Ny avgjørelse fra Høyesterett om arbeidssøkerens opplysningsplikt

Publisert: 26. mars 2021

Høyesterett har i avgjørelse avsagt 18. mars 2021 (HR-2021-605-A) kommet med enkelte avklaringer rundt arbeidssøkeres opplysningsplikt over arbeidsgiver. Dommen har betydning for adgangen til å gå til oppsigelse av prøvetidsansatte som følge av manglende opplysninger fra arbeidssøkerens side.

Arbeidsgiveren hadde gått til oppsigelse av den prøvetidsansatte grunnet manglende pålitelighet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 første ledd. Bakgrunnen for oppsigelsen var at den prøvetidsansatte ikke hadde opplyst at han var blitt avskjediget av sin forrige arbeidsgiver på grunn av trusler og samarbeidsproblemer. Oppsigelsen ble satt til side av Høyesterett. Høyesterett uttalte at en arbeidssøker ikke kan gi direkte villedende informasjon om seg selv og tidligere arbeidsforhold. Forutsetningen for opplysningsplikt, er ifølge Høyesterett, at det gjelder spørsmål som arbeidssøker måtte forstå var av vesentlig betydning for ansettelsen. Det er likevel først og fremst opp til arbeidsgiver å klargjøre hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som er vesentlige for den aktuelle stillingen, samt stille de spørsmål om arbeidssøkers bakgrunn som arbeidsgiver anser av betydning for stillingen.

Høyesteretts avgjørelse understreker at arbeidsgivere må være tydelige på de forhold som er vesentlige for stillingen. Vårt råd er at arbeidsgivere klart gir uttrykk for ferdigheter og egenskaper som kreves i stillingen. Samtidig bør arbeidsgivere møte forberedt i intervjusituasjoner og stille spørsmål som kan avdekke hvorvidt arbeidssøkeren er riktig kandidat for stillingen. Dersom arbeidssøkeren likevel oppgir uriktige opplysninger som er av betydning for vedkommendes utøvelse av stillingen, kan dette få senere konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Lignende saker

Flere nyheter