det gjelder ikke får dette utført eller blir stilt overfor urimelige vanskeligheter i denne forbindelse, vil det trolig ikke være adgang til å reservere seg med henvisning til EMK art 9. Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

At fastlegen i Sauherad kommune fikk medhold i at oppsigelsen av henne var ugyldig er derfor ikke et uttrykk for at leger kan reservere seg mot innsetting av spiral på grunn av samvittighetsgrunner.

Lignende saker

Flere nyheter