Arbeidsgivers ansvar for ansattes timeregistrering

Publisert: 20. mai 2022

Kravet til timeføring i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 10-7 krever at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker til enhver tid arbeider. Det innebærer at det som utgangspunkt ikke vil være tilstrekkelig å vise til arbeidsplan alene fordi oversikten må vise de faktiske utførte arbeidstimer. Formålet med bestemmelsen er dels at virksomheten selv skal ha nødvendig oversikt over arbeidstiden, og dels at tilsynsmyndigheten skal kunne kontrollere at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

Kravet til timeføring gjelder uavhengig av hvilket lønnssystem virksomheten har. Det gjelder både arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengige stillinger som i stor grad selv styrer sin arbeidstid og øvrige ansatte i virksomheten. Kravet til timeføring gjelder også for arbeid utført på hjemmekontor.

Oversikten skal vise at reglene for arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 er overholdt, herunder:

  • Arbeidstid
  • Overtid
  • Pauser
  • Daglig og ukentlig arbeidsfri
  • Søndagsarbeid
  • Nattarbeid

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at virksomheten har nødvendig oversikt over de ansattes arbeidstid. Arbeidsgiver kan selv vurdere hvordan dette skal gjøres, og kan be arbeidstakere føre timer i timeregistreringssystem eller i timelister. Det er viktig at arbeidsgiver har et system for å holde oversikt over de ansattes arbeidstid tilbake i tid, siden oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. For arbeidsgivere som har innført fleksitidssystem vil ansattes timeregistrering gi arbeidsgiver en oversikt over ansattes til enhver tid gjeldende plusstimer og minustimer.

Særlig om bokføringspliktige virksomheter

Bokføringspliktige virksomheter som utfører tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, skal i tillegg for hver eier og ansatt dokumentere utførte timer jf. bokføringsforskriften § 5-14. Timene skal spesifiseres pr. dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder eller oppdrag. Dokumentasjonen skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt jf. § 7-3 (2). Offentlige myndigheter kan kreve innsyn.

For virksomheter som både omfattes av reglene i arbeidsmiljøloven § 10-7 og bokføringsforskriften § 5-14, kan det være praktisk å vurdere muligheten for å ha ett og samme system for registrering av timer.

Usikker på om dere oppfyller lovens krav? Ta kontakt med oss for en prat.

Meld deg på våre nyhetsbrev her.

Lignende saker

Flere nyheter