God jul og godt nytt år fra arbeidslivsavdelingen!

Publisert: 15. desember 2020

Arbeidsåret 2020 nærmer seg slutten. Føyen Torkildsens arbeidslivsavdeling benytter anledningen til å ønske alle klienter og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!

Året 2020 har både vært et utfordrende og et spennende år:

  • Koronapandemien har preget dette året. Som en konsekvens av pandemien har myndighetene vedtatt endringer i flere regelverk. Vi har i den forbindelse blant annet bistått mange selskaper med problemstillinger knyttet til permitteringer, avvikling av ferie, utbetaling av sykepenger og omsorgspenger, og personaloppfølging av ansatte på hjemmekontor.
  • Vi har fått mange spørsmål om nedbemanning og permittering. Ett av de momentene som vi fremhever i vår rådgivning er at lange permitteringer kan medføre at ledelsen ikke tidsnok gjennomfører nødvendige omstillinger fordi lønnskostnadene midlertidig er redusert. Det kan være omstillinger som følge av blant annet endrede krav til kompetanse, mulighet for økt automatisering og derigjennom færre ansatte. Lange permitteringer blir da en uheldig hvilepute. Les vårt debattinnlegg i DN hvor vi har tatt opp spørsmålet om det er klokt å benytte seg av den utvidete permitteringsperioden, i stedet for å foreta nødvendige bemanningsjusteringer.
  • Vi har holdt flere webinarer i året som har gått. Mange deltok på vårt webinar om oppfølging av ansatte på hjemmekontor. Flere arbeidsgivere har opplevd hjemmekontor som en positiv ordning, og vurderer om denne ordningen skal bli mer permanent. Det er viktig å sørge for god og tilstrekkelig oppfølging av de ansatte som arbeider fra hjemmekontor. Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstakerens fysiske og psykiske arbeidsmiljø på hjemmekontoret er fullt ut forsvarlig. Vi har bistått klienter med å vurdere hva kravene i arbeidsmiljøloven innebærer i et hjemmemiljø og hva arbeidsgiver må bidra med for å oppfylle lovens krav.
  • Arbeidsmiljølovens kapittel 14 A trådte i kraft 1. januar 2016. Vi ser en tendens til, at noen arbeidsgivere velger bort konkurranseklausuler i ansettelsesavtaler, men beholder klausulene om kunde- og rekrutteringsforbud. Begrunnelsen for dette er som regel todelt. For det første må arbeidsgiver kompensere den ansatte dersom konkurranseklausulen gjøres gjeldende. For det andre synes nedgangen i bruken av konkurranseklausuler å skyldes en økt bevisstgjøring av betydningen av slike klausuler.

Året 2021 bringer nye utfordringer. Her følger noen aktuelle saker:

  • Fra 1. november 2020 ble maksperioden for permittering utvidet fra 26 til 52 uker i løpet av 18 måneder. Bakgrunnen for denne endringen er å unngå unødige oppsigelser grunnet koronapandemien. Dette innebærer at maksperioden for flere permitterte løper ut første kvartal 2021. Det er nærliggende at dette medfører at flere virksomheter må foreta ytterligere nedbemanninger og omorganiseringer i 2021.
  • Arbeidsåret 2021 vil for mange ansatte starte fra hjemmekontoret. Regjeringen har varslet gjennomgang og mulig revidering av regelverket knyttet til arbeid som utføres fra de ansattes hjemmekontor. Det er imidlertid usikkert hvorvidt det vil gjøres endringer i dette regelverket og når dette i så fall kommer på plass. Vi ser derfor for oss å bistå våre klienter i flere slike saker også i 2021.
  • Det innføres pensjonskonto for arbeidstakere med innskuddspensjon fra 1. januar 2021. Samtidig fjernes kravet om at arbeidstaker må ha minst tolv måneders ansettelsestid for å få med seg opparbeidet pensjon når arbeidstaker slutter i selskapet. Det opptjenes derfor innskuddspensjon fra første dag uavhengig av varigheten på ansettelsesforholdet.

Vi ønsker å takke dere alle for samarbeidet i 2020, og ser frem til fortsettelsen i 2021, i våre nye kontorlokaler i Bjørvika.

Lignende saker

Flere nyheter