Skatt: Hva bør du tenke over før årsskiftet

Publisert: 13. desember 2019

I november skrev vi om aksjesparekonto og formuesbeskatning av ikke-børsnoterte aksjer. En annen mulighet å vurdere, er innbetaling av tilleggsforskudd for 2019 før årsskiftet for å spare formuesskatt. Her følger en oversikt over mulighetene.

Generelt
Du kan være skyldig skatt for 2019 av inntekter det ikke er trukket skatt av ved utbetalingen (eller  som ikke er tatt med i grunnlaget for forskuddsskatt).   Skyldig skatt for 2019 gir ikke fradrag som gjeld i formuesligningen, før ved skattefatsettingen for 2019, som skjer i 2020. Innbetaling av tilleggsforskudd før 31.12.2019 vil likevel redusere skattepliktig formue.

Ved innbetaling i 2019 mister du avkastningen av det innbetalte beløpet frem til restskatten forfaller i 2020. Ved innbetaling før 31.05.2020 slipper du rentetillegg på restskatten. Hva du sparer i formuesskatt, bør derfor sammenlignes med avkastningen (etter skatt) 01.01 – 31.05 2020, for å se om det lønner seg å betale tilleggsforskudd nå.

Dersom du frem til 31.05.2010 vil ha en avkastning høyere enn formuesskattesatsen på 0,85%, tilsvarende 1,09 % før skatt eller 3,27 % før skatt på årsbasis (med alminnelig skattesats 22%), vil det neppe lønne seg, mens f.eks vanlig innskuddsrente i bank er langt lavere.

HER KOMMER NOEN EKSEMPLER:

Aksjeutbytte, aksjegevinster mv
For private aksjonærer beskattes aksjegevinster og aksjeutbytte i 2019 med 31,68% (etter evt fradrag for «skjerming»). Hvis du f.eks har mottatt utbytte på kr. 1.000.000 i 2019 blir skatten på kr. 316.800. Innbetaling av skatten som av «tilleggsforskudd» for 2019 gir spart formuesskatt, hvis du allerede er i formuesskatteposisjon, på 0,85% = kr. 2.693.  Dette må sammenlignes med hvilken avkastning du vil ha, etter skatt, i første tertial 2020.

Overskudd ved utleie, og gevinst ved salg, av fast eiendom utenfor næring
Her er alminnelig skattesats 22%. Det kan lønne seg å innbetale tilleggsforskudd hvis det ikke allerede er tatt høyde for inntektene i skattetrekk av lønn mv. eller allerede betalt forskuddsskatt.

Næringsinntekt
For personer som driver næringsvirksomhet er høyeste skattesats (marginalskatten) for 2019 = 48,6 %. Her kan det lønne seg å foreta en skatteberegning nå for å se om skatten overstiger det som er lagt til grunn for forskuddsskatten for 2019, og evt. innbetale et tilleggsforskudd.

Dette gjelder personer som driver næringsvirksomhet gjennom enkeltpersonforetak, eller som f.eks  driver utleie av eiendom i så stor utstrekning at det anses som virksomhet i skattelovens forstand. Det gjelder også for personlige deltakere i deltakerlignete selskaper (IS, ANS, DA mv.), For disse kan deler av skatten utsettes ved å utsette uttak fra selskapet til senere inntektsår.

Inntekter og formue i utlandet
Som bosatt i Norge er du som hovedregel skattepliktig hit for formue og inntekter i utlandet, med fradrag i norsk skatt av skatt av skatt betalt i opprinnelseslandet (om ikke annet følger av skatteavtale).  Husk å ta med  formue og inntekter (og evt gevinster) i utlandet i beregningen av hva du skylder i skatt til Norge for 2019, og å søke om fradrag («creditfradrag») for utenlandsk skatt i skattemeldingen for 2019.

Lignende saker

Flere nyheter