Coronavirus – Hva bør arbeidsgiver vite?

Publisert: 6. mars 2020

Det nyoppdagede coronaviruset har spredd seg raskt den siste tiden, og ble først påvist i Norge i februar. Siden da har over 100 personer i Norge blitt bekreftet smittet av viruset.

I samme periode har flere nordmenn blitt satt i karantene som følge av mistanke om virussmitte og flere ønsker å holde seg hjemme fra jobb i frykt for å bli smittet.

Utbruddet og spredningen av coronaviruset får stadig større virkning på norske arbeidsplasser, som i sin tur reiser en rekke arbeidsrettslige problemstillinger.

I dette nyhetsbrevet presenterer vi en rekke forhold man som arbeidsgiver bør være oppmerksom på i forbindelse med spredningen av viruset:

Kan den ansatte nekte å møte på jobb i frykt for å bli smittet?

En ansatt kan som utgangspunkt ikke nekte å møte på jobb i frykt for å bli smittet av coronaviruset. Dersom den ansatte likevel uteblir fra jobb vil fraværet utgjøre ugyldig fravær, som kan danne grunnlag for skriftlig advarsel, og i ytterste konsekvens, oppsigelse.

Det vil imidlertid kunne stille seg annerledes dersom det foreligger en vesentlig fare for at den ansatte blir smittet dersom vedkommende møter på jobb. Dette vil eksempelvis være tilfelle dersom det er påvist utbrudd eller er mistanke om utbrudd i virksomheten der den ansatte arbeider. I slike tilfeller vil arbeidsgiver kunne måtte godta at den ansatte motsetter seg å møte på jobb i frykt for å bli smittet. Tilsvarende vil den ansattes adgang til å motsette seg å stille på jobb være større der den ansatte tilhører en gruppe som har høyere risiko for alvorlig forløp av coronaviruset, for eksempel som følge av høy alder eller underliggende kronisk sykdom.

Kan den ansatte som er redd for å bli smittet kreve å arbeide hjemmefra?

Den ansatte som er redd for å bli smittet av viruset kan i all hovedsak ikke kreve å få arbeide hjemmefra for å unngå smitte, med mindre noe annet er avtalt med arbeidsgiver. Arbeidsgiver står fritt til å inngå en avtale med sine ansatte som gir dem tillatelse til å arbeide hjemmefra av hensyn til spredningen av viruset.

Også dette utgangspunktet vil kunne fravikes i de tilfeller der fremmøte på arbeidsplassen vil medføre en vesentlig risiko for at den ansatte blir smittet av viruset. I slike tilfeller vil den ansatte kunne kreve å arbeide hjemmefra.

Kan den ansatte nekte å gjennomføre tjenestereiser?

Dersom den ansatte har en stilling som medfører og forutsetter reisevirksomhet, kan den ansatte som utgangspunkt ikke motsette seg å gjennomføre tjenestereisene. Vi oppfordrer likevel arbeidsgivere til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig å gjennomføre tjenestereisene og forsøke å finne alternative løsninger til reiser der den ansatte selv ikke ønsker å reise som følge av spredningen av viruset.

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge den ansatte å gjennomføre tjenestereiser til områder som er særlig risikoutsatt og med vedvarende smittefare. I den forbindelse oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert og følge de rådene og retningslinjene som norske helsemyndigheter og Utenriksdepartementet gir.

Kan arbeidsgiver pålegge en ansatt å holde seg hjemme fra jobb?

I tilfeller der den ansatte utviser symptomer på smitte eller nylig har kommet hjem fra utenlandsreise, kan arbeidsgiver ha et ønske om å pålegge den ansatte å holde seg hjemme. Arbeidsgiver kan, innenfor styringsrettens grenser, pålegge den ansatte karantene dersom det er tilstrekkelig begrunnet. Dette vil være tilfelle også der den ansatte foreløpig ikke utviser tegn til smitte.

Dersom arbeidsgiver beslutter å pålegge den ansatte karantene, kan det ikke kreves fra arbeidsgivers side at den ansatte benytter seg av feriedager og avspasering for å utebli fra arbeidet i karanteneperioden. Arbeidsgiver kan heller ikke pålegge den ansatte å benytte seg av egenmeldingsdagene. Arbeidsgiver er nødt til å utbetale full lønn der den ansatte pålegges karantene uten at det foreligger grunnlag for sykemelding.

Har den ansatte rett på sykemelding og sykepenger selv om smitte ikke er påvist?

Enkelte arbeidsgivere har opplevd at sine ansatte har fått påvist smitte. I slike tilfeller vil den ansatte være arbeidsufør og det medisinske vilkåret for sykepenger vil være oppfylt. Dette dokumenteres med en sykemelding, og den ansatte vil ha rett på sykepenger.

I andre tilfeller får den ansatte beskjed av legen om å holde seg isolert som følge av mistanke om smitte, uten at smitte er påvist. I slike tilfeller vil den ansatte ha rett på sykepenger dersom legen, etter en faglig vurdering, kommer til at vedkommende utgjør en risiko for videre smitte av viruset. De øvrige vilkårene for rett til sykepenger må imidlertid være oppfylt, slik at arbeidsgiver må vurdere om sykemelding kan unngås gjennom tilrettelegging av arbeidsoppgavene, for eksempel ved bruk av hjemmekontor.

Hvis den ansatte isolerer seg frivillig uten at det foreligger smitte eller mistanke om smitte, vil den ansatte ikke ha rett på sykemeldinger. Den ansatte vil kun ha rett på sykepenger der en lege, etter en faglig vurdering, har bedt den ansatte om å holde seg isolert.

Spredningen av coronavirus har imidlertid ikke medført noen endringer i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden på 16 dager gjelder ifølge NAV også ved sykemelding som følge av smitte av coronavirus.

Kan arbeidsgiver permittere ansatte som følge av coronaviruset?

Utbruddet og spredningen av coronaviruset kan føre til konsekvenser for virksomheten som gjør at arbeidsgiver ser seg nødt til å permittere ansatte. Skal arbeidsgiver kunne permittere sine ansatte, må årsaken være manglende arbeid, eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan forutse eller innrette seg etter. Normalt vil arbeidsgiver ha en varselfrist på 14 dager ved permittering av ansatte. Ifølge NAV sine hjemmesider, vil de følgene coronaviruset får for en virksomhet kunne kategoriseres som «en uforutsett hendelse», slik at arbeidsgivers varselfrist for permittering kun er 2 dager.

De ansatte som permitteres som følge av coronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering er oppfylt. Arbeidsgiver må imidlertid betale den permitterte lønn de 15 første dagene, som utgjør arbeidsgiverperioden.

Vi gjør oppmerksom på at rådene som er gitt i dette nyhetsbrevet vil kunne endre seg i tråd med utviklingen og spredningen av coronaviruset. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å følge med på de rådene norske myndigheter gir og til å holde seg oppdatert på FHI sine hjemmesider.

Dersom du har spørsmål til hvordan din virksomhet bør håndtere arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til spredningen av coronaviruset, er du velkommen til å ta kontakt med vår arbeidslivsavdeling.

Lignende saker

Flere nyheter