Ferieavvikling og feriepenger

Det nærmer seg sommeren, den vanligste perioden for ferieavvikling og utbetaling av feriepenger. I den anledning oppstår det ofte spørsmål om feriens lengde, feriefastsettelse og feriepenger. Særskilte spørsmål oppstår gjerne dersom man er ny i arbeidslivet eller nylig har byttet arbeidsgiver.

Publisert: 24. juni 2022

Utbetaling av feriepenger
Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som ble utbetalt i opptjeningsåret. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver tilsvarende 10,2% av feriepengegrunnlaget. Dersom arbeidsgiver har avtalt lenger ferie for sine ansatte, typisk fem uker, er prosentsatsen normalt 12. Dette for å dekke lønnsbortfallet de ekstra feriedagene.

Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien starter. Normal praksis i Norge er likevel at feriepengene utbetales i juni. Dette betyr at de ansatte mottar feriepenger, og ikke lønn, også i de tilfeller hvor ferien avvikles i andre måneder.

Har arbeidstaker krav på ferie, og i så fall hvor mye?
Ferieåret følger kalenderåret. Utgangspunktet er at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Lørdager regnes som virkedager. Det vil si at ferieloven definerer feriefritid som 4 uker og 1 dag. Arbeidsgiver kan imidlertid avtale lenger ferie. Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere avtaler fem uker årlig ferie for sine arbeidstakere.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at ansatte avvikler ferie, og ansatte har en plikt til å ta ferie. Dette innebærer at arbeidstaker ikke kan frasi seg retten til å avvikle ferie. Det finnes imidlertid enkelte unntak, som vi vil redegjøre for nedenfor.

Feriefastsettelse
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsettelse av ferien med den enkelte ansatte eller tillitsvalgte. Drøftingen er ment å gi arbeidstakeren mulighet til å komme med sine ønsker for plassering av ferien, og arbeidsgiver mulighet til å vurdere ønskene og tilrettelegge for en best mulig ferieplanlegging for både virksomheten og de enkelte ansatte.

Dersom enighet ikke oppnås, er det imidlertid arbeidsgiver som fastsetter tiden for ferieavviklingen. Arbeidstaker kan likevel kreve å avvikle hovedferien på 18 virkedager (tre uker) innenfor hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Når ferien plasseres innenfor hovedferieperioden, er imidlertid opp til arbeidsgiver. Arbeidstaker kan også kreve at restferien på syv virkedager (en uke og en dag) gis samlet.

Arbeidstaker skal videre få beskjed om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien begynner. Unntaket fra dette er dersom særlige grunner er til hinder for det. Dette vil typisk være dersom driftsmessige forhold på arbeidsplassen gjør det svært krevende å planlegge feriefastsettingen to måneder i forveien.

Hvordan er situasjonen for arbeidstakere som tiltrådte hos arbeidsgiver i løpet av fjoråret eller inneværende ferieår?
For arbeidstakere som er nye i arbeidslivet eller nylig har byttet arbeidsgiver, oppstår det ofte særskilte spørsmål knyttet til feriepenger og ferieavvikling. Spørsmålene oppstår gjerne fordi arbeidstakeren ikke har full opptjening av feriepenger, eller fra en tanke om at rett til feriefritid må «opptjenes».

Hvor mye feriepenger den ansatte har krav på, avhenger av når den ansatte tiltrådte sin stilling hos arbeidsgiver, og om den ansatte har hatt andre arbeidsgivere i løpet av nåværende år eller fjoråret.

Ansatte som tiltrådte 1. januar i opptjeningsåret, eller tidligere, har krav på 10,2% av arbeidsvederlag/inntekt i opptjeningsåret fra arbeidsgiver. Ansatte som tiltrådte i løpet av opptjeningsåret, vil ha krav på 10,2% av fjorårets inntekt fra arbeidsgiver, men den ansatte vil ikke ha full opptjening fra denne arbeidsgiveren. Arbeidstakeren kan likevel ha full opptjening, ved at vedkommende kan ha krav på feriepenger fra tidligere arbeidsgiver som utbetalte arbeidsvederlaget i løpet av fjoråret. I mange tilfeller blir disse feriepengene utbetalt til arbeidstaker ved opphør av arbeidsforholdet. Da vil arbeidstakeren allerede ha mottatt disse pengene på et tidligere tidspunkt. At de eventuelt er forbrukt har ingen betydning for retten eller plikten til å ta ut feriedager.

Ansatte som har tiltrådt sin stilling inneværende ferieår vil ikke ha krav på feriepenger fra arbeidsgiver. Denne gruppen ansatte vil likevel, i likhet med ansatte som tiltrådte i løpet av fjoråret, kunne ha krav på feriepenger fra tidligere arbeidsgiver for arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret eller inneværende år. Også for denne gruppen ansatte er det normalt at feriepengene utbetales ved opphør av arbeidsforholdet hos den tidligere arbeidsgiveren.

Hvor mye «betalt ferie» arbeidstakere har krav på dersom de ikke arbeidet hele opptjeningsåret hos arbeidsgiver, avhenger dermed av hvor mye feriepenger de får utbetalt fra andre arbeidsgivere.

Retten til ferie gjelder uavhengig av opptjente feriepenger. Hvor mange feriedager arbeidstakeren har krav på, avhenger av når arbeidstakeren startet i virksomheten. Ansatte som tiltrer sin stilling i virksomheten senest 30. september i ferieåret har rett til full ferie. Arbeidstakere som derimot tiltrer etter 30. september i ferieåret har krav på én uke ferie. For ansatte som tiltrer inneværende kalenderår, skal ferie avviklet i tidligere arbeidsforhold samme ferieår komme til fradrag.

Selv om arbeidstaker har både rett og plikt til å avvikle ferie, gjelder det imidlertid enkelte unntak. Arbeidstakeren kan motsette seg å avvikle ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette vil typisk være tilfellet der den ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, eller dersom arbeidstakeren har fått høyere lønn som ikke kompenseres ved feriepengene opptjent i det forutgående kalenderåret. På visse vilkår kan arbeidstaker også forskuttere eller overføre en del av ferien til påfølgende ferieår.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du eller din virksomhet har spørsmål om feriepenger og ferieavvikling.

Lignende saker

Flere nyheter