Rettsavklaring om AFP og virksomhetsoverdragelser

Publisert: 1. november 2018

Høyesterett avsa i oktober 2018 dom som avklarer valgrett ved virksomhetsoverdragelser.

Ved virksomhetsoverdragelser overføres de ansattes ansettelsesforhold til ny eier. Med unntak for tjenestepensjonen har de ansatte rett til å beholde sine «gamle» ansettelsesvilkår. De trer imidlertid inn i ny arbeidsgivers eksisterende pensjonsordning.

Ansatte kan reservere seg mot å bli overført til ny arbeidsgiver. Reservasjon innebærer i realiteten at den ansatte sier opp sin stilling, både hos ny og gammel arbeidsgiver og står uten arbeid fra overføringstidspunktet.

Det har lenge vært et unntak fra dette, den såkalte valgretten. I særlige tilfeller, der virksomhetsoverdragelsen innebærer «ikke uvesentlige negative endringer» for den ansatte, kan den ansatte protestere mot overføringen, og velge å forbli ansatt hos tidligere arbeidsgiver. Unntaket har vært praktisert med forsiktighet, dvs. få har kunnet gjøre bruk av valgretten.

11. oktober 2018 avsa Høyesterett dom i den såkalte «AFP-saken». Saken omhandlet en ansatt som ville miste sin mulighet til AFP-ytelser, dersom hun ble overført til ny arbeidsgiver, som ikke hadde AFP-ordning. På overføringstidspunktet gjensto 1 år og 2 måneder til hun fylte 62 år. Hun oppfylte AFP-vilkårene og bortfallet av AFP muligheten representerte en verdi for henne på 1,3 millioner kroner.

Høyesterett konkluderte med at bortfallet innebar en så stor negativ endring at den utløste valgrett for arbeidstakeren. I så måte er dommen rettsavklarende. Høyesterett påpeker likevel at tidselementet spiller en vesentlig rolle. Hvor grensen går, dvs. hvor kort tid som skal til før man når AFP-alder – 2 år, 3 år eller 4 år -, er derfor uavklart.

Lignende saker

Flere nyheter