Endringer i fastsatt ferie – hva er mulig?

Ferie et gode for alle arbeidstakere. Når feriekabalen er avtalt og alle ansatte har fått beskjed om tidspunktet for ferie, er alt i orden, eller? Hva skjer med ferieavvikling ved oppsigelse? Har det betydning om det er arbeidsgiver som sier opp eller den ansatte som selv sier opp? Hvordan bør ferie reguleres i sluttavtale? Hva skjer hvis den ansatte blir sykmeldt i ferien? Dette er blant de mange hverdagsproblemene som arbeidsgivere må hanskes med i perioden vi går inn i.

Publisert: 22. mai 2024

Vi skal i korte trekk redegjøre for hovedprinsippene i ferieloven for disse situasjonene. Et viktig utgangspunkt er grunnlaget for arbeidsgivers endringsadgang for fastsettelse av ferie. Et sentralt skille i endringsadgangen går før ferien er avtalt og etter at ferien er avtalt.
Ferieloven § 8 regulerer situasjonen ved både arbeidsgivers og arbeidstakers oppsigelse. Det er viktig å minne om at frem til oppsigelsestidens utløp, består arbeidsforholdet fullt ut med arbeidsplikt og arbeidsrett.

Arbeidstaker selv sier opp?

Avtalt ferie kan bare endres ved enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker kan kreve ferie i oppsigelsestiden hvis det ikke ellers er tid til å avvikle ferie. Det er viktig å understreke at arbeidsforholdet består selv om arbeidstaker avvikler ferie. Det betyr blant annet at arbeidstaker ikke i denne perioden kan starte i ny jobb.

Arbeidsgiver sier opp?

Når en ansatt blir sagt opp, kan det oppstå en situasjon der arbeidsgiver anser at det vil være best om arbeidstaker ikke er på jobb. Arbeidsgiver kan ikke ensidig kan pålegge arbeidsfritak i slike situasjoner, men i noen tilfeller vil arbeidsgiver kunne kreve at arbeidstakeren tar ferie. Hvis ferien alt er fastsatt til en periode utenfor oppsigelsestid, stiller ferieloven strenge krav om alvorlige driftsmessige konsekvenser og at ingen andre kan utføre arbeidsoppgavene.

I de tilfeller oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre, kan arbeidsgiver pålegge ferieavvikling i oppsigelsesperioden For det tilfelle at oppsigelsestiden er kortere enn 3 måneder, kan derimot arbeidstaker motsette seg å avvikle ferie som ikke allerede var fastsatt før oppsigelsen ble gitt.

Ferie og ferieavvikling kan bli et tema i en sluttavtaleforhandling som en omforent alternativ til oppsigelse. Her vil prinsippet om avtalefrihet både med hensyn til arbeidsfritak og ferieavvikling gjelde.

Ferie og sykdom

Ferieloven skiller på når arbeidstaker har blitt syk, altså om det er før eller under ferie. Ferieloven bruker begrepet «helt arbeidsufør», og dette gjelder ikke ved delvis sykmelding. Ferieloven gjelder også bare når arbeidstakeren selv blir syk, ikke hvis andre familiemedlemmer herunder barn blir syke.

Syk før ferien starter?

I disse tilfellene kan arbeidstaker kreve at hele ferien blir utsatt til senere i ferieåret. Det stilles krav til 100 % arbeidsuførhet og sykmelding. I tillegg må arbeidstaker fremme kravet om utsatt ferie senest siste arbeidsdag vedkommende skulle ha hatt før ferien.

Syk i løpet av ferien?

I de tilfellene der arbeidstakeren har blitt syk i løpet av ferien, kan et antall feriedager tilsvarende sykedagene kreves utsatt til senere i ferieåret. Også i disse tilfellene kreves 100 % arbeidsuførhet, sykmelding og at dette kravet fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Vi minner til slutt om at arbeidsgiver i henhold til folketrygdloven ikke er forpliktet til å akseptere en tilbakedatert sykemelding.

Lignende saker

Flere nyheter