Endringer i adgangen til midlertidige ansettelser

Publisert: 13. juni 2022

1 juli 2022 oppheves den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i tolv måneder etter arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f. Bestemmelsen stiller ingen krav til særskilt begrunnelse for å ansette midlertidig. Arbeidsoppgavene som skal utføres kan også være av varig art.

Lovendringen er ment å styrke ansattes rett til fast ansettelse. Etter endringen må midlertidige ansettelser forankres i § 14-9 annet ledd bokstav a til e. Det innebærer en innsnevring i arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig, som begrenses til særskilt type arbeidsforhold eller situasjoner.

I Prop 87 L (2021-2022) s. 10-11 er det foreslått at endringene ikke skal forringe arbeidstakers rett til fast ansettelse etter § 14-9 syvende ledd. Det vil i så fall innebære at en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b eller tidligere f i kombinasjon, vil anses som fast ansatt, slik at reglene for oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.

Lignende saker

Flere nyheter