Publisert: 01. februar 2017

Skrevet av:

Advokat og Partner

Advokat og Partner

Bygningseiere kan holdes ansvarlig for krav etter arbeidsmiljøloven

Som bygningseier er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig å oppfylle plan- og bygningslovens tekniske krav til byggverk. Også arbeidsmiljøloven oppstiller tekniske krav – og bygningseiere kan holdes ansvarlig.

De fleste eiere av næringseiendom er kjent med at plan- og bygningsloven stiller tekniske krav til bygg. Hovedregelen er at det er de tekniske krav som gjaldt på oppføringstidspunktet som må oppfylles. Eventuelle nyere (og strengere) krav trenger i utgangspunktet ikke å oppfylles, med mindre det foreligger et særlig grunnlag for dette. Eksempler på det siste er brannkrav – og tekniske krav etter arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven stiller også tekniske krav

Vår erfaring er at langt færre bygningseiere er innforstått med at Arbeidstilsynet kan stille strengere krav til næringseiendom som innehar arbeidsplasser enn det plan- og bygningsloven oppstiller. Dette gjelder både for nybygg og eldre bebyggelse.

 Arbeidsplassforskriften er hjemlet i arbeidsmiljøloven og stiller krav om at bygg som skal benyttes som arbeidsplass skal har et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø. Her oppstilles krav til inneklima, tilgjengelighet, belysning, inventar, mv.

Særkrav ved nyoppføring av bygg

Et eksempel på at forskriften kan innebære strengere krav til nyoppføring av bygg gjaldt et prosjekt med oppføring av kontorbygg i flere etasjer. Kravet til universell utforming etter Teknisk forskrift stilte kun krav om at det var tilgang til handicap-toalett for ansatte som behøvde det. Dette kravet ville vært oppfylt dersom man etablerte to handicap-toalett i bygget. Arbeidstilsynet krevde imidlertid, med hjemmel i arbeidsplassforskriften, at det skulle være ett handicaptoalett i hver etasje.

Gjelder også for eksisterende bygg

Et annet eksempel er hvis et eldre bygg, som lovlig er godkjent til bruk til forretningsformål, tas i bruk som arbeidsplass. Selv om bygget tilfredsstiller de krav til inneklima som gjaldt på oppføringstidspunktet, kan arbeidsplassforskriften komme inn dersom innekllimaet likevel ikke kan anses å være «forsvarlig». Arbeidstilsynet kan da pålegge at det iverksettes tiltak for å bedre dette, for eksempel med krav om oppgradering av ventilasjonsanlegg, e.l.

 Pålegg kan rettes mot utleier

Et pålegg fra Arbeidstilsynet vil primært rettes mot arbeidsgiver. Det fremgår imidlertid av forskriftens § 1-3 at kravene også gjelder for «utleiere av arbeidslokaler». Dette innebærer at det også kan rettes pålegg og eventuelt vedtak om tvangsmulkt mot utleiere. Som regel vil denne adgangen i hovedsak være aktuell dersom arbeidsgiver ikke kan eller vil rette seg etter krav fra Arbeidstilsynet.

 I noen tilfeller kan Arbeidstilsynet også være tvunget til å rette et pålegg mot utleier. Dette vil være tilfelle dersom arbeidsgiver (leietager) ikke gis adgang av utleier til å forestå de nødvendige oppgraderinger.

Leiekontraktens bestemmelser ikke avgjørende

Det er viktig å påpeke at det i utgangspunktet er irrelevant for Arbeidstilsynet hvem som etter leiekontrakten har ansvaret for den oppgradering som må gjøres. Tilsynet er således ikke bundet av den avtale partene har inngått.

google maps
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan også lese mer om vår bruk av informasjonskapsler.