Selskap, skatt og risiko; er virksomheten riktig organisert for å møte utfordringene?

Publisert: 23. mars 2018

Best mulig organisering av virksomheten har stor betydning for beskatning av selskap og eiere, både i løpende drift og ved salg (exit) eller generasjonsskifte; men også når det gjelder mva, finansiering, og forretningsrisiko. Nedenfor gjennomgås de mest sentrale temaene, og hvordan man kan innrette seg best mulig, i en gjennomtenkt selskapsstruktur og godt avtaleverk mellom eierne.

BESKATNING AV SELSKAP OG EIERE – SKATTEREFORMEN OG KONSEKVENSENE

Skattereformen fra 2016 er videreført i 2017 og 2018. Selskapsskattesatsen – og skatt på «alminnelig inntekt» er redusert fra 25% for 2016, til 24% for 2017 og 23 % i 2018. I takt med dette har skatt for personlige aksjonærer økt. Det skaper en spenning mellom beskatning av personer og selskaper som gjør at man bør vurdere hvordan virksomheten er organiserert.

For aksjeselskaper mv. gjelder «fritaksmetoden» som innebærer at utbytte og aksjegevinster er fritatt for beskatning og kan brukes til sparing, eller til nyinvestering uten mellomliggende beskatning. (3% av utbytte må inntektsføres, men det gir en beskatning på bare ca 0,7%).

For personlige aksjonærer økes skatten på aksjeinntekter (utbytte og aksjegevinster) i 2018 til 30,6 %. Dette gjøres med en «oppjustering» av grunnlaget med 1,33. Dermed blir samlet skatt på selskapets overskudd og utbytte som deles ut 46,6%.  Tilsvarende gjelder for utdelinger og utbytte av deltakerlignete selskaper (ANS, DA IS mv) til personlige deltakere.

HVORFOR HOLDINGSTRUKTUR ?  

 Utviklingen i beskatningen av selskaper og eiere gjør det særlig aktuelt å etablere en holding-struktur, men dette har også mange andre fordeler:

 • Med et holdingselskap på toppen og der dagens virksomhet drives i ett eller flere datterselskaper oppnår man at operasjonell og finansiell risiko knyttet til en del av virksomheten isoleres og avgrenses til det enkelte datterselskapet,
 • Aksjene i holdingselskapet kan gjerne eies gjennom aksjonærenes egne holdingselskaper for å dra nytte av fritaksmodellen ved utbytte og evt salg,
 • Virksomheter som driver mva-pliktig virksomhet kan legges i egne datterselskaper slik at man får fullt mva-fradrag og unngår «justering» ved salg (f.eks avgiftspliktig utleie, infrastruktur mv),
 • Eierskap til IPR (varemerker etc) kan legges i holdingselskapet, og sikres gjennom registrering,
 • Datterselskapene kan dele ut utbytte til holdingselskapene der verdiene akkumuleres som grunnlag for nye investeringer eller senere utbytte,
 • Positive og negative resultater i selskapene kan utlignes gjennom konsernbidrag, slik at samlet skatt reduseres,
 • Datterselskapenes resultater synliggjøres bedre, noe som gir ledelsen i datterselskapene motivasjon og utfordringer, samtidig som en helhetlig ledelse av konsernet organiseres gjennom en fullmakts- og ansvarsmatrise,
 • Nøkkelpersoner kan gis medeierskap gjennom aksjer eller opsjoner i datterselskapene,
 • Datterselskaper (f.eks eiendommer i egne selskaper) kan selges med skattefri gevinst,
 • «Exit» uten beskatning kan gjennomføres ved salg av datterselskaper, eller ved salg av holdingselskap der aksjonærene eier aksjene gjennom egne AS,
 • Det kan legges til rette for generasjonsskifte ved at det etableres aksjeklasser i holdingselskapet med ulik istemme- og utbytterett, og som kan overføres til neste generasjon i en eller flere omganger. Overføring til barns aksjeselskaper kan gjøres uten beskatning.

STRUKTURERING AV NYE SELSKAPER

Ved oppstart av nye virksomheter og prosjekter bør man tenke nøye igjennom hvordan dette best kan struktureres i ulike selskaper med sikte på optimal organisering av eieforhold, skatt, mva og risiko. Her bør man være tidlig ute, før man gjør noen disposisjoner, slik at kontrakter og eiendeler legges i riktig selskap, før det oppstår forpliktelser, og før det påløper mva.

OMSTRUKTURERING – ETABLERING AV HOLDINGSTRUKTUR

For etablerte virksomheter kan holdingstruktur etableres uten at det utløser beskatning, slik:

 • Virksomheter som i dag drives gjennom enkeltpersonforetak eller deltakerlignete selskaper kan skattefritt omdannes til AS. Man oppnår ansvarsbegrensning, og det kan gjøres uten dokumentavgift. Husk at for å få virkning for 2018 må AS’et være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. En slik prosess bør derfor igangsettes tidligst mulig i år, så snart årsoppgjøret for 2017 for virksomheten er klart.
 • AS kan omstruktureres via fisjon og fusjon slik at ulike virksomheter legges i egne selskaper, og gjerne slik at dagens selskap blir holdingselskapet. For å få virkning for 2018 må beslutningene om gjennomføring være registrert innen 31.12. Da dette kan være kompliserte prosesser bør arbeidet igangsettes så snart årsoppgjøret for 2017 er klart.

AVTALER MELLOM EIERNE

 I virksomheter med flere eiere er det viktig å etablere en felles forståelse om prinsippene for samarbeidet. I et AS vil dette typisk være å lage en aksjonæravtale, som bl.a. bør inneholde;

 • En felles forståelse av hvordan virksomheten skal drives og utvikles, med felles mål og ambisjoner for vekst, markedsandeler, og lønnsomhet, og når man ser for seg en exit (evt. lages det en forretningsplan i et eget dokument),
 • Styrets sammensetning, rett til representasjon i styret, og flertallskrav for beslutninger i styre og generalforsamlinger (beskytter minoritetsaksjonærene),
 • Regler om forkjøpsrett, som kan utdype aksjelovens bestemmelser f.eks om prising,
 • Regler om rett og plikt til medsalg dersom et kvalifisert flertall av aksjonærene vil selge seg ut,
 • Utbyttepolitikk,
 • Taushetsplikt, lojalitetsplikt og konkurranseforbud,
 • Andre bestemmelser som det er behov for ut fra virksomhetens og samarbeidets art.

KORT OPPSUMMERT – HVORDAN INNRETTE SEG ?

 • Lavere selskapsskatt har gjort det mer gunstig å drive virksomhet gjennom AS. I den utstrekning overskuddet forblir i selskapet, kan det benyttes til nye investeringer.
 • Omstrukturering til holdingstruktur kan gi nye muligheter samtidig som risiko begrenses, og legge til rette for salg av enkelte selskaper og nye investeringer uten beskatning.
 • Omstrukturering kan også legge til rette for vellykkete generasjonsskifter.
 • Deltakerlignete selskaper bør omdannes til AS. Det kan gjøres uten beskatning, og uten dokumentavgift for eiendommer.

Lignende saker

Flere nyheter