Tid for ferie og ferieavvikling!

Publisert: 9. mai 2019

Det er snart sommer og ferie, og i den forbindelse har vi valgt å oppsummere de viktigste reglene knyttet til ferieavvikling.

Bestemmer arbeidsgiver når ferien skal avvikles?

Etter ferieloven har arbeidstaker krav på minst 25 virkedager årlig ferie (fire uker og én dag).

Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunkt for fastsettelse av ferie. Arbeidstaker har imidlertid krav på å få avviklet tre uker sammenhengende ferie innenfor hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, med mindre arbeidstaker tiltrer etter 15. august i ferieåret. Arbeidstaker har også krav på å ta ut restferien (7 virkedager) samlet innenfor ferieåret.

Kan fastsatt ferie endres?

Arbeidstaker skal få beskjed om fastsatt ferie så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien tas ut.

Det må foreligge sterke grunner for at fastsatt ferie ensidig kan endres av arbeidsgiver. Endring kan bare foretas når det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver må drøfte endringer før beslutning tas. Det kan medføre erstatningsansvar dersom arbeidstaker lider tap på grunn av endringen, for eksempel avbestilte flybilletter.

Syk i ferien

Dersom arbeidstaker blir syk før ferien, kan ferien kreves utsatt til senere i ferieåret. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som blir syk i ferien har rett til å kreve tapte feriedager utsatt fra og med første virkedag vedkommende ble syk. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas.

I begge tilfeller kreves det at arbeidstaker er 100 % arbeidsufør.

Overføring av ferie

Dersom arbeidstaker ikke får avviklet all sin ferie før årsskiftet, kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at inntil to uker ferie overføres til neste år. Har man avtalefestet rett til fem ukers ferie, vil det bero på den enkelte avtale om og hvor mye av denne som i så fall kan overføres.

Lovfestet ferie (fire uker og én dag), som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, i strid med ferielovens forutsetninger, blir likevel automatisk overført til påfølgende år og vil ikke bortfalle.

Lignende saker

Flere nyheter