MVA på omtvistede krav under endring

Publisert: 7. november 2022

I dag må entreprenører i bygge- og anleggsbransjen fakturere ut omtvistede krav med spesifisert merverdiavgift, og må innbetale mva-beløpet til staten, selv om byggherren ikke vil betale kravet. Disse urimelige reglene er heldigvis under endring, til glede for bransjen.

Entreprenørens siste frist for å utstede faktura med merverdiavgift er når arbeidene er fullførte. Når faktura utstedes, oppstår plikten til å innberette og innbetale merverdiavgiftsbeløpet på skattemeldingen for merverdiavgift. Det innebærer at entreprenøren må betale inn mva-beløpet på den omtvistede fakturaen, selv om entreprenøren ikke mottar betaling fra byggherren. Det er først når tvisten mellom entreprenøren og byggherren er over (forlik/rettsavgjørelse) at mva-beløpet eventuelt kan korrigeres, eller vil bli betalt av byggherren. En slik prosess kan ta mange år, og gir dermed utbygger en betydelig likviditetsmessig byrde i mellomtiden.

Finansdepartementet har tidligere, kanskje noe halvhjertet, vurdert endringer av reglene for bygge- og anleggsbransjen som lider mest under disse reglene. Ettersom en regelendring for bare én bransje vil kunne lede til brudd på statsstøttereglene har Finansdepartementet nå foreslått endringer for tidfesting av omtvistede fakturaer for samtlige bransjer. Forslaget innebærer at fakturaer som har sitt opphav i tilvirkningskontrakter, kan tidfestes til terminen hvor kravet er avklart eller betalt. Et grunnvilkår er at det objektivt sett må foreligge rimelig tvil om kravets berettigelse. Skal entreprenøren/selger utsette tidfestingen, må han dermed selv vurdere kravet som (objektivt sett) rimelig tvilsomt. Hvis entreprenør/selger, etter en objektiv vurdering, kommer til at kravet ikke objektivt sett er rimelig tvilsomt må han tidfeste fakturaen til avgiftsterminen hvor fakturaen ble utstedt og betale inn merverdiavgiftsbeløpet.

Regelendringene gjelder ikke mellom nærstående selskaper.

Etter vårt syn er endringsforslagene godt nytt for bygge- og anleggsbransjen, som i fremtiden vil kunne utsette tidfestingen av merverdiavgiftsbeløpet på de omtvistede kravene. Men vilkårene fremstår fremdeles som noe «umodne». Departementet er nok helt avhengig av gode høringssvar fra bransjen da reglene skal tre i verk allerede 1. januar 2023. Føyen oppfordrer derfor bransjen om å avgi sine innspill til regelendringene innen høringsfristen som er 6. desember 2022.

Lignende saker

Flere nyheter