Justert kompensasjonsordning til næringslivet

Publisert: 17. november 2020

Frp er kommet til enighet med regjeringspartiene om endringer av krisepakken til næringslivet. Pakken økes fra 17,7 milliarder til 22,1 milliarder kroner, og innebærer også forbedringer i kompensasjonsordningen.

 

Regjeringen foreslo 10. november en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Denne gangen var ordningen ikke begrenset til spesifikk bransje, men skulle omfatte alle foretak med stort omsetningsfall. Likevel var det mange som ikke var fornøyd. På pressekonferanse mandag kveld ble det offentliggjort at Frp og regjeringen er kommet til enighet om en forbedret krisepakke som blant annet innebærer justeringer i kompensasjonsordningen slik at foretak får dekket en større andel av sine kostnader og at maksimalbeløpet økes.

Endringene går nærmere bestemt ut på å øke kompensasjonsgraden for bedriftenes faste, uunngåelige kostnader fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021. Begrunnelsen for den økte kompensasjonsgraden i perioden november og desember er å dekke permitteringskostnader. Det forventes at de nye og mer inngripende smittevernstiltakene som nylig er innført vil medføre en kraftig økning i antall permitteringer.

I tillegg er maksimal utbetaling per måned per konsern økt fra 50 til 80 millioner kroner. Dette er viktig for mange bedrifter innen retail og reiseliv som er rammet hardt av koronapandemien.

Det er varslet at regjeringen i januar 2021 vil utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter 1. mars, dersom smittesituasjonen tilsier det.

Det er ikke opplyst at det blir noen øvrige endringer i ordningen. Dette tilser at ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Omsetningsfall beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det vil si samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020 og tilsvarende for november/desember og januar/februar.

Det kan søkes samlet i januar 2021, men for perioden januar/februar kan det søkes i mars 2021. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021. Informasjon om ordningen og søknadsskjema skal tilgjengeliggjøres i Altinn. Det legges opp til at hver søknad må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn.

Det er foreløpig ikke gitt forskrifter om den nye kompensasjonsordningen, men det er opplyst at den skal kompensere for de samme kostnadstypene som i den forrige ordningen. Dette er fremhevet som fordelaktig for gjennomføringen siden foretak, revisorer og regnskapsførere er kjent med den tidligere ordningen, samt at kostnader som dekkes skal være enkle å dokumentere og kontrollere. Det foreslås krav om kontrakt eller avtale som er inngått før 1. september 2020.

Det må trolig påregnes at den kommende forskriften vil fastsette at husleie er å anse som uunngåelige faste kostnader og at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtte leietakere kan få fra staten. Dette gjelder rabatter som gis til leietaker for perioden 1.september til til 28. februar 2021. Det ble avklart for den forrige kompensasjonsordningen at leierabatter som gis for måneder etter ordningens opphør 1. september ikke medfører at st øtten fra staten blir mindre.

Sannsynligvis vil det bli fastsatt at det samme skal gjelde for den nye ordningen slik at leierabatt gitt for perioden etter 1. mars 2021 ikke skal gå til fradrag.

Det er også varslet at partiene er blitt enige om særskilte tiltak for eventbransjen som er hardt rammet. Et av disse tiltakene er at terskelen for å komme inn under kompensasjonsordningen er redusert fra 500 til 350 personer. Begrunnelsen for endringen er at flere arrangører og arrangement skal komme inn under ordningen.  Denne skal koste 50 millioner kroner. I tillegg settes det av 100 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet, «begrunnet i eventbransjens behov». Det er ikke endelig avklart hva som skal anses som eventbransjen, men et flertall av partiene ønsker at definisjonen utvides slik at fagmesser skal kunne søke støtte under ordningen for store publikumsåpne arrangement.

Det er tidligere blitt varslet at det vil bli opprettet en egen kompensasjonsordning for bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft som må ha innreisekarantene. Denne ordningen skulle gå ut på at bedriftene får kompensert et fast beløp per arbeidstaker per døgn, foreløpig anslått til NOK 800-1 000. Ordningen vil gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021, og skulle bli vurdert forlenget ved behov. Det ble ikke gitt noen opplysninger om denne ordningen på pressekonferansen mandag kveld.

Det foreligger verken lovtekst eller forskrift om den nye kompensasjonsordningen ennå, så må man ta høyde for at det kan bli endringer i det som ble opplyst på pressekonferansen 16. november.

Denne saken er publisert i Estate i dag, 17. november.

Lignende saker

Flere nyheter