Skifte av leverandør var ikke virksomhetsoverdragelse

Publisert: 31. mai 2017

Frostating lagmannsrett behandlet 28. april 2017 spørsmålet om skifte av leverandør av innsamling og transport av husholdningsavfall, representerte en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler.

En ny leverandør overtok oppgavene med innsamling og transport av husholdningsavfall etter vunnet anbudskonkurranse. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke forelå en virksomhetsoverdragelse og oppsigelsene av ansatte hos tidligere leverandør ble ansett som saklige. Ved identitetsvurderingen – om virksomheten hadde bevart sin identitet etter overføringen – la lagmannsretten avgjørende vekt på at renovasjonsbilene ikke var overtatt av ny leverandør. Lagmannsretten argumenterte med at virksomhetens identitet i det alt vesentlige karakteriseres av fysiske driftsmidler, nemlig renovasjonsbilene. Ny leverandør ville ikke være i stand til å utføre samme tjenester uten bilene. Identiteten var derfor ikke i behold. Avgjørelsen underbygger domstolenes praksis fra tidligere saker, hvor det tas utgangspunkt i hva slags virksomhet tvisten knytter seg til, og det foretas en konkret vurdering av hva som karakteriserer den enkelte virksomhet for å avgjøre om identiteten er i behold.

Lignende saker

Flere nyheter