Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag

Publisert: 18. desember 2018

Leverandører risikerer å bli avvist fra offentlige anbudskonkurranser hvis de leverer tilbud på gode løsninger som er i strid med reguleringsplanen. Et entrepriseprosjekt som er i strid med gjeldende planbestemmelser vil som utgangspunkt ikke tillates oppført. Derfor kan det være vanskelig å sammenligne tilbud som avviker fra reguleringsplanen med tilbud som er i samsvar med planen.

I konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag skal leverandørenes tilbud vurderes opp mot konkurransegrunnlagets føringer for konkurransen.

I vurderingen av hvilket tilbud som er best, er det bare de tilbudene som er forenlige med kravspesifikasjonen og kontraktsvilkårene som skal tas i betraktning.

Tilbud med avvik [1] fra disse rammene skal vurderes opp mot avvisningsreglene, og oppdragsgiver er forpliktet til å avvise tilbudet hvis avviket er vesentlig.

Slike vurderinger er relativt ofte aktuelle i konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag. En grunn til det kan være en lang tradisjon i byggebransjen for å gi en detaljert beskrivelse av hvilke spesifikke tekniske løsninger som skal leveres. Slike detaljerte beskrivelser begrenser leverandørens handlingsrom, og de kan føre til at oppdragsgiver må avvise leverandører med gode løsninger som er litt annerledes enn de oppdragsgiver så for seg.

En viktig, men av og til undervurdert, del av planleggingen av offentlige konkurranser er derfor å legge til rette for at leverandørene kan bruke sin kompetanse til å tilby best mulig løsninger, uten å risikere å bli avvist. Fokuset vårt i denne artikkelen er å vise at oppdragsgiver også må ta hensyn til reguleringsplanens føringer i denne vurderingen.

Problemet med avvik fra reguleringsplanen

Reguleringsplanen trekker opp rammer for hvilke tiltak som kan tillates i det aktuelle området. Disse rammene gjelder naturlig nok også for offentlige entrepriseoppdrag. Derfor er det vanlig at både konkurransegrunnlaget og de anvendte standardavtalene inneholder henvisninger til at tilbudet, utførelsen og, eventuelt, prosjekteringen skal være i samsvar med reguleringsplanen. [2]

Problemer kan oppstå når en leverandør utfordrer reguleringsplanen, fordi den legger uhensiktsmessige begrensninger på prosjektet. Selv om leverandørens tilbud da – isolert sett – er svært godt, må avviket fra reguleringsplanen vurderes opp mot avvisningsreglene. Denne vurderingen kan være vanskelig.

Avvik fra en reguleringsplan skiller seg nemlig fra andre typer avvik, fordi reguleringsplanen er bindende for nye tiltak. Et entrepriseprosjekt som er i strid med gjeldende planbestemmelser vil dermed som utgangspunkt ikke tillates oppført. Utgangspunktet i avvisningsvurderingen vil da være at tilbudet inneholder avvik fra sentrale bestemmelser, og at det tilbudte prosjektet ikke uten videre kan gjennomføres. Gjennomføring av det tilbudte prosjektet forutsetter at det gis dispensasjon fra planen, eller at planen endres. Slike beslutninger fattes av kommunestyret, eventuelt av kommunens administrative bygningsmyndighet, hvis kompetansen er delegert. Tilbudet er på denne måten betinget av forhold utenfor både leverandørens og oppdragsgivers kontroll, og det blir da vanskelig å sannsynliggjøre at det prosjektet tilbudet beskriver kan la seg gjennomføre. Alternativet vil være å vurdere hvordan det tilbudte prosjektet vil kunne la seg gjennomføre i samsvar med reguleringsplanen. Mange ganger vil imidlertid forhandlingsforbudet i anbudskonkurranser stå i veien for slike hypotetiske vurderinger.

Trår oppdragsgiver feil, kan konsekvensene bli store

På grunn av usikkerhetsmomentene som er nevnt foran, vil oppdragsgiver ha problemer med å sammenligne tilbud som inneholder avvik fra reguleringsplanen med øvrige tilbud. Derfor kan utfallet bli at oppdragsgiver er forpliktet til å avvise tilbudet.

To eksempler fra praksis viser at feil i denne avvisningsvurderingen kan få store økonomiske konsekvenser. I den ene saken ble Lørenskog kommune dømt til å betale ca. 20 millioner kroner i erstatning til leverandøren som ble nummer to i en konkurranse om oppføring av en skole. I den andre saken ble Rauma kommune dømt til å betale 25,7 millioner kroner i erstatning til leverandøren som ble nummer to i en konkurranse om oppføring av helsehus. I begge sakene var erstatningsansvaret en konsekvens av at leverandøren som ble tildelt kontrakt, skulle ha vært avvist fordi tilbudet inneholdt avvik fra en reguleringsplan.

Ikke glem reguleringsplanen i planleggingen!

Reguleringsplanens rammer for prosjektet kan altså få betydning for gjennomføringen av konkurransen. Vi tror det vil komme flere saker om dette i tiden framover. Sakene vi har omtalt, viser også at konsekvensene ved å trå feil kan være store.

Vi ser også at offentlige oppdragsgivere i mange saker legger strammere føringer i reguleringsplanen for prosjektet enn det som kanskje er nødvendig. Dette kan skape unødige bindinger på prosjektet, og redusere muligheten for tilbydere til å konkurrere på gode løsninger.

Hvis oppdragsgiver ønsker å åpne for tilbud med løsninger som avviker fra reguleringsplanen, bør konkurransegrunnlaget utformes på en måte som åpner for det. Det forutsetter at oppdragsgiver har løftet fram reguleringsplanen og dennes betydning under planleggingen av konkurransen.

Leverandørene bør også ha kontroll på reguleringsplanen i tilbudsarbeidet. Med mindre konkurransegrunnlaget uttrykkelig åpner for avvik fra reguleringsplanen, bør leverandørene være svært forsiktige med å tilby andre løsninger enn de som er i samsvar med plangrunnlaget.


[1] I anskaffelsesregelverket brukes avvik som en fellesbetegnelse på avvik fra kravspesifikasjonen og forbehold mot kontraktsvilkårene.

[2] Se for eksempel NS 8407 punkt 15.1.

Innlegget var først publisert på «bygg.no»

Lignende saker

Flere nyheter