Lovendringer om strengere regler for innleie fra bemanningsforetak trer i kraft 1. april 2023

Publisert: 28. mars 2023

1. april 2023 trer lovendring om innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsforetak i kraft. Lovendringene innebærer i hovedtrekk følgende.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak «når arbeidet er av midlertidig karakter» blir forbudt gjennom at henvisning i arbeidsmiljølovens § 14-12 første ledd til arbeidsmiljølovens § 14-9 (2) bokstav a, fjernes. Unntak fra dette utgangspunktet blir innført i forskrift for:

  • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.
  • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Lovendringen gir også arbeidstakere som har vært sammenhengende innleid fra bemanningsforetak i mer enn tre år, rett til fast ansettelse hos innleier.

Det innføres et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Dette forbudet følger av bestemmelse i forskrift.

Det blir videre lovfestet en presisering som klargjør grensedragningen mellom innleie og entreprise. For virksomheter som skal innhente ressurser fra en annen virksomhet vil det være viktig å se til presiseringen ved vurderingen om det er snakk om entreprise eller innleie. Det inntas nytt femte ledd i arbeidsmiljøloven § 14-12:

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»

Samtlige av lovendringene får virkning fra 1. april 2023, men med en overgangsordning på tre måneder (frem til 1. juli 2023) for allerede inngåtte avtaler:

  • Overgangsordning for konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.
  • Overgangsordningen gjelder oppdragskontrakter som ble inngått før 1. april 2023 forutsatt at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.

Det skal nevnes at det fra enkelte hold er fremsatt påstander om at reglene er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-retten. To bemanningsselskaper har sendt klage til ESA. ESA har bedt om nærmere informasjon om bestemmelsene fra regjeringen. Det er for tidlig å si om dette vil innebære at reglene vil bli endret. Vi vil følge saken nærmere.

Lovvedtaket finner du her.

Lignende saker

Flere nyheter