Ny generell kompensasjonsordning

Publisert: 10. november 2020

Regjeringen foreslo 10. november en ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Regjeringen legger til grunn at utviklingen av koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak tilsier at det er et behov for en mer omfattende støtteordning enn det som tidligere ble lagt til grunn. Derfor har regjeringen i dag foreslått å etablere en bred, midlertidig kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av krisen. Regjeringen vil sette av 5 milliarder kroner til ordningen.

Ordningen vil gjelde for perioden 1. september til 28. februar 2021 og utbetaling vil skje i 2021.

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Omsetningsfall beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det vil si samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020 og tilsvarende for november/desember og januar/februar.

Det kan søkes samlet i januar 2021, men for perioden januar/februar kan det søkes i mars 2021. Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det jobbes med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021. Informasjon om ordningen og søknadsskjema skal tilgjengeliggjøres i Altinn. Det legges opp til at hver søknad må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før søknaden sendes inn.

Regjeringen foreslår å dekke inntil 60 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader for september og oktober, som er en økning av støttenivået fra 50 prosent i august. Som følge av innstrammingen i myndighetenes smitteverntiltak tidlig i november foreslås det å heve nivået til 70 prosent fra og med november.

Det er foreløpig ikke gitt forskrifter om den nye ordningen, men det er opplyst at den skal kompensere for de samme kostnadstypene som i den forrige kompensasjonsordningen. Dette er fremhevet som fordelaktig for gjennomføringen av ordningen siden foretak, revisorer og regnskapsførere er kjent med den tidligere ordningen, samt at kostnader som dekkes skal være enkle å dokumentere og kontrollere. Det foreslås krav om kontrakt eller avtale som er inngått før 1. september 2020.

Det må trolig påregnes at den kommende forskriften vil fastsette at husleie er å anse som uunngåelige faste kostnader og at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtte leietakere kan få fra staten. Dette gjelder rabatter som gis til leietaker for perioden 1. september til 28. februar 2021. Det ble avklart for den forrige kompensasjonsordningen at leierabatter som gis for måneder etter ordningens opphør 1. september ikke medfører at støtten fra staten blir mindre.

Sannsynligvis vil det bli fastsatt at det samme skal gjelde for den nye ordningen slik at leierabatt gitt for perioden etter 1. mars 2021 ikke skal gå til fradrag.

Tilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern er foreslått satt til NOK 50 millioner.

Mange utleiere har ventet med å gi leierabatter til kompensasjonsordningens opphør, for å legge til rette for at leietakers totale støtte blir størst mulig og med det legge til rette for at leietaker kan komme over kneika og drive videre til samfunnets felles beste. Dersom utleier nå ønsker å gi leierabatter, er det viktig å være klar over og hensynta den nye kompensasjonsordning for reiselivet som skal gjelde fra 1. september og til 28. februar 2021.

Lignende saker

Flere nyheter