Ny kompensasjonsordning for reiselivet og betydningen for leieforhold

Publisert: 21. oktober 2020

For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. I går kom Regjering med detaljer om hvordan ordningen blir.

Regjeringen la mandag 21. september frem nye forslag til hjelpetiltak for næringer som er akutt rammet av myndighetenes koronatiltak. Reiselivet er blant næringene som er hardest rammet av smitteverntiltak og reiserestriksjonene. Et av tiltakene er en egen kompensasjonsordning for reiselivet. I går, den 20. oktober kunngjorde Regjeringen noen detaljer om ordningen.

Ordningen vil gjelde for perioden 1. september til 31. desember 2020 og utbetaling vil skje som en samlet engangsutbetaling i 2021.

Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser. Messe- og konferansearrangører er også innlemmet i ordningen. Søker må ha hovedinntekt fra slike virksomheter. Det er således en rekke leietakere som fortsatt har mulighet til å søke om støtte.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. I den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet var tilsvarende terskel 30 prosent.

Formålet med å øke terskelen er at ordningen i større grad skal målrettes mot bedriftene som er hardest rammet av virusutbruddet.

Ordningen vil bygge på den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet, som ble avviklet 1. september 2020. Dette innebærer at reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall vil få kompensert en andel av sine faste, uunngåelige kostnader.

Det er foreløpig ikke gitt forskrifter om den nye ordningen, men det er opplyst at den skal bygge på regelverk fra den generelle kompensasjonsordningen. Det må derfor påregnes at den kommende forskriften vil fastsette at husleie er å anse som uunngåelige faste kostnader og at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtte leietakere kan få fra staten. Dette gjelder rabatter som gis til reiselivsleietaker for perioden 1.september til 31. desember 2020. Det ble avklart for den generelle kompensasjonsordningen at leierabatter som gis for måneder etter ordningens opphør 1. september ikke medfører at støtten fra staten blir mindre. Sannsynligvis vil det bli fastsatt at det samme skal gjelde for den nye ordningen slik at leierabatt gitt til reiselivsaktør etter 1. januar 2021 ikke skal gå til fradrag.

Tilskuddet skal beregnes på samme måte som etter den generelle ordningen, med et tak oppad begrenset til 10 mill. kroner per foretak/konsern per måned.

Det arbeides i disse dager med avklaring av ordningens videre detaljer. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan omsetning og omsetningsfall skal fastsettes. Ordningen må fastsettes innenfor EØS-avtalens statsstøtteregler og godkjennes av ESA (EFTAs overvåkingsorgan).

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet opphørte 1. september, men det er fortsatt mulig å søke om støtte for juni, juli og august. Søknadsfristen utløper 31. oktober.

Mange utleiere har ventet med å gi leierabatter til kompensasjonsordningens opphør, for å legge til rette for at leietakers totale støtte blir størst mulig og med det legge til rette for at leietaker kan komme over kneika og drive videre til samfunnets felles beste. Dersom utleier nå ønsker å gi leierabatter, er det viktig å være klar over og hensynta den nye kompensasjonsordning for reiselivet som skal gjelde fra 1. september og ut 2020.

Denne artikkelen er også publisert i estatenyheter.no

Lignende saker

Flere nyheter