Forbud mot negative servitutter i dagligvarebransjen

Publisert: 22. januar 2024

Ved overgangen til 2024, trådte det i kraft en ny forskrift med formål om å få slutt på dagligvarebransjens bruk av negative servitutter som begrenser konkurrerende aktørers virksomhet. Innholdet i den vedtatte forskriften, ble varslet allerede i mai 2022. Advokatfirmaet Føyen skrev om det varslede høringsforslaget i Estate i juni 2022.

Forbudet inngår som en del av regjeringens 10-punktsplan for å bedre konkurranseforholdene og bidra til bedre utvalg og lavere priser på dagligvarer.

Det har lenge vært fremhevet som en utfordring at det norske dagligvaremarkedet er preget av få aktører. Dette kan være utfordrende fordi konkurransen mellom aktørene begrenses, noe som kan prege både kvalitet og pris på varene som selges til forbrukerne.

Konkurransen har, skal vi tro næringsminister Vestre, blitt ytterligere begrenset ved at man har sett en utstrakt bruk av negative servitutter for å begrense etableringen av dagligvarekjeder. Drift av dagligvarebutikk forutsetter store og velegnede lokaler. Den noe begrensende tilgangen på slike lokaler, har gjennom bruken av negative servitutter, blitt ytterligere begrenset.

En negativ servitutt er en begrensning som tinglyses på en eiendom til fordel for omkringliggende eiendommer. Når en slik avtale tinglyses, vil denne være gjeldende også for fremtidige eiere av eiendommen, slik at eiendommen ikke kan brukes og utvikles til – i dette tilfellet – dagligvareforretninger.

Forskriften gjelder for alle som driver virksomhet som tilsvarer salg av dagligvarer, eller som har kontroll over foretak som driver slik virksomhet. Lovendringen vil dermed ramme alle som driver dagligvareforretninger enten direkte eller ved å ha eierselskap over et selskap som driver dagligvareforretning.

Forbudet gjelder bare på eiendom som «foretaket ikke selv eier». Dette medfører at det ikke er noe i veien for å etablere slike negative servitutter på eiendom som dagligvarekjeden eier selv. Det er også adgang til å etablere slike servitutter for andre personer/selskaper som ikke har kontroll over et selskap som driver salg av dagligvarer.

Forbudet gjelder servitutter som er etablert etter forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Næringsminister Vestre har imidlertid bedt bransjen om å slette servitutter inngått før forbudet trådte i kraft. Han har varslet at dersom bransjen ikke etterkommer dette, vil det innføres strengere tiltak for å regulere dagligvarebransjen i fremtiden. Det er foreløpig ukjent hva slike eventuelle ytterligere tiltak skal være.

Lignende saker

Flere nyheter