Selskaper bør vurdere forholdet mellom bokførte- og virkelige verdier av sin eiendomsmasse grundig inn mot årsoppgjøret

For eiendomsselskaper kan årets innspurt mot årsavslutningen bli ekstra hektisk. Økte renter og fallende eiendomsverdier gjør spørsmål om nedskrivning av selskapets eiendomsverdier til en aktuell problemstilling ved regnskapsavleggelsen for 2023. Som følge av at etterspørselen etter oppdaterte verdivurderinger er høy, og verdivurderingsprosessen er komplisert og tidkrevende, bør selskapenes arbeid med verdivurderingene starte allerede nå.

Publisert: 20. november 2023

Selskapets styre og daglig leder er ansvarlige for at det avlegges korrekte regnskap ved årsavslutningen. Som følge av utviklingen i transaksjonsmarkedet, høye renter og usikkerhet, er det en reell mulighet for at flere selskap må nedskrive verdien av sin eiendomsportefølje for at årsregnskapet som avlegges for 2023 skal være korrekt. Bakgrunnen for dette er at eiendommens markedsverdi kan ha falt betydelig i forhold til de tidligere balanseførte verdiene av eiendommene. En nedskrivning av verdien på eiendomsmassen vil også medføre en nedskriving av selskapets verdi som sådan. Dette kan ha innvirkning på blant annet selskapets lånebetingelser. Derfor er det viktig at selskapets ledelse så tidlig som mulig starter arbeidet med å vurdere både nedskrivningsbehovet og hvilke følger en nedskriving kan få for selskapet.

Det er høy sannsynlighet for at verdivurderinger av eiendommer fra tidligere i år ikke gir uttrykk for den reelle markedsverdien av eiendommer ved årets utløp. Det er derfor et ekstra stort behov for nye verdivurderinger, og meglere melder om stor etterspørsel om nye verdivurderinger fra eiendomsselskaper. Det er flere store eiendomsaktører som allerede har foretatt vesentlige nedskrivinger av sine eiendomsporteføljer.

Selve verdivurderingen av eiendommene er imidlertid også påvirket av transaksjonsmarkedet. Færre transaksjoner bidrar til å gjøre verdivurderingene mer kompliserte og tidkrevende enn tidligere. Det vanskeligere både å estimere faktiske yield-nivåer og å sammenligne priser.

For å kunne foreta verdivurderinger er eksterne rådgivere avhengige av at selskapets ledelse fremlegger tilstrekkelig og relevant dokumentasjon. Både innhentingen av dokumentasjon for vurderingen, analysen av dokumentasjonen og konklusjonen av dette er tidkrevende. Dette i en periode som allerede er hektisk både for selskapets ledelse og eksterne rådgivere. Selskaper som besitter eiendom, bør derfor vurdere forholdet mellom bokførte verdier og virkelige verdier grundig inn mot årsoppgjøret og arbeidet bør startes allerede nå.

Lignende saker

Flere nyheter